NL

rangschikken {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "rangschikken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
To include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.
DutchMen kan echter niet alles onder de noemer " mensenrechten " rangschikken.
We cannot, however, classify everything neatly under the heading 'human rights '.
DutchRetorica, de kunst woorden zo te rangschikken dat ze een maximaal effect hebben.
Rhetoric, the art of organizing the world of words to maximum effect.
DutchSommige lidstaten rangschikken voedingssupplementen thans onder de levensmiddelen, andere onder de geneesmiddelen.
Some Member States currently classify food supplements as food, and others as medicines.
DutchDesign, de kunst van het rangschikken van de wereld der dingen.
Design, the art of organizing the world of things.
DutchJe introduceert 6 objecten, en je vraagt een proefpersoon om ze te rangschikken van de meest naar minst gewaardeerde.
You bring in, say, six objects, and you ask a subject to rank them from the most to the least liked.
DutchIedereen kan deze Monetposters rangschikken van degene die ze het mooist vinden, tot degene die ze het minst mooi vinden.
So, everybody can rank these Monet prints from the one they like the most, to the one they like the least.
DutchWe vroegen deze patiënten om ze te rangschikken van degene die ze het meest waarderen, tot degene die ze het minst waarderen.
And we asked these patients to rank them from the one they liked the most to the one they liked the least.
DutchJe kan ook rangschikken op de laatste plaatsing.
DutchAls ik de verschillende verantwoordelijkheden binnen de EU zou moeten rangschikken, zou de mededingingsproblematiek een van de belangrijkste verantwoordelijkheden zijn.
If I were to grade different areas of responsibility within the EU, issues of competition would be among the most important.
DutchHet voldoet naar onze mening niet om de ingrediënten slechts samengevat per categorie en naar afnemend gewichtsaandeel te rangschikken.
An indication of components, summarised according to category and listed by descending order of percentage weight, would not, in our view, suffice for this purpose.
DutchIn deze tijd van onbehoorlijke recordwinsten rangschikken wij communicatie onder de grondrechten, die door middel van een hoogwaardige openbare dienstverlening moeten worden nageleefd.
At a time of indecent, record profits, that is how to include communication among the fundamental rights respected by a quality public service.
DutchEnige tijd later -- het kan 15 minuten zijn, het kan 15 dagen zijn -- worden dezelfde posters aan de proefpersoon voorgelegd, en de proefpersoon wordt gevraagd de posters opnieuw te rangschikken.
Sometime later -- it could be 15 minutes; it could be 15 days -- the same stimuli are put before the subject, and the subject is asked to re-rank the stimuli.