NL

programma {het}

volume_up
1. algemeen
Helaas is er nog een ander element, het programma voor de bescherming van getuigen.
Unfortunately there is another element, the witness protection scheme.
Landbouwers die aan het programma deelnemen, moeten zich voor vijf jaar vastleggen.
Farmers participating in the scheme must commit themselves for five years.
Het programma voor de bescherming van getuigen heeft een bovenkant en een onderkant.
It has an upside and a downside, the witness protection scheme.
Het Europese voorstel heeft duidelijk steun voor dat programma geboden, maar Iran heeft geen civiele, operationele reden om splijtstofcyclusvoorzieningen te ontwikkelen.
The European proposal specifically offered support for that programme, but there is no civilian operational need for Iran to develop fuel cycle capabilities.
Ik ben van mening dat de Commissie zich werkelijk moet inspannen om de cyclus van de projecten in te korten en de continuïteit van de programma's in de toekomst te waarborgen.
This is where, in my view, the Commission has to make real efforts to shorten the cycle of the projects and guarantee the programme's continuity.
Wij zullen de analyses in het kader van de programmering van de verschillende programma's verbeteren, de sectorale en politieke richtlijnen herzien en indicatoren opstellen.
We will be improving the analyses within the frameworks of the programming cycles of the various programmes, revising the sectoral and political guidelines and devising indicators.
programma (ook: programmaboekje)
Het resultaat van dit programma, is dat er iets gaat gebeuren voor het natuurbehoud.
And as a result of this program, something's happening for conservation.
Maar voor de woestijngemeenschap is het geen programma; dit is hun leven.
But for the desert society this is no program; this is their life.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
China is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
programma
2. IT
programma
Het Galileo-programma is een EU-programma voor radionavigatie per satelliet.
The Galileo programme is an EU programme for satellite-based radio navigation.
Een ervan is het Alfa-programma -, en het andere is het Alban-programma -.
One is the Alfa programme –, and the other is the Alban programme –.
Ik verwijs naar het LEADER-programma en het SAPARD-programma.
I am referring to the LEADER programme and the SAPARD programme.

Voorbeeldzinnen voor "programma" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe bilaterale steun in het kader van het TACIS-programma was redelijk succesvol.
Bilateral financial aid via the TACIS programme has been reasonably successful.
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchHet allerbelangrijkste is en blijft evenwel het " olie voor voedsel'-programma.
But the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
DutchHet evaluatieverslag van het programma DAPHNE is pas sinds gisteren beschikbaar.
The evaluation report on the Daphne programme became available only yesterday.
DutchAmendement 6 zou de juiste tenuitvoerlegging van het programma in de weg staan.
Amendment No 6 would interfere with the proper implementation of the programme.
DutchWe debatteren nu na de herfinanciering van het vierde programma over het vijfde.
Following the refinancing of the Fourth Programme we are now discussing the Fifth.
DutchRuim de helft van de Russische bevolking kon de programma's van TV-6 ontvangen.
More than half of the Russian population were able to receive the TV-6 programmes.
DutchDe eerste vraag betreft het voorstel om een mondiaal SOCRATES-programma te maken.
The first question concerns the proposal to create a worldwide Socrates programme.
DutchVoorzitter, het programma voor onderzoek en technologie is een echte stap vooruit.
Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.
DutchHet laatste belachelijke voorbeeld hiervan was het slash van het SAVE II-programma.
The latest ridiculous example of this was the slashing of the SAVE II programme.
DutchChina is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
China is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
DutchEr is altijd een verband tussen een programma en de personen die dit uitvoeren.
There is always a link between a programme and the personalities who implement it.
DutchEr is voor dat doel momenteel een programma van 7 miljoen euro in voorbereiding.
A programme worth EUR 7 million is currently being prepared for this purpose.
DutchTen tweede vinden wij dat de doelstelling van het programma veel te beperkt is.
Secondly, we take the view that the actual aim of the programme is too narrow.
DutchDe Europese Unie kan door middel van het PHARE-programma daaraan actief bijdragen.
The European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
DutchDe Europese Unie heeft voor de programma's krachtige economische steun verleend.
The European Union's economic support for the programmes has been tremendous.
DutchHandhaaf de namen van de programma's SOCRATES, LEONARDO en Jeugd voor Europa.
Keep the existing names for the programmes Socrates, Leonardo, Youth For Europe.
DutchDe milieuaangelegenheden krijgen ook in het programma-TACIS een hogere prioriteit.
Environmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.
DutchHoe is de situatie bij het LEADER-EAST-programma, het voormalige INPART-programma?
What is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?
DutchIk wil haar complimenteren met het soort programma dat in dit geval is uitgewerkt.
I would like to congratulate the Commission on the programme that it has drawn up.