"passende" vertalen - Engels

NL

"passende" in het Engels

NL passende
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Voor de anorganische stoffen moet een passende oplossing gezocht worden.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
Op dit moment betwist niemand de noodzaak van passende maatregelen en bepalingen.
At this time nobody contests the need for appropriate measures and regulations.
Natuurlijk moeten ze daartoe met passende maatregelen gestimuleerd worden.
Of course, appropriate measures will be needed to encourage them.

Voorbeeldzinnen voor "passende" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet komt er derhalve op aan om een passende beleidscocktail samen te stellen.
In this respect, the important issue is the composition of this policy mix cocktail.
DutchHet centrum in Dublin moet veeleer alleen nog passende opdrachten krijgen.
Instead, the agency in Dublin should only be entrusted with the relevant tasks.
DutchWij zullen deze zaak in de Commissie bespreken en ik hoop op passende stappen.
We will discuss the matter in the Commission and I hope that we can act appropriately.
DutchWij hebben passende veiligheidsnormen en wederzijds erkende kwalificaties nodig.
We should have adequate safety standards and qualifications that are mutually recognized.
DutchIk wil echter ook vandaag weer benadrukken dat we passende maatregelen moeten treffen.
Today, however, I should like to re-emphasise that we must adopt the right measures.
DutchWij hebben eerder geprobeerd om reële en passende oplossingen te vinden.
We have worked throughout for a proper, comprehensive solution to the problem.
DutchDe heer Samland en natuurlijk ook de Raad vullen dat op passende wijze aan.
My colleague Mr Samland, and of course the Council, will have more to say on this point.
DutchAchter haar naam stond tussen haakjes de passende omschrijving, Paardenkop.
After her name, written in brackets was the apt description, horse face.
DutchIk heb al gezegd dat dergelijke vragen op het passende moment gesteld moeten worden.
I have already told you those questions must be put at the proper time.
DutchU heeft onze steun als het gaat om krachtige, doeltreffende en passende maatregelen.
You have our support for robust, effective and proportionate measures.
DutchVolgens mij veronderstelt dat ook een passende erkenning van de minderheidstalen.
I include in that adequate acknowledgement for minority languages.
DutchWaar het op aankomt, is dat men kan beschikken over passende evaluaties.
What we do need is for the assessments in question to be made available.
DutchEr zijn meerdere redenen voor een passende financiering, maar ik wil er ten minste één noemen.
There are many reasons for proper financing, but I would like to mention just one.
DutchDit zijn loze beloften zolang zij niet hand in hand gaan met een passende begroting.
These are merely gratuitous promises if not backed up by the budget.
DutchVolgens mij biedt het structuurfondsenbeleid passende mogelijkheden.
In my view, we could look to the structural funds policy for a more suitable option.
DutchWij zullen passende actie ondernemen en het Europees Parlement op de hoogte houden.
We will act accordingly and keep the European Parliament informed.
DutchHet is nu zaak dat de Commissie passende beheermethoden invoert.
The Commission must now ensure that it introduces proper management practices.
DutchIk moest naar Cleveland... om te wachten op een passende donor.
It was time for me to go to Cleveland and to start the agonizing wait for a match.
DutchWij moeten dan ook terzake passende maatregelen nemen in het kader van een geïntegreerd beleid.
We must thus take action at this level by introducing an integrated policy.
DutchEen beleid met passende steunmechanismen voor de brede KMO-sector is derhalve noodzakelijk.
A policy of suitable support mechanisms directed at this broad sector is therefore needed.