NL

per {bijwoord}

volume_up
Ze is gerangschikt op aantal foto's per fotograaf.
And it's ranked in order of number of photos taken per photographer.
Dan kan nog eens per jaar worden bekeken of dat reëel is ja of nee.
That could be reviewed again on an annual basis in order to establish whether it is reasonable or not.
Wij moeten dan ook per land bekijken hoe deze landen vooruit kunnen komen.
All in all, we must look at each individual country in order to assess how progress can best be made.
Per vrachtauto door bepaalde gebieden in Europa rijden zal steeds meer tegenwerking ondervinden.
Driving a lorry through certain parts of Europe will meet with increasing opposition.
Daar vloeit meer energie door, per gram per seconde, dan al wat we ooit ervaren hebben.
There is more energy flowing through, per gram per second, than anything that we have any other experience with.
Dat hoeven we niet per se te doen via productiesubsidies.
We do not have to do that through production subsidies.
EN

per {voorzetsel}

volume_up
per (ook: in, inside, into, on, within, a)
Health in France costs 12 000 francs per person per year.
Jaarlijks wordt in Frankrijk 12.000 frank per persoon aan gezondheid uitgegeven.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
These employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
Bij deze bedrijven werkt 66% van de werknemers, en ze zorgen voor 55% van de globale omzet.
Women represent 50 per cent of our Government and 44 per cent of the Swedish Parliament.
De regering bestaat voor 50 % uit vrouwen en 44 % van het Zweedse parlement is vrouw.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
. ~~~ They had 1,000 dollars per person per year.
(Gelach) Maar ze waren hier beneden, ze hadden 1,:,000 dollar per persoon per jaar.
With that you would prevent the emission of two tonnes of CO2 per person per year.
Daarmee zou de uitstoot van CO2 met twee ton per persoon per jaar kunnen verminderen.
per (ook: at, by, in, inside, into, on, to, upon, within, a)
It is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Het is beter 1,2 procent goed te besteden dan minder dan 1 procent slecht.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Dit ding volgt een baan om de Zon aan 15 à 30 kilometer per seconde.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
Because we don't care about miles per gallon, we care about gallons per mile.
Omdat ons het aantal kilometer per liter niet kan schelen, we geven om het aantal liter per kilometer.
Health in France costs 12 000 francs per person per year.
Jaarlijks wordt in Frankrijk 12.000 frank per persoon aan gezondheid uitgegeven.
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Dit ding volgt een baan om de Zon aan 15 à 30 kilometer per seconde.
At the rate of about two and a half parts per million per year.
Aan ongeveer twee en een half delen per miljoen per jaar.
Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.
80 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen mazelen en polio.
Well, at 10 seconds per 3,000 cars, that's 8,:,3 hours per day.
Tegen 10 seconden per 3.000 auto's is dat 8,3 uur per dag.
Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.
Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.
Eighty per cent of the money used in the European Union is used in the Member States.
Tachtig procent van het geld dat binnen de Europese Unie omgaat, wordt gebruikt in de lidstaten.
   – Seventy per cent of organic products imported are imported under 'import licences '.
70 procent van de ingevoerde biologische producten komt binnen met u201Cinvoervergunningenu201D.
The country benefiting most on a per capita basis from HIPC debt relief is Guyana, with USD 769 per capita received.
Binnen het HIPC-initiatief ontvangt Guyana per hoofd van de bevolking de grootste schuldverlichting, namelijk 769 dollar.
per (ook: for, to)
Why do 1.3 billion people live off less than one dollar per day?
Waarom hebben een miljard driehonderd miljoen mensen minder dan één dollar om te leven?
First and foremost, I should like to point out that access to starter kits for coins is not limited to one per person.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het aantal euro-startreeksen niet beperkt wordt tot één reeks per persoon.
I do not believe that a reduction of a quarter of one per cent in the interest rate will be enough to alter the course of the economy in Europe.
Mijns inziens zal een verlaging van de rentevoet met 0, 25 % niet voldoende zijn om het roer van de Europese economie om te gooien.
The special scheme aimed to preserve traditional legume grain growing areas by means of the aid per hectare arrangement.
Het doel van de speciale regeling was het door middel van hectaresteun in stand houden van de traditionele bedrijven die zaaddragende leguminosen verbouwen.

Voorbeeldzinnen voor "per" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchPer jaar wordt er in Europa zes miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd.
We generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
DutchDie financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
It is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
DutchIn 2005 reisden 500 miljoen Europeanen per touringcar, onder wie veel bejaarden.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
DutchIk oefen drie uur per dag voor als ik een piraat tegen kom...... hem kan doden.
I practice three hours a day, so that when I meet a pirate...... I can kill it.
DutchPer definitie lijkt elke Europese instelling met wantrouwen te worden bekeken.
As a rule, all European institutions seem to be regarded with general suspicion.
DutchWe zijn niet bezig met het ontwerpen van verschillende beleidsvormen per sector.
We are not designing different sectoral policies: we are building a continent.
DutchEen mobiliteitshandicap betekent niet per se dat men een medisch probleem heeft.
Reduced mobility does not necessary depend on some form of medical complaint.
DutchCommunistische regimes kunnen per definitie niets anders zijn dan dictaturen.
By their very nature, Communist regimes can be nothing other than dictatorships.
DutchDe drie ziektes zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 20.000 doden per dag.
The three diseases combined are responsible for more than 20 000 deaths daily.
DutchIk wil spreken met de 58 patiënten hier onderaan die vier milligram per dag nemen.
I want to talk to the 58 patients down here who are taking four milligrams a day.
DutchDe minimumvergoeding zou drie maanden salaris per vijf dienstjaren zijn geweest.
Minimum compensation would have been three months'salary per five years of service.
DutchBurgers zijn per definitie eerst en vooral werknemers, werkgevers en consumenten.
By definition, citizens are first and foremost employees, employers and consumers.
DutchHet Parlement stelt voor dat er per werkplek plannen voor gelijke behandeling komen.
Parliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.
DutchIk kan me de tijd nog heugen dat de prijs op twintig euro per megawattuur lag.
One megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
DutchToen men wegen aanlegde in de jaren '30, klopte het dat je per man één spade had.
When we built roads in the 1930s it was individuals with spades that were involved.
DutchMet een miljoen bezoekers per dag was het net alsof we openbare ruimte aanboden.
And with a million people there a day, it just felt like offering some public space.
DutchEn als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
And when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
DutchDat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.
That's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
DutchHergebruik van spuiten overschrijdt dat nu, en doodt 1,3 miljoen mensen per jaar.
The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.

Synoniemen (Engels) voor "per annum":

per annum
per se