NL plaatsen
volume_up
[plaatste|geplaatst] {werkwoord}

Wij zullen deze regio hoog op de agenda van onze dialoog met Rusland blijven plaatsen.
We will continue to place this region high on our bilateral dialogue with Russia.
We moeten dit onderwerp dan ook bovenaan de agenda plaatsen.
It is therefore incumbent on us to place this matter at the top of our agenda.
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before…
We kunnen ze op verschillende posities plaatsen, ze naar verschillende plaatsen richten.
We can position them in different places, orient them in different places.
En het laat ze toe cymatische patronen te sturen en te plaatsen en de weerspiegelingen die door hen worden gemaakt.
It allows them to control and position cymatic patterns and the reflections that are caused by them.
Ik ben er bijna zeker van dat u ze zo in een positie zou plaatsen om dat te doen.
I am almost convinced that you would be putting them in a position to do this.
plaatsen (ook: stoppen, stellen, zetten, steken)
Het recht op leven en het recht op abortus kun je niet op hetzelfde plan plaatsen.
The right to life and the right to abortion cannot be put on the same footing.
Je kunt circuitcomponenten op de nietjes plaatsen. ~~~ Lampjes en schakelaars.
So, you can put circuit components on the staples, like a light bulb and a light switch.
Bent u van plan dit onderwerp op de onderhandelingsagenda te plaatsen, en zo ja, wanneer?
Do you intend to put these issues on the negotiation agenda and, if so, when?
Het juiste antwoord in deze tijd is: partnerschap in plaats van klassenstrijd.
The right response of our time is: partnership instead of class conflict.
In de tweede plaats wordt in de richtlijn voorgesteld om een toptien van wagens samen te stellen op basis van categorieën.
Secondly, the directive proposes to compile a top ten list of vehicles according to class.
Desondanks vindt er overal ter wereld en in alle maatschappelijke klassen geweld jegens vrouwen plaats.
In spite of this, violence against women takes place all over the world and in all social classes.
plaatsen (ook: stoppen, stellen, zetten, steken)
Ik zou willen dat de EU minimumregels vaststelde in plaats van de voorliggende harmonisatieregels.
I would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Het verslag is niet in de eerste plaats bedoeld om concrete voorstellen te doen, maar om richtsnoeren vast te stellen voor het volgende Parlement.
The thrust of the report is not to make concrete proposals, but to lay down guidelines for the next Parliament.
Ik wil een kantekening plaatsen bij de verklaring die we zojuist hebben gehoord van commissaris Figel ', die sprak namens commissaris Dimas.
I should like to lay down a marker in relation to the declaration we have just heard from Commissioner Fige ľ, speaking on behalf of Commissioner Dimas.
Als de kanker op één plaats zat, konden we hem waarschijnlijk verwijderen.
If cancer was localized, we could likely remove it, or somehow -- you know, it's contained.
De Europese Unie dient tevens activiteiten te ontplooien op de plaats waar de migranten zich bevinden, op de plaatsen waar migratie begint.
The European Union must also act in the places where migrants are located, in the places where migration begins.
U schrijft dat het gerecht op een centrale plaats moet komen.
In that letter, you said the Court must be centrally located.
Daartoe behoort ook de inachtneming van de collectieve arbeidsovereenkomsten die op de plaats van de opdracht gelden.
This also includes adherence to the wage agreements in force where the principal is located.
plaatsen (ook: stoppen, stellen, zetten, steken)
Het grootste probleem dat wij echter hebben is om het in een kader te plaatsen.
The biggest difficulty we have, though, is to put it into some sort of picture.
Op deze kaart geven de rode en gele kleuren de plaatsen aan met de hoogste dichtheden van slavernij.
Well, this map in the sort of redder, yellower colors are the places with the highest densities of slavery.
De politiek bevordert hier dus de afhankelijkheid in plaats van de interdependentie.
This is the sort of policy that breeds dependence rather than interdependence.
plaatsen
We moeten dit onderwerp dan ook bovenaan de agenda plaatsen.
It is therefore incumbent on us to place this matter at the top of our agenda.
Het is hun bevoegdheid de noodzakelijke bestellingen te plaatsen.
It is within their competence to place the necessary orders.
Wij zullen deze regio hoog op de agenda van onze dialoog met Rusland blijven plaatsen.
We will continue to place this region high on our bilateral dialogue with Russia.
plaatsen (ook: voorzetten, voorhangen)

Voorbeeldzinnen voor "plaatsen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
DutchIk wil in totaal vier kanttekeningen bij de verschillende verklaringen plaatsen.
I should like to make a total of four marginal comments on the various declarations.
DutchHet hoort bij de moderne samenleving om op meerdere plaatsen werkzaam te zijn.
Modern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
DutchOm het uit te breiden moeten wij steen op steen, of liever, steen na steen plaatsen.
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
DutchOmdat er zelfs in het Zuidoosten van Engeland plaatsen zijn waar armoede heerst.
Because even in the south-east of England there are pockets of deprivation.
DutchWe moeten niet alleen de eetbare producten uit de landbouw op de voorgrond plaatsen.
It should not just be edible agricultural products which are in the limelight.
DutchEr zijn een paar plaatsen -- zeer weinig -- waar fantastische leraren gemaakt worden.
Now, there are a few places -- very few -- where great teachers are being made.
DutchIk zal het inkomen per persoon op deze as plaatsen, arm hier onder, rijk daar boven.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
DutchZe zei dat ze geen van de mensen of plaatsen herkende in de hallucinaties.
She said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
DutchU zegt op sommige plaatsen duidelijk dat het doel een militaire identiteit is.
You clearly state at a number of points that the goal is a defence identity.
DutchDe wereldwijde klimaatveranderingen plaatsen ons voor nieuwe politieke uitdagingen.
Global climatic changes present us with new and comprehensive political challenges.
DutchEr is ook reden om vraagtekens te plaatsen bij de rechtsgrondslag van de procedure.
The legal basis can also be questioned, since the procedure is now at issue.
DutchMonterey is een van de weinige plaatsen ter wereld waar Mola's in groten getale komen.
Monterey is one of the few places in the world where Molas come in large numbers.
DutchIs de infrastructuur aanwezig om een schip in een droogdok te plaatsen, enzovoort?
Does it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
DutchDe private bedrijven die condooms verkopen op deze plaatsen, begrijpen dat.
And the private companies that sell condoms in these places, they understand this.
DutchJe mag ervan uitgaan dat op plaatsen van armoede het dodental veel hoger was.
So there is a strong belief that in places of poverty the death toll was far higher.
DutchMaar in sommige plaatsen op de wereld, zoals Scandinavië, bestaat dat reeds.
But in some places around the world, like Scandinavia, you already have that.
DutchEen van de plaatsen die bedreigd worden zijn Berrow Dune en de rivier de Yeo.
The sites identified as being at risk include Berrow Dune and the River Yeo.
DutchHet is op de meeste plaatsen ongeveer 40 tot 50 km breed en 1 tot 2 kilometer diep.
It's about 40 to 50 km wide in most places, and one to two kilometers deep.
DutchHet is interessant om te weten hoe dat ons plaatsen opleverde die redelijk goed waren.
And it's interesting to see how that led us places that were actually pretty good.