"rapport" vertalen - Engels

NL

"rapport" in het Engels

volume_up
een rapport schrijven {ww.}
EN

"to build rapport" in het Nederlands

volume_up
to build rapport {ww.}
NL

rapport {het}

volume_up
Het rapport beschrijft dat genderdiscriminatie ontwikkelingen belemmert.
The report describes that gender discrimination stops developments in their tracks.
Het commissie-rapport onderschat het probleem op bijna ongeloofwaardige wijze.
The Commission report underestimates the problem in an almost incredible way.
Een rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Het rapport van de Rekenkamer gaat over de manier waarop UCLAF is georganiseerd.
Its data system was felt to need modernising; there was a call for improved record-keeping.
Wat u hier ziet, zijn de rapporten van alle aanvallen die we er op hebben ondernomen.
What you see now, are the records of assault on the media to date.
Er zijn zelfs rapporten van mensen die zijn geëxecuteerd omdat ze weigerden aardappelen te verbouwen.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
EN

to build rapport {werkwoord}

volume_up
to build rapport
volume_up
band opbouwen {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "rapport" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDeze kwestie is in het rapport van de Rekenkamer en in dit verslag niet weerlegd.
This has not been denied either in the Court of Auditors ' report or in this one.
DutchDat was, denk ik, de steen des aanstoots van het hele rapport van de vorige keer.
I think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
DutchIn vervolg op deze procedure zal de Rekenkamer haar definitieve rapport opstellen.
After that has been done, the Court of Auditors will draw up its final report.
DutchHet rapport en de cijfers over 2005 moeten tegen het einde van dit jaar verschijnen.
As to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
DutchPersoonlijk is mij dit rapport dat de geachtigde afgevaardigde noemt, niet bekend.
I am not myself familiar with the report which the honourable member mentions.
DutchZij worden volgens een rapport van Amnesty International zeer slecht behandeld.
They are being treated very badly according to a report from Amnesty International.
DutchIn een Zweeds rapport van vorige week wordt op de ernst van deze problemen gewezen.
A Swedish report last week pointed out that these problems are extremely serious.
DutchOns eerste rapport over de richtlijn zal bij het Parlement worden ingediend in 2007.
Our first report on the directive is due to be submitted to Parliament in 2007.
DutchHet commissie-rapport onderschat het probleem op bijna ongeloofwaardige wijze.
The Commission report underestimates the problem in an almost incredible way.
DutchDeze conclusies werden half juni getrokken bij de voltooiing van het rapport.
These observations were made in mid-June, when the report was being completed.
DutchHet rapport van een consulent waarop de Commissie haar besluit baseerde, was geheim.
The consultants ' report on which the Commission's decision was based was secret.
DutchHet rapport van de Europese Investeringsbank over dit Júcar-project is niet openbaar.
The report of the European Investment Bank on this Júcar-project is not public.
DutchHet rapport werd op de bijeenkomst van de Raad in januari gepresenteerd en besproken.
The report was presented and discussed at the Council of Ministers in January.
DutchDit rapport is een nuttige bijdrage tot verandering, maar gebeurt er echt iets mee?
This report is a valuable contribution to change, but will anything actually happen?
DutchDe leden van de REX-commissie zijn geschokt door de conclusies van het rapport.
The members of the REX Committee were shocked by the report's conclusions.
DutchHoe dan ook, onze fractie is van oordeel dat dit rapport toch wel iets te laat komt.
Be that as it may, our group considers that this report has come slightly too late.
DutchEen rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
DutchIk kan u vertellen dat de Commissie gisteren heeft bevestigd dat het rapport bestaat.
I can tell you that yesterday the Commission confirmed that the report exists.
DutchEr is slechts om een rapport gevraagd om inzicht in bepaalde situaties te krijgen.
It simply asked for a report to be prepared to clarify certain situations.
DutchIk ben vooral om drie redenen positief gestemd over het verschijnen van dit rapport.
There are mainly three reasons why I welcome the publication of this report.