NL

plan {het}

volume_up
Dus kwamen ze met dit plan. ~~~ Het vijf-punten stimulatie plan voor de zeugen.
So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows.
De Chinezen hebben een iets beter plan -- dat wil zeggen: zij hebben een plan, wij hebben geen plan.
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
Het enige plan dat vooralsnog in het verschiet ligt is duidelijk het plan-Blair.
The only plan in sight for now is clearly the Blair plan.
Men is van plan een vergadering over scheepsbouw te organiseren in OESO-verband.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
We zijn niet van plan dit voorstel in te trekken; het is buitengewoon belangrijk.
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
Ik begrijp dat Roemenië en Bulgarije niet van plan zijn om een referendum te organiseren.
I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria.
Bent u van plan een dergelijk project te steunen, commissaris Patten?
Do you intend to support a project such as this, Commissioner Patten?
Dit plan moet daarom snel geconcretiseerd worden.
We therefore urgently need more precise details of this entire project.
Dit is een schitterend, gigantisch en verleidelijk plan, maar het houdt ook alle mogelijke gevaren in.
It is a beautiful, grand and seductive project, but yet it harbours many dangers.
Als we serieus willen zijn, dan moeten we ook de lacunes en beperkingen van dit plan aangeven.
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
Het is zo omdat iemand anders een plan heeft voor jullie grondstof.
It's because somebody else has a design for your resource.
Voor een groots plan zijn echter middelen nodig.
Pursuing a grand design requires resources, however.
Ik zag dit plan getekend door een Franse architect, en ik dacht: "Wow!
I saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, "Wow!
Wat voor plan van het zonnestelsel zou je ze tonen om aan te tonen dat het niet helemaal zo is?
What sort of diagram would you show them of the solar system, to show that it's not really like that?
Juist met het oog hierop is de Commissie dan ook van plan om de voornaamste interinstitutionele procedures grafisch te presenteren, voor een beknopte weergave van een en ander.
For this purpose, it plans to present the principal interinstitutional procedures in the form of a diagram, in order to be concise.
Ik was toch al van plan om naar de kerk te gaan.
I've been meaning to come to church anyway.
Maar dit project heeft pas zin als het gepaard gaat met een financieel plan waardoor Europa de inspanningen van de lid-staten vervolledigt.
But it only has any meaning if it is accompanied by a financial plan allowing Europe to complete the efforts made by the individual Member States.
Daarom denk ik dat ook het plan waaraan de Commissie werkt een holistische aanpak vergt, waarbij met name voorlichting en eventueel ook zingeving wordt betrokken bij de algehele problematiek.
I therefore believe that the plan drawn up by the Commission must also include this holistic approach, and, above all, combine education and possibly also giving meaning to life with the whole field.
(Gelach) (Applaus) Het maakt deel uit van het plan van maïs om de wereld te domineren.
(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.
Zal u ook niet langer talmen en snel optreden inzake het plan voor later geboren dieren?
Will you also move decisively - not drag your feet - on the bornafter date scheme?
Volgens dit plan zou de Commissie in feite het veiligheidsbeleid bepalen.
Under this scheme the Commission would run defence policy.
EN

