NL

plaats {de}

volume_up
plaats (ook: hof, erf, binnenplaats)
Daarom hebben wij en het Hof erop aangedrongen dat deze plaats voldeed aan de richtlijn van 1976.
That is why we and the Court insisted on the site respecting the 1976 Directive.
Zoals ik heb vermeld, vond het proces tegen mevrouw Zana plaats voor een rechtbank voor staatsveiligheid.
As I mentioned, the trial against Mrs Zana was held at a State Security Court.
U schrijft dat het gerecht op een centrale plaats moet komen.
In that letter, you said the Court must be centrally located.
De ideale plaats om te werken heeft ook op cultureel gebied iets te bieden.
The ideal job also requires a good cultural environment.
Mevrouw de Voorzitter, een woord van dank is op zijn plaats voor het vele werk dat is verzet.
Madam President, thanks are indeed due for the great job that has been done.
Dat geldt in de eerste plaats de beroepservaring.
That applies in the first place to job experience.
Deze plaats is verzadigd met bewijsmateriaal, ook met materie en energie.
Our location is saturated with evidence, and also with matter and energy.
Wij moeten derhalve op zoek gaan naar de meest adequate plaats en persoon.
We must seek the most efficient location and headquarters.
Dit is een plaats in de Stille Oceaan waar de witte haaien samenkomen.
This is a location in the Pacific where white shark converge.
In de eerste plaats een opmerking betreffende het fraudeopsporingsorgaan.
Firstly, a point on the fraud investigation office.
Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik u gelukwensen met uw herverkiezing als ondervoorzitter.
Mr President, I would like to start by congratulating you on staying in office.
In de derde plaats houdt de doeltreffendheid van de ombudsman verband met de voorlichting van de bevolking.
Thirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public.
Zij willen allemaal - en geheel terecht - hun plaats innemen in dit gemeenschappelijke huis.
They all wish to take their place, their rightful place in this common Chamber.
De stemming moet in principe nu plaatsvinden, anders vindt ze vanavond plaats.
In principle, the vote ought to take place now, but if not it will take place this evening.
Helaas is voor deze oerwaarheid in de gelijkheidsideologie geen plaats.
Unfortunately, there is no place for this original truth in the equality ideology.
Aan de dis der mensheid is niet genoeg plaats voor alle generaties.
At the banquet of humanity, there is not enough room for all of the generations.
Ik ben er namelijk voor dat er voor duurzaam transport steeds plaats moet zijn.
Indeed, I support the idea that there should always be room for sustainable transport.
De Conventie biedt in ieder geval plaats voor een ruime interpretatie.
In any case, the Convention leaves room for a generous interpretation.
Dit is niet mijn plaats maar de plaats van mijnheer Lomas.
This is not my seat - this is Mr Lomas'seat.
Waarom streeft Duitsland dan naar een plaats in de Veiligheidsraad?
Why is Germany trying to obtain a seat on the Security Council?
Mevrouw de Voorzitter, ik zie dat de heer Gorostiaga niet op zijn plaats zit.
Madam President, I notice that Mr Gorostiaga is no longer in his seat.
In plaats van naar de Derde Wereld, sturen we ze naar de wildernis van het gemeentehuis.
Instead of sending them off into the Third World, we send them into the wilds of City Hall.
In de eerste plaats zorgen kleine tuinen voor een verbetering van het stedelijk milieu.
First and foremost, allotments contribute to improving the environment in cities.
Het verslag van mevrouw Krehl ruimt een voorname plaats in voor steden.
Mrs Krehl’ s report accords an important place to cities.
We moeten op de eerste plaats het functioneren van de Europese Unie beschermen.
First and foremost, we must protect the functioning of the European Union.
In de tweede plaats is het plan voor een Europese militaire defensiemacht goedgekeurd.
The principle of European military defence was accepted but, for now, its function has not been clearly defined.
Daardoor verdwijnt de economische functie van het bos en maakt plaats voor een andere, ook zeer belangrijke: de milieufunctie.
Therefore, the forest ceases to have an economic function and takes on an environmental role, which is also very important.
Daarvoor in de plaats moet er een gedecentraliseerde controle achteraf komen.
That must be replaced by decentralised ex post control.
Na de oorlog wacht een moeizame opdracht, in de eerste plaats het verlenen van humanitaire hulp.
The post-war period will see some arduous work begin, first of all of course in the form of humanitarian aid.
Overeenkomstig het Verdrag kan de plaats van een commissaris alleen open worden gelaten na een unaniem besluit van de Raad.
Under the Treaty the post of Commissioner may only remain unfilled by a unanimous decision of the Council.
Ik denk dat we ons geen mooiere plaats en mooier beeld hadden kunnen voorstellen.
I do not think we could have imagined a more beautiful spot and a more beautiful image.
Wij moeten er ook voor zorgen dat er op de plaats van het ongeluk eerste hulp geboden kan worden.
We should also do something about providing first aid on the spot.
Deze hoornvormige regio is wat wij de zachte plaats noemen.
That horn-shaped region is what we call the sweet spot.
In de tweede plaats stel ik vast dat de houding van de Marokkaanse onderhandelaars niet bepaald gepast is voor een land waarmee wij een associatieovereenkomst hebben gesloten.
The second point is that the attitude of the Moroccan negotiators hardly squares with that of a state linked with us through an association agreement.
Laten we naar Madison Square Park gaan, en het ons voorstellen zonder de auto's, maar met fietsen, en grote bossen, en beken in plaats van riolen en stormwater-afvoeren.
Well, what if we go to Madison Square Park, and we imagine it without all the cars, and bicycles instead and large forests, and streams instead of sewers and storm drains?
En ik gebruikte deze dia om aan te geven hoe waardevol braakliggend land is in een plaats als New York. ~~~ Zoals hier, land dat soms duizenden dollars waard is, per vierkante meter.
And I used this slide showing how valuable the raw land is in a place like New York City: notice, land that's worth thousands of dollars, in some cases, per square meter.
- Vanmiddag ga ik naar Le Syndicat, een plaats in de Vogezen.
This afternoon, I will be in the town of Le Syndicat in the department of Vosges.
En binnen vijf seconden sturen ze je het complete weerbericht voor die plaats terug.
And then in five seconds, they send you back the complete weather forecast for that town.
Ik zou als voorbeeld de plaats waarin ik woon willen aanhalen.
I should like to quote as an example the town in which I live.
plaats (ook: dorp, dorpje)
Onlangs vond ook in de vuurwerkfabriek Pyroma, in het Franse Feugueyrolles een explosie plaats.
Nine people were injured, and the village was badly damaged.
Elk jaar vindt er in het dorp een begrafenis plaats en worden er minstens twee kinderen geboren.
Every year in the village there would be one funeral, and at least two more children would be born there.
Niet al deze moorden zijn gepleegd in afgelegen plattelandsdorpen, sommige vonden plaats binnen de bebouwde kom van steden.
Not all these murders have taken place in obscure rural villages, some were in built-up areas.
Gisteren vond er een schandelijke demonstratie van communisten plaats in de binnenplaats van het torengebouw.
Yesterday there was a disgraceful Communist demonstration in the courtyard of the Tower.
plaats (ook: hof, binnenplaats, ra, erf)
plaats (ook: stede)
Sir Karl Popper heeft eens gezegd dat het wezen van de ontwikkelde mensheid erin bestaat dat wij het voordeel hebben dat wij onze ideeën in onze plaats kunnen laten sterven.
Sir Karl Popper once said that the essence of developed humanity was this: ' Our advantage is that we can let our ideas die in our stead '.

