"rangorde" vertalen - Engels

NL

"rangorde" in het Engels

EN
NL

rangorde {de}

volume_up
De stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
Wij zullen nu de rangorde van de ondervoorzitters bepalen.
We shall now establish the order of precedence for the Vice-Presidents.
Wij moeten thans echter stemmen om de rangorde te bepalen.
However, we must now vote to determine the order of precedence.

Voorbeeldzinnen voor "rangorde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
DutchDat houdt ook in dat wij geen nieuwe rangorde tussen de landen mogen instellen.
We must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
DutchAangezien het hier slechts de rangorde betreft is geen gekwalificeerde meerderheid vereist.
As we are voting only to decide on precedence, no qualified majority is necessary.
DutchHet enige doel van de stemming is om de rangorde te bepalen.
The aim of this vote is simply and exclusively to determine the order of precedence.
DutchWij zullen nu de rangorde van de ondervoorzitters bepalen.
We shall now establish the order of precedence for the Vice-Presidents.
DutchWij moeten thans echter stemmen om de rangorde te bepalen.
However, we must now vote to determine the order of precedence.
DutchWij gaan nu over tot de stemming ter bepaling van de rangorde.
We shall now vote to decide on the order of precedence.
DutchIk heb een amendement ingediend over de rangorde van risico's.
DutchZoals u weet hebben wij de ondervoorzitters bij acclamatie gekozen en vervolgens gestemd over de rangorde.
As you know, we elected the Vice-Presidents by acclaim and then held a vote to establish the order of precedence.
DutchOvereenkomstig artikel 16 van het Reglement wordt de rangorde van de quaestoren bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen.
Pursuant to Rule 16, the Quaestors will take precedence in the order in which they were elected.
DutchDeze verslagen zijn echter geen schoolrapporten, en ik zal in de toekomst dan ook elke rangorde van kandidaten vermijden.
These are reports, not report cards, and I too shall avoid any form of ranking of candidates in the future.
DutchDie twee dingen hebben niets met elkaar te maken en staan op een verschillend niveau in de morele rangorde, in de rangorde van het kwaad.
They are two different things, different in the moral hierarchy and in the hierarchy of evil.
DutchOp het gebied van verdrukking bestaat geen rangorde.
DutchAlleen zo kunnen de Cambodjanen hun in rangorde laaggeplaatste vervolgers vergeven en de basis leggen voor duurzame vrede.
This will be the only way for the Cambodians to pardon those who simply followed them and to achieve lasting peace.
DutchOm ze de rug te doen toekeren naar wat ze denken dat ze nu van houden, en te laten reiken naar iets hogers in de mosterd-rangorde.
It's to make them turn their back on what they think they like now, and reach out for something higher up the mustard hierarchy.
DutchBij elke jaarlijkse of, zoals wij voorstellen, halfjaarlijkse evaluatie kan blijken dat de rangorde van de staten weer veranderd is.
During each half-yearly, or as we suggest, yearly evaluation it might turn out that the order of states has changed yet again.
DutchHet mag geen rangorde van de begane inbreuken vaststellen en het mag de grond van de zaak niet behandelen zoals bepaald is in artikel 5...
It must not establish a hierarchy for the offences committed, it must not consider the merits of the case, as pointed out in Article 5...
DutchDat betekent dat de totale inkomsten uit de handel in en masse afgestane kinderen in de rangorde van exportproducten van het land de tweede plaats inneemt.
This means that the total sum obtained through this phenomenon of massive donations is the second largest of the country ’ s exports.
Dutch- Mevrouw de Voorzitter, er is een rangorde van richtlijnen, en de richtlijn die over televisie gaat is de richtlijn u201CTelevisie zonder grenzenu201D.
Madam President, there is a hierarchy of directives, and the directive concerned with television is the Television without Frontiers Directive.
DutchVoorts constateren wij dat er sprake is van een rangorde tussen de diverse organisaties, die niet altijd gerechtvaardigd is.
Moreover, it is observable that a hierarchical structure is developing among these organisations, a structure for which, I regret to say, there is not always any justification.