"profijt" vertalen - Engels

NL

"profijt" in het Engels

NL profijt
volume_up
{het}

profijt (ook: aanwinst, buit, prooi, verdienste)
volume_up
gain {znw.}
Wie zal echter profijt trekken van de uitdieping van de Europese integratie?
Who stands to gain from further integration of the European Union?
Het is immers volstrekt onacceptabel dat de VS en Groot-Brittannië profijt kunnen trekken van hun illegale activiteiten.
It is absolutely unacceptable that the US and Britain are allowed to gain advantage from illegal activities.
Integendeel, de toegenomen concurrentie heeft een impuls gegeven aan de markt en daar hebben de consumenten vanzelfsprekend profijt van getrokken.
Quite the contrary: the increase in competition has activated the market, and consumers have, of course, gained from this.
profijt (ook: verdienste, voordeel, belang, baat)
volume_up
profit {znw.}
Zijn onze waarden aangetast door de ongebreidelde drang naar egoïsme en profijt?
Is it the limitless pursuit of selfishness and profit that has eroded our values?
Men mag niet naar onmiddellijk profijt streven zoals dat hier het geval is.
Short-term profit must not be the main motive, as is the case here.
Het volgrecht is een soort restitutierecht, waardoor de auteur verder profijt trekt van zijn kunstwerk.
Resale right seems to be a form of restitution to allow the author to profit from his work.

Voorbeeldzinnen voor "profijt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDat de gehele samenleving daarvan profijt kan trekken, lijkt mij overduidelijk.
In this case, the benefit to the whole of society would certainly not be questioned.
DutchIk garandeer u dat de twee andere instellingen daar ook profijt van zullen trekken.
If we do that I guarantee that the other two institutions will also benefit.
DutchUiteraard zal een aantal ontwikkelingslanden profijt trekken van die liberalisering.
Of course agricultural liberalisation will benefit some developing countries.
DutchWij kunnen daar allemaal profijt van hebben, in de zin dat wij het belang ervan inzien.
We can all benefit from that in the sense that we recognize its importance.
DutchDat was een heel goede ervaring, waar we allemaal profijt van hebben getrokken.
It has been a very good experience from which we have all benefited.
DutchIk hoop dat deze landen ook werkelijk profijt zullen kunnen hebben van deze regeling.
I hope that those countries will also actually benefit from this scheme.
DutchWie zal er dan wel profijt hebben van deze gewijzigde regelgeving waarin GGO's zijn opgenomen?
Just who is going to benefit from this amended regulation which includes GMOs?
DutchDit is een landelijke organisatie die zeer veel profijt heeft gehad van het DAPHNE-programma.
It is a national organisation which has benefited greatly from the Daphne programme.
DutchAlle dictatoren dienen ervan doordrongen te zijn dat zulke daden geen profijt opleveren.
Let dictators be aware that these things are never over and done with.
DutchIk zie niet in dat ook maar iemand profijt heeft van aldus geformuleerde regelingen.
I cannot see that regulations framed in this way benefit anybody.
DutchDegenen die het eerst omschakelen zullen daarvan uiteraard het meest profijt ondervinden.
We will therefore be seeing, in all economic sectors, a conversion to cleaner technologies.
DutchWij willen hun vooral de mogelijkheid bieden profijt te trekken van de nieuwe technologie.
Above all, we want to equip them to make use of the new technologies.
DutchDan kunnen we serieus profijt trekken van een interne markt voor diensten.
In that way we should be able seriously to reap the benefits of an internal market for services.
DutchAlleen de grote fabrikanten die een grote serie motoren produceren, kunnen hiervan profijt trekken.
Only the big manufacturers who produce a wide range of engines can benefit from this.
DutchRusland kan alleen maar profijt hebben van gestabiliseerde democratieën die niet corrupt zijn.
Stable and non-corrupt democracies can only be good news for Russia.
DutchMaar er is hier en daar vooruitgang geboekt en wij dienen daar profijt van te trekken.
But there were advances, and it is our duty to exploit them.
DutchHet Barcelona-proces berust op het beginsel van wederzijds profijt.
The Barcelona Process is based on the principle of mutual benefit.
DutchHet voorzitterschap en de Raad zullen veel profijt trekken uit de gedachtewisselingen hier.
I know the presidency and the Council will benefit greatly from exchanges that we have had here.
DutchWij willen dat de Conventie profijt kan trekken uit de ideeën en ervaringen van velen, en niet van weinigen.
Our aim is to have it draw on the ideas and experience of the many, not the few.
DutchIk weet dat u zich ook zorgen maakt over het welzijn en het profijt van de ontwikkelingslanden.
I know that you have concerns about the welfare of and benefits to developing countries also.