"raad" vertalen - Engels

NL

"raad" in het Engels

volume_up
raden {ov.ww.}

NL raad
volume_up
{de}

1. algemeen

raad (ook: raadgevend lichaam)
De Europese Raad had verzocht om een gezamenlijk verslag van de Commissie en de Raad.
The European Council requested a joint report by the Commission and the Council.
    De Europese Raad wordt bijgestaan door het secretariaat-generaal van de Raad.
The European Council shall be assisted by the General Secretariat of the Council.
Het gaat hier om een orgaan van de Raad, ingesteld in het kader van de Raad.
This is a body of the Council; it is a body which was created within the Council.
Nu, eind mei, heeft ze de Raad en het Parlement het voorstel voorgelegd.
At the end of May it submitted the draft to the Council and Parliament for advice.
Internationale instellingen geven in deze situatie geen goede raad.
International institutions issue erroneous advice when this situation occurs.
Ik hoop dat de EU zich afwijzend zal opstellen tegen de voorgestelde Raad van 15 + 1.
As for the advice that has been given - 15 plus 1 - I hope that the EU will reject it.
raad (ook: bord, plank, tablet, paneel)
volume_up
board {znw.}
    De Raad van gouverneurs stelt de vergoeding vast voor de leden van de Raad van bewind.
The Board of Governors shall determine the remuneration of members of the Board of Directors.
de beslissingen van de Raad van gouverneurs van de Europese Investeringsbank.
measures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
Amendement 11 betekent een onnodige beperking van de autonomie van de Raad van Bestuur.
Amendment No 11 is unnecessarily restrictive of the Management Board's autonomy.
raad (ook: advies, adviezen)
Tot besluit zou ik tot de Raad het volgende willen zeggen: laat de opdracht van de Europese...
Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European...
Het is dan onze taak er voor te zorgen dat die wijze raad ook de overhand krijgt.
It is our task to ensure that wiser counsels prevail.
Dat doe ik uiteraard in de hoop dat de Raad binnenkort verstandiger wordt en een open oor zal hebben voor onze weloverwogen besluiten!
I say this in the hope that the Council will this time show more insight and be more open to our wise counsel!
raad (ook: hulp, leidraad, leiding)
Op welke manier kan de Raad een coherente en efficiënte gids zijn?
How will the Council be able to provide coherent, effective guidance?
Dankzij de inzet van het voorzitterschap van de Raad hebben we nu een goede verklaring.
Under the guidance of the Presidency-in-Office of the Council, the results relating to this declaration are good.
Dat is het richtsnoer zoals dat op 12 en 13 december 1997 tijdens de Europese Raad van Luxemburg is vastgelegd.
This was the guidance given by the Luxembourg European Council of 12 and 13 December 1997.

2. juridisch

Tot besluit zou ik tot de Raad het volgende willen zeggen: laat de opdracht van de Europese...
Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European...
Het is dan onze taak er voor te zorgen dat die wijze raad ook de overhand krijgt.
It is our task to ensure that wiser counsels prevail.
Dat doe ik uiteraard in de hoop dat de Raad binnenkort verstandiger wordt en een open oor zal hebben voor onze weloverwogen besluiten!
I say this in the hope that the Council will this time show more insight and be more open to our wise counsel!

Voorbeeldzinnen voor "raad" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNeen, de Raad onderzoekt passende maatregelen en daarmee is zijn plicht vervuld.
No, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
DutchIk raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
I would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
DutchMijn fractie wilde ongetwijfeld meer bereiken, net als de meeste leden van de Raad.
The fight against illegal immigration also requires an effort at European level.
DutchAls voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
DutchIn feite zijn er al een paar vragen aan mevrouw de voorzitter van de Raad gesteld.
A number of questions have in fact already been put to the President-in-Office.
DutchTot zover de intentie achter onze brief aan de voorzitter van de Raad Ecofin.
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
DutchAls de Raad niets doet dan is dat omdat hij de beschuldigingen correct acht.
If it decides to take no action, that will mean that it accepts the accusations.
DutchDaarom heeft de Raad beslist het centrum van Berlijn naar Thessaloniki te verhuizen.
For that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
DutchIk raad u aan de amendementen inzake de herziening van de richtlijn aan te nemen.
I recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
DutchOok het Europees Sociaal Fonds krijgt in de voorstellen van de Raad minder geld.
What is more, the European Social Fund has also seen its proposals reduced.
DutchIk ben dan ook blij te horen dat de voorzitter van de Raad er anders over denkt.
That is why I am pleased to hear the President-in-Office reject this idea.
DutchZo ja, kan de Raad mededelen waar dit principe in het Verdrag van Rome is vastgelegd?
If so, could it indicate where this principle is enshrined in the Treaty of Rome?
DutchZo niet, welke verbeteringen dient de EIB volgens de Raad op dit punt aan te brengen?
If not, what improvements does it feel that the EIB ought to make in this area?
DutchMevrouw de voorzitter van de Raad, u hebt terecht opgemerkt dat ons geduld opraakt.
Madam President-in-Office, you rightly said that our patience is running out.
DutchMijnheer de voorzitter van de Raad, u kunt het dus hooguit over twaalf landen hebben.
At most, Mr President-in-Office, you can therefore only speak of twelve countries.
DutchIk wil eigenlijk de Raad alleen maar bedanken voor dit zeer uitvoerige antwoord.
All I really wish to do is to thank the President-in-Office for a very thorough answer.
DutchDe voorzitter van de Raad, premier Aznar, heeft de Unie op de Top vertegenwoordigd.
The then President-in-Office, Prime Minister Aznar, represented the EU at the Summit.
DutchDe voorzitter van de Raad zei ons dat dergelijke pogingen in het verleden zijn mislukt.
The President-in-Office has told us that such attempts have failed in the past.
DutchOok wij hebben de indruk dat u als voorzitter van de Raad uw uiterste best doet.
This confirms our impression that your presidency is giving of its best.
DutchDe Raad moet vaker voorrang gaan geven aan de belangen en behoeftes van de burger.
They have to give greater priority to the interests and needs of citizens.