"positie" vertalen - Engels

NL

"positie" in het Engels

NL positie
volume_up
{de}

positie (ook: stand, houding, stelling, ligging)
Met de positie van het middenen kleinbedrijf gaat het een beetje als met de positie van vrouwen.
The position of small- and mediumscale businesses is a little like that of women.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Omwille van de Zwitserse grondwet bevindt zij zich in een zeer moeilijke positie.
Thanks to their constitution they are in an extremely difficult position.
positie (ook: standpunt)
volume_up
stance {znw.}
Ik wil alleen iets zeggen over de vermeende geïsoleerde positie van de Commissie.
I would just make one comment on the isolated stance which the Commission is said to hold.
Daarom is het nú het moment om onze positie te kiezen en misschien zelfs moeten we zeggen stelling te nemen.
That is why now is the time to adopt our stance, and perhaps one should also say to deliver our opinion.
Ik denk dat in deze zaak de positie van de Franse regering, en zelfs de Franse autoriteiten, al vanaf het begin bekend is.
I believe that the stance of the French Government and even the French authorities on this matter has been known from the outset.
We weten allemaal hoe populair plaatselijke radiozenders in onze lidstaten zijn, dus het is belangrijk dat we de positie van de radio versterken.
We all know how popular local radio stations are in our Member States and so it is important to consolidate radio.
De onrustwekkende tendens tot mediaconcentratie op nationaal niveau leidt tot monopoliesituaties en tot een dominante positie van bepaalde televisiezenders en hun productiemaatschappijen.
The disturbing trend towards media concentration at national level is resulting in monopolies and the dominance of certain television stations and their production companies.

Voorbeeldzinnen voor "positie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe liberale fractie heeft besloten zich niet in die positie te laten manoeuvreren.
The Liberal Group has decided not to let itself be manoeuvred into this corner.
DutchWe hebben geld nodig voor grootschalig onderzoek naar de positie van gehandicapten.
We have to have funding for major research into the status of disabled people.
DutchEuropa moet zich bewust worden van de eigen positie en de eigen mogelijkheden.
Europe must become aware of where it stands and of what opportunities it has.
DutchMijnheer de Voorzitter, wij praten nu over de positie van de Roma in Kosovo.
Mr President, we are now talking about the situation facing the Roma in Kosovo.
DutchEen hoge kindersterfte houdt natuurlijk verband met de positie van vrouwen.
A high child mortality rate is of course the connection with the status of women.
DutchHet Verenigd Koninkrijk heeft zich dus in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd.
The United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
DutchDit versterkt de positie van het Europees Parlement en dat hebben we hard nodig.
Clearly, this gives added weight to the European Parliament, and that is badly needed.
DutchZonder mededogen wordt de kwetsbare positie van zwakkeren uit winstbejag uitgebuit.
These mercilessly exploit the vulnerability of the weak for their own greater gain.
DutchIk wil hier echter één specifiek geval noemen - de positie van de kalkindustrie.
I would highlight one special case in this regard: the situation of the lime industry.
DutchIk signaleer het probleem, maar ben niet in de positie om er een antwoord op te geven.
I have set out the problem, but it is not my job to provide the solution to it.
DutchDit hangt allemaal af van de positie die jullie of jullie voorouders innemen.
So these things are kind of relative to where you or your ancestors happen to stand.
DutchOok bij de visserij proberen wij een dergelijke goede positie te verwerven.
We are fighting for a similarly positive status for the fisheries sector, too.
DutchGedeeltelijk is dat te begrijpen, want we zitten in een moeilijke positie.
That is understandable to some degree, for we find ourselves in a tricky situation.
DutchWe kunnen geen neutrale positie innemen als het gaat om de rechtmatigheid van deze muur.
We cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
DutchDe zwakke internationale positie van de euro is mede hierdoor te verklaren.
This is exactly the reason for part of the weak external value of the euro.
DutchHet landt krijgt nu in de internationale gemeenschap een steeds marginalere positie.
The country is now becoming ever more marginalised in the world community.
DutchWat voor invloed heeft een uitbreiding op de positie van de landen die geen lid worden?
What effect would such enlargement have on those States which remain outside?
DutchWat is de positie van het openbare versus dat wat privé is in deze ontwikkeling?
What's the role of the public versus the private as things go forward?
DutchWe eisen dat u zich uiterst serieus bezig gaat houden met de positie van de Koerden.
We call on you to look seriously into the question relating to the status of the Kurds.
DutchIn dit verslag wordt de positie van het gezin op gevaarlijke wijze aangetast.
But this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.