"plek" vertalen - Engels

NL

"plek" in het Engels

EN

NL plek
volume_up
{de}

plek (ook: ruimte, zetel, lokaal, plaats)
volume_up
place {znw.}
We zijn de droevigste plek ter wereld, wat betreft bnp per hoofd -- de droevigste plek ter wereld.
We're the saddest place on Earth, relative to GDP per capita -- the saddest place on Earth.
Waar kan een museum bestaan als de plek waar wij allemaal deze discussie hebben?
Where can a museum exist as the place for us all to have this conversation?
Het hele continent is veranderd in een plek van wanhoop die hulp nodig heeft.
The entire continent has been turned into a place of despair, in need of charity.
plek (ook: ruimte, moet, smet, vlek)
volume_up
spot {znw.}
Als eerste verbonden we een plek op Navajo-grondgebied met een klaslokaal in Seattle.
So we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Misschien moeten we 'n interessantere plek voor hem zoeken.
Perhaps we should find a more interesting spot for him.
Mijnheer de Commissaris, de gevoeligste plek van een mens is zoals bekend vaak de eigen portemonnee.
Commissioner, I find that a person's weak spot is very often his or her wallet or purse.
plek (ook: moet, smet, vlek, mop)
volume_up
blot {znw.}
plek (ook: vlek)
volume_up
fleck {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "plek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNaar mijn overtuiging is dat de essentiële zwakke plek van het besluit van Nice.
Here, I am convinced, lies the crucial weakness of what was decided in Nice.
DutchJullie hadden geen betere plek kunnen wensen om een nieuwe geest te vinden.
You two could not have hope for better location to find a new compatible spirit.
DutchWe moeten ons milieu beschermen en uiteindelijk de zee een veiligere plek maken.
We must protect our environment and, ultimately, we must save lives at sea.
DutchNee, het zijn bewandelbare gebieden op de plek van laag-presterend onroerend goed.
No, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.
DutchHet verdient beter dan een plek op de tweede rang tussen milieu en landbouw.
They deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
DutchDus toen Wren op komst was, realiseerde ik dat ik een plek voor mijzelf nodig had.
So when Wren was on the way, I realized I needed to find a space of my own.
DutchEn misschien weet je ook dat, voor wetenschap en geneeskunde, Boston dè plek is.
And you might also know that, for science and medicine, Boston is a bit of a candy store.
DutchEn het idee was dat het energie kon versturen op elke plek op de aarde.
And the idea was, it was supposed to be able to transfer power anywhere on Earth.
DutchHier uit het midden is de plek waar het meeste sterrenlicht vandaan komt.
So, at the center there, that's actually where most of the starlight comes out from.
DutchDe plek waar de Autoriteit gevestigd moet worden moet overigens nog aangewezen worden.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
DutchDG: Ik zei al dat deze plek, vanuit menselijk standpunt gezien, verschrikkelijk giftig is.
DG: I already said that this site, from a human perspective, is toxic as hell.
DutchDe arrestatieplek, de plek van het foutief identificeren, de alibi-locatie.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
DutchIk heb de plek gezien waar die mensen door één enkele grond-grondraket zijn gedood.
I saw where they had been killed by just one ground-to-ground missile.
DutchDus je kunt de plek echt bezoeken en hier een driedimensionale fictieve ervaring beleven.
So you can actually visit and have this three-dimensional fictional experience there.
DutchVan Madrid tot Cork overal mooie documenten, maar nog steeds op dezelfde plek, onaangeroerd.
Impressive documents, from Madrid to Cork, but once again no action to follow.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, de heer Cox heeft de vinger op de zere plek gelegd.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Cox has put his finger on the salient point.
DutchDus, terwijl deze plek iemands werk verbeeldt, verbeeldt deze zeker een passie.
So, while this space represents someone's profession, this one certainly represents a passion.
DutchEr gebeurde iets revolutionairs op diezelfde plek, enige tijd geleden.
Something revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
DutchMaar het was de moeite waard, want we hebben op het juiste tijdstip de bestemde plek bereikt.
But it has been worth it, because we have achieved the right goal at the right time.
DutchEen synaps is een chemische plek waar zij met elkaar communiceren.
And a synapse is a chemical location where they communicate with each other.