Voorbeeldzinnen voor "plaats" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn 1999 zullen de nationale munteenheden plaats beginnen te maken voor de euro.
In 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
DutchOp de tweede plaats lijken we voor de toekomst alle troeven in handen te hebben.
My second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.
DutchIn de eerste plaats het volk en buitengewoon belangrijke menselijke hulpbronnen.
In the first place, it has its people and extremely important human resources.
DutchEen van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.
One of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.
DutchDit doet een beroep op menselijke hebzucht in plaats van angst, dat meer beter is.
This is somehow appealing to human greed instead of fear -- that more is better.
DutchDaarom werd ook de term ` leren ' gekozen, in plaats van onderwijs of opleiding.
That is why the term 'learning ' was chosen instead of schooling or education.
DutchMaar mijns inziens is dit niet de plaats om deze kwesties aan de orde te stellen.
But I think that this is neither the time nor the place to discuss this matter.
DutchIn de tweede plaats is dat standpunt coherent en volgens mij ook volkomen billijk.
Secondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
DutchDeze hulpbron moet zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik beheerd worden.
This resource must be managed as close as possible to the point of consumption.
DutchNaties zijn alleen gelaten doordat ze muren hebben gebouwd in plaats van bruggen.
Nations have been left alone because they have built walls rather than bridges.
DutchKastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
DutchHet merendeel daarvan vindt echter plaats binnen de afzonderlijke EU-lidstaten.
However, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
DutchThans gaat het erom de boeren te helpen om béter in plaats van méér te produceren.
Today we must help farmers not to increase their production, but to improve it.
DutchDeze gesprekken vinden net vandaag in het Permanent Veterinair Comité plaats.
These talks in the Standing Veterinary Committee are taking place this very day.
DutchDe idee werd door middel van bekering overgedragen in plaats van via de genen.
The idea being passed on through proselytizing, instead of through the gene line.
DutchIn de eerste plaats zijn virussen vrij complex, maar ze evolueren ook erg snel.
First of all, viruses are pretty complex, but they're also evolving very fast.
DutchHet is de plaats waar we verzamelen, wanneer we elkaar iets te vertellen hebben.
It is the place where we gather around when we have to say something to each other.
DutchIn de eerste plaats is erkend dat het primair gaat om nationale aangelegenheden.
First of all, it is recognised that this primarily concerns national matters.
DutchDe aanstelling van de eerste ombudsman in Europa vond in 1809 in Zweden plaats.
The institution of the first ombudsman in Europe dates back to 1809 in Sweden.
DutchDit debat over de stand van zaken in de Unie vindt plaats in een onzeker klimaat.
This debate on the state of the Union is taking place in a climate of uncertainty.