plan {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows.
Dus kwamen ze met dit plan. ~~~ Het vijf-punten stimulatie plan voor de zeugen.
The Chinese have a little bit better plan -- or they have a plan; we have no plan.
De Chinezen hebben een iets beter plan -- dat wil zeggen: zij hebben een plan, wij hebben geen plan.
The only plan in sight for now is clearly the Blair plan.
Het enige plan dat vooralsnog in het verschiet ligt is duidelijk het plan-Blair.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Met dit project wil Turkije zijn energiepotentieel met 2% verhogen.
Subject: Plan for joint action to combat racism and xenophobia
Betreft: Project voor een gezamenlijke actie ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
No, there is no Europe of plans, but a plan for Europe, and that plan is the Constitution.
Nee, er bestaat geen Europa van projecten, maar er bestaat wel een Europees project en dat project is de Grondwet.
That is the purpose of the action plan submitted by the Commission.
Dat is ook het doel van het actieplan dat de Commissie heeft ingediend.
To this end, the Commission is currently preparing a plan of action on the internal market.
Met dit doel voor ogen bereidt de Commissie momenteel een actieplan voor de interne markt voor.
Such a plan must allow for Belarus to take its rightful place in Europe.
Doel van zo'n plan moet zijn om Wit-Rusland de plaats in Europa te geven die het toekomt.
On these grounds, I welcome the plan of the Finnish Presidency.
Daarom ben ik ook erg blij met het voornemen van het Finse voorzitterschap.
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
Welke middelen denkt de Raad in te kunnen zetten om Turkije van dit voornemen af te houden?
At least, that has been the plan for years.
Dit voornemen dateert al van jaren.
As you know, the plan is for the draft Constitution to be approved at the Brussels European Council in December.
Zoals u weet, zou de Europese Raad van december de ontwerp-Grondwet moeten goedkeuren.
The draft budget plan totally fails to respond to these realities, however.
Met het ontwerp van algemene begroting wordt echter op geen enkele manier ingespeeld op de huidige omstandigheden.
This is because this plan, even if amended significantly by Parliament, is still dangerous.
Dit ontwerp blijft namelijk gevaarlijk, ook met de marginale wijzigingen die het Parlement heeft aangebracht.
The Shelter Improvement Plan is unusual in that it arises from a political decision of the G7.
Het SIP is in die zin ongebruikelijk dat het is voortgekomen uit een politiek besluit van de G-7.
As the rapporteur states, this proposal must be seen simply as an integral part of a broader action plan.
Ik ben het met de rapporteur eens dat dit voorstel slechts zin heeft in het kader van een breder actieplan.
We cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
Wij kunnen niet meer toestaan dat de ruimtelijke ordening, in absolute zin, subsidiair is.
The regions need to be able to plan ahead with confidence.
De regio's hebben behoefte aan zekerheid qua planning.
But successful integration also requires long-term planning.
Succesvolle integratie veronderstelt echter ook planning op lange termijn.
The Commission wants a budget extending over several years as this facilitates planning.
De Commissie wil een meerjarig budget omdat dan een betere planning mogelijk is.
Secondly, this plan includes those countries that do not have any prospect of membership.
Ten tweede omvat dit concept ook landen die geen toetredingsperspectief hebben.
That is why political reforms must be an essential part of the plan.
En daarom dienen politieke hervormingen een belangrijk onderdeel van het concept te zijn.
The HACCP plan is a very good plan for large businesses.
Het HACCP-concept is uitstekend voor grote bedrijven.
However, communication is not meant to contain a fully fledged action plan.
Het is echter niet de bedoeling dat de communicatie met een volledig actieplan gepaard gaat.
The plan is to report on these areas in July 2001.
Het is de bedoeling in juli 2001 over deze gebieden verslag uit te brengen.
The plan is for negotiations between Milosevic and the Kosovar leadership.
Het is nu de bedoeling dat er onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen Milosovic en de leiders in Kosovo.
There is also a proposal for the Commission to carry out strategic planning of aid given by the Member States.
Tevens wordt voorgesteld dat de Commissie een strategische planning van de bijstand van de lidstaten opzet.
We also require a sensible plan should the entry-into-force provisions be frustrated by accident or by design.
Wij moeten tevens een goed plan maken voor het geval de toepassing van de bepalingen inzake de inwerkingtreding door toeval of met opzet belemmerd wordt.
Special assistance was given to the Municipal Corporation of Bhopal for the preparation of an urban reproductive and child health plan.
We hebben speciale steun verleend aan het gemeentebestuur van Bhopal voor de opzet van een voortplantings- en jeugdgezondheidsprogramma.
The plan is for the new system to come into force on 1 April.
Het nieuwe schema moet op 1 april in werking treden.
I have access to security codes, surveillance plans, the works.
Ik heb alle toegangscodes, schema's, ken de ruimten.
I have access to security codes, surveillance plans, the works.
Ik heb toegang tot de beveiliging, de schema's, en de ruimten.
If you look at the seating plan, you will see that the four members of the PPE group up here in the last two rows are sitting between other groups.
Als u namelijk kijkt naar de plattegrond, zult u zien dat hierboven vier leden van de christen-democratische fractie op de laatste twee rijen tussen andere fracties zitten.
Accordingly, not only do we need instruments to provide immediate aid to the opposition, but we also need a broad political plan for a new Belarus, and we need it now.
Daarom hebben we niet alleen instrumenten nodig om onmiddellijke hulp aan de oppositie te kunnen verschaffen, maar is er ook een politieke blauwdruk voor een nieuw Wit-Rusland nodig, en wel nu.
Parliament’ s amendments are based essentially on the view that the Commission has exaggerated the problems of over-fishing and that a recovery plan is unnecessary.
De strekking van de amendementen van het Parlement is dat de Commissie de problemen rond het leegvissen heeft overdreven en dat een herstelplan niet nodig is.

