"poos" vertalen - Engels

NL

"poos" in het Engels

EN
EN

"poo" in het Nederlands

NL
NL

poos {de}

volume_up
Maar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
But unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
Ze zullen nog een hele poos een aanzienlijke last zijn.
These will continue to be a considerable burden for some time.
Wij merken de problemen het eerst, en dat is al een poos het geval.
We feel the problems right now, and have for some time.
En je kunt dat een poos doen totdat je het werkelijk zo voelt.
And you do that for a while, until you really feel that.
Of is het de materiële uiting van een idee, iets dat iemand heeft gemaakt, die het een poos mag bezitten en eraan mag verdienen.
Or is it a physically fixed expression of an idea: something that somebody made and they deserve to own it for a while and make money from it?
We zouden in dit kader ook graag beschikken over een eerste evaluatie van het anti-corruptieprogramma dat de Slowaakse regering een poos geleden heeft aangenomen.
We would, in this framework, also like to receive the initial assessment of the anti-corruption programme which the Slovakian Government adopted a while ago.
EN

poo {zelfstandig naamwoord}

volume_up
poo (ook: crap, poop, shit)
Laten we een beetje van die poep erbij in doen.
Oh, er ligt overal poep, ieuw!
We zitten op de poep-planeet.

Voorbeeldzinnen voor "poos" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchIk heb voor het uitstekende verslag van de heer Poos gestemd, en wel van harte.
I was delighted to cast my vote in favour of the excellent report by Mr Poos.
DutchMaar helaas heeft het een hele poos geduurd voordat er iets aan die zaak gebeurde.
But unfortunately it took quite considerable time for anything to be done on that.
DutchZijn vertrouwen is beschaamd, evenals dat van onze rapporteur, de heer Poos.
His good faith has been betrayed, as has that of our rapporteur, Mr Poos.
DutchZeer belangrijk was ook de bijdrage van de rapporteur, de heer Poos.
Our honourable friend and rapporteur, Mr Poos, has made an important contribution.
DutchAllereerst wil ik de rapporteur, de heer Poos, feliciteren met zijn verslag.
First of all, I should like to congratulate the rapporteur, Jacques F. Poos, on his report.
DutchDe resolutie-Poos is correct, evenwichtig en politiek doeltreffend.
Mr Ñoos ' motion for a resolution is correct, balanced and well pitched politically.
DutchMijn vriend Jacques Poos zal hierover namens onze fractie spreken.
My friend Jacques Poos will be talking about this on behalf of my Group.
DutchTenslotte heeft de heer Poos zojuist gezegd dat de IGC 2000 niet het einde van de geschiedenis is.
Lastly, I heard Mr Poos say earlier that this IGC 2000 was not the end of the story.
DutchDe heer BalfeMevrouw BanottiDe heer DucarmeDe heer PoosMevrouw Quisthoudt-Rowohl)
Mr BalfeMrs BanottiMr DucarmeMr PoosMrs Quisthoudt-Rowohl)
DutchDe heer Poos heeft veel ervaring met het functioneren van de Raad.
Mr Poos has much long-standing experience of how the Council operates.
DutchIk kijk nu even naar de heer Poos, die bij een andere grote fractie hoort en die er destijds bij was.
I see Mr Poos, who was present at the time, who belongs to another large group here.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb het woord gevraagd om dezelfde opmerking te maken als de heer Poos.
Mr President, I asked for the floor to make the same comment as Mr Poos.
DutchIk steun dus het verzoek dat de heer Poos heeft geuit.
I am therefore repeating the request that our colleague, Mr Poos, has just made.
DutchIn tegenstelling tot de heer Poos zie ik de heer Schröder niet als mijn woordvoerder.
Unlike Mr Poos, I do not see Mr Schröder as my spokesman.
DutchDe heer Poos roept de Cyprioten op het nationalisme achter zich te laten.
Mr Poos calls on Cypriots to leave nationalism at the door.
DutchHet woord is aan de heer Poos, fungerend voorzitter van de Raad.
Mr President-in-Office of the Council, Mr Poos, you have the floor.
DutchIk juich het verslag-Poos toe over de aanvraag van Cyprus om lid te worden van de Europese Unie.
I warmly welcome Mr Poos ' report on Cyprus's application for membership of the European Union.
DutchIn de voorstellen van de heer Poos komen twee mijns inziens zeer belangrijke paragrafen voor.
I should like to comment on two paragraphs in Mr Poos ' proposals which I think are very important.
DutchIk krijg te horen dat er geen bezwaar tegen uw verzoek bestaat, mijnheer Poos.
I am told there is no objection to that, Mr Poos.