"programma" vertalen - Engels

NL

"programma" in het Engels

NL programma
volume_up
{het}

1. algemeen

programma (ook: blauwdruk, schema, ontwerp, plan)
volume_up
scheme {znw.}
Helaas is er nog een ander element, het programma voor de bescherming van getuigen.
Unfortunately there is another element, the witness protection scheme.
Landbouwers die aan het programma deelnemen, moeten zich voor vijf jaar vastleggen.
Farmers participating in the scheme must commit themselves for five years.
Het programma voor de bescherming van getuigen heeft een bovenkant en een onderkant.
It has an upside and a downside, the witness protection scheme.
programma (ook: fiets, tweewieler, rijwiel, zwijntje)
volume_up
cycle {znw.}
Het Europese voorstel heeft duidelijk steun voor dat programma geboden, maar Iran heeft geen civiele, operationele reden om splijtstofcyclusvoorzieningen te ontwikkelen.
The European proposal specifically offered support for that programme, but there is no civilian operational need for Iran to develop fuel cycle capabilities.
Ik ben van mening dat de Commissie zich werkelijk moet inspannen om de cyclus van de projecten in te korten en de continuïteit van de programma's in de toekomst te waarborgen.
This is where, in my view, the Commission has to make real efforts to shorten the cycle of the projects and guarantee the programme's continuity.
Wij zullen de analyses in het kader van de programmering van de verschillende programma's verbeteren, de sectorale en politieke richtlijnen herzien en indicatoren opstellen.
We will be improving the analyses within the frameworks of the programming cycles of the various programmes, revising the sectoral and political guidelines and devising indicators.
programma (ook: programmaboekje)
Het resultaat van dit programma, is dat er iets gaat gebeuren voor het natuurbehoud.
And as a result of this program, something's happening for conservation.
Maar voor de woestijngemeenschap is het geen programma; dit is hun leven.
But for the desert society this is no program; this is their life.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
China is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
programma

2. IT

programma
Het Galileo-programma is een EU-programma voor radionavigatie per satelliet.
The Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
Een ervan is het Alfa-programma -, en het andere is het Alban-programma -.
One is the Alfa programme –, and the other is the Alban programme –.
Ik verwijs naar het LEADER-programma en het SAPARD-programma.
I am referring to the LEADER programme and the SAPARD programme.

Voorbeeldzinnen voor "programma" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchRuim de helft van de Russische bevolking kon de programma's van TV-6 ontvangen.
More than half of the Russian population were able to receive the TV-6 programmes.
DutchDe Europese Unie heeft voor de programma's krachtige economische steun verleend.
The European Union's economic support for the programmes has been tremendous.
DutchHandhaaf de namen van de programma's SOCRATES, LEONARDO en Jeugd voor Europa.
Keep the existing names for the programmes Socrates, Leonardo, Youth For Europe.
DutchDe keuze voor sectorale programma's zal dit proces in hoge mate vereenvoudigen.
The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
DutchVoor fytosanitaire normen in de visserij lopen ook grootschalige programma's.
For phytosanitary standards in fisheries we also have ongoing large programmes.
DutchDat is de basis van het programma dat wij ons voor het Midden-Oosten voorstellen.
That is the basis, and that is what we regard as the framework for the Middle East.
DutchDaarom zijn programma's die groei en werkgelegenheid bevorderen zo belangrijk.
That is why programmes which promote growth and employment are very important.
DutchNiemand begrijpt precies waar deze programma's, regels en subsidies vandaan komen.
No-one fully understands the origins of these programmes, rules and subsidies.
DutchVallen bijvoorbeeld programma's over financiële dienstverlening daar ook onder?
Where do magazines providing information on financial services fit in, for example?
DutchDat moet toch meer mogelijk zijn in het kader van de bestaande MEDIA-programma's.
That must surely be possible within the framework of the existing MEDIA programmes.
DutchDe Europese Unie heeft hen daarbij actief ondersteund door middel van programma's.
The European Union has been actively helping them in this with various programmes.
Dutchde participatie van de regio's in de uitvoering van programma's en projecten
the involvement of the regions in the implementation of programmes and projects
DutchHet is goed om programma's op te stellen en hen bij hun repatriëring te helpen.
The right thing to do is to set up programmes and help them with their repatriation.
DutchHet programma beschikt over 167 miljoen euro en eindigt op 31 december 2004.
Culture 2000 was given around EUR 167 million and will end on 31 December 2004.
DutchHet is het Parlement dat zich sterk maakt voor de programma's SOCRATES en LEONARDO.
It is this Parliament which is promoting the Socrates and Leonardo programmes.
DutchDe programma's zijn te laat goedgekeurd, de Commissie opereert te bureaucratisch.
The programmes were approved too late, the Commission operates too bureaucratically.
DutchTot slot noemde de heer Howitt de situatie van de EU-programma's ter plekke.
Finally, Mr Howitt mentioned the situation of the EU programmes on the ground.
DutchEen andere uitschieter in de jaren '80 in programma's over controle en macht.
Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.
DutchZo hebben wij over de drie horizontale programma's een politiek akkoord bereikt.
We have thus been able to observe political agreements on three horizontal programmes.
DutchHet is inderdaad volstrekt noodzakelijk dat de programma's hun huidige naam behouden.
Indeed, it is absolutely necessary to keep the current names of the programmes.