Voorbeeldzinnen voor "plan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zijn ermee begonnen en wij zijn vast van plan dit ook succesvol te beëindigen.
We have started it and we are determined to bring it to a successful conclusion.
DutchVoor het geval u iets van plan mocht zijn - ik heb mijn tomaatbestendige pak aan.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
DutchIk doe niet wat ik van plan was te doen, en ik breng mezelf in absolute paniek.
I'm not going to do what I planned to do, and I put myself into absolute panic.
DutchMen is van plan een vergadering over scheepsbouw te organiseren in OESO-verband.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
DutchIk ben met name van plan de straffen en boetes voor niet-naleving te verhogen.
I intend in particular to increase the penalties and the cost of non-compliance.
DutchDit is het toekomstplan van een grote Europese Unie, een plan met een bepaald doel.
These are the plans for a great European Union, plans with a specific objective.
DutchDus kwamen ze met dit plan. ~~~ Het vijf-punten stimulatie plan voor de zeugen.
So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows.
DutchTurkije erkent Cyprus niet - en dan hebben sommigen hier het over het plan-Annan!
It does not recognise Cyprus and some people are talking about the Annan plan.
DutchWij zijn van plan dit voorstel in de Commissie aan te nemen op 8 november 2000.
Our intention is to adopt this proposal in the Commission on 8 November 2000.
DutchCommissaris Wallström heeft het over Plan D -- voor dialoog, debat en democratie.
Commissioner Wallström speaks of Plan D – for dialogue, debate and democracy.
DutchHet recht op leven en het recht op abortus kun je niet op hetzelfde plan plaatsen.
The right to life and the right to abortion cannot be put on the same footing.
DutchNaast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
DutchHet is onze taak een bruikbaar plan op te stellen voor de komende ontwikkeling.
Our task has been to produce an acceptable plan for the way development should look.
DutchHet oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.
The original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
DutchEen groot deel van dit plan had betrekking op de strijd tegen de drugssmokkel.
A large part of this plan was devoted to the fight against drugs trafficking.
Dutch. ~~~ Het plan is sindsdien niet meer veranderd.
And that became the Interface plan in 1995, and has been the plan ever since.
DutchZij wij van plan zulke onverantwoordelijke vooruitzichten lijdzaam te aanvaarden?
Are we going to be ready for action when faced with such irresponsible perspectives?
DutchHet globale plan beslaat een periode van vier maanden tot eind februari 1997.
The global plan will cover a four-month period until the end of February 1997.
DutchDe Commissie is van plan de bestaande tekortkomingen op twee wijzen te verhelpen.
The Commission will be working in two ways to eliminate the shortcomings that exist.
DutchDe socialisten zijn dus van plan op de eerste plus nog een tweede min te stemmen.
The Socialists intend to vote for the first one, but against the second one.

Synoniemen (Engels) voor "plan":

plan