NL passend
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

De genoemde onderzoekscommissie zou hiervoor een passend kader kunnen vormen.
The aforementioned Working Party would provide an appropriate framework for this.
Voor welke groepen in de samenleving is die omschrijving passend?
What are the groups in society for which this definition is still appropriate?
Wat is een passend tijdschema voor de oprichting van een dergelijke instantie?
What is an appropriate timetable for setting up an authority of this kind?
Dat zou een passend hoogtepunt zijn voor het Jaar van opvoeding door sport.
That would be a fitting climax for the Year of Education through Sport.
Dat zou een passend eerbetoon zijn aan een groot man.
I believe that this would also be a fitting tribute to such a great man.
Het is dus passend dat het overlijden van zo'n indrukwekkende sportman in dit internationale Parlement aandacht krijgt.
Accordingly, it is fitting that the passing of such a sporting colossus should be noted in this international parliament.
In dat opzicht lijkt een federaal institutioneel kader bijzonder passend.
In this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
Wellicht kan het probleem daar worden aangekaart, en hopelijk volgt er dan een passend antwoord.
Perhaps the matter can be taken up there and hopefully he will get a suitable response.
De meesten van deze docenten zijn op een leeftijd dat het buitengewoon moeilijk is passend werk te vinden.
Most of these teachers are of an age at which it would be extremely difficult to find suitable employment.
volume_up
apt {bn.}
Ook de oproep om alle levensmiddelenbedrijven te registreren is passend.
The call for all food businesses to be registered is also apt.
passend (ook: gelijk, samenvallend)
Zoals wij al zeiden, is de voorliggende resolutie uiterst dringend en passend.
As we have said, this motion for a resolution is extremely urgent and opportune.
Om te beginnen wil ik mijn collega, de heer Pronk, feliciteren met zijn schitterende verslag, dat ons op een heel passend ogenblik wordt voorgelegd.
At the outset I want to congratulate my colleague, Mr Pronk, for a wonderful report which comes at a very opportune time for us.
In verband met de invoering van een passend EG-logo kan ik u verzekeren dat de Commissie zo spoedig mogelijk aan de voorbereiding zal beginnen.
With regard to the introduction of a suitable EC logo, I wish to assure the House that the Commission will begin the relevant preparations as soon as possible.
We moeten nu een besluit nemen over een passend institutioneel forum voor de operationele follow-up; wellicht kunnen we het mandaat van de betreffende Groep op Hoog Niveau uitbreiden.
We now have to decide upon the appropriate institutional forum for the operational follow-up, perhaps extending the mandate of the relevant High Level Group.

Voorbeeldzinnen voor "passend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNu was dat ironisch genoeg, en zeer passend, de manier waarop we zijn graf vonden.
Now that was, ironically, and very befittingly, the way we found his grave.
DutchDit trauma wordt elke dag sterker, zolang wij daar geen passend antwoord op hebben.
Their trauma is heightened every day that we fail to give them a satisfactory response.
DutchZijn de eigen middelen waarmee het communautair beleid wordt gefinancierd nog passend?
Are the own resources that allow Community policies to be financed still sufficient?
DutchDan is het niet passend om die te overladen met een massa aanvullende gegevens.
It makes no sense therefore to overburden people with a whole lot of extraneous information.
DutchHet is van essentieel belang dat de werknemers zich veilig en passend beschermd voelen op hun werk.
It is vital that workers feel safe and appropriately protected in the workplace.
DutchZie mijn opmerking als passend in een Europees " early warning " systeem.
See my observation as part of a European " early warning " system.
DutchEr moet een passend antwoord op het financieringsprobleem van het platteland gevonden worden.
A solution is needed to the problem of adequate funding for rural areas.
DutchU onderstreepte ook dat wij een passend integratiebeleid nodig hebben.
You also made the point that we need proper integration policies.
DutchHierover moet in het Parlement een volledig en passend debat worden gehouden.
These require a full and proper debate in Parliament.
DutchHet zou niet passend zijn dat de EU zich zou mengen in het democratisch proces in een derde land.
It would be inappropriate for the EU to interfere in the democratic process in a third country.
DutchBij het verstrekken van die informatie dient de leverancier minderjarigen passend te beschermen.
When providing that information, the supplier must have due regard for the protection of minors.
DutchLaten wij dus hopen dat de Commissie in maart eindelijk met een passend voorstel komt.
It is to be hoped, therefore, that the Commission will finally present an adequate proposal to us in March.
DutchWij zullen hier een passend geheel van maatregelen met een procedure in verschillende fasen of stappen moeten combineren.
This will be a question of combining the right measures with a phased or staged approach.
DutchIk denk dat de logica van de economische oorlog waarin wij vervallen hier geen passend antwoord kan bieden.
My opinion is that the reasons behind the economic war in which we are engaging cannot meet these challenges.
DutchNogmaals, we hebben op de begroting voldoende middelen gereserveerd, en het is ook goed en passend dat we dat doen.
Again, we have reserved enough money within the budget and it is quite right and proper that we do so.
DutchDe piloot vatte het passend samen: "Dat is heet!"
The pilot made this great observation: "That's hot."
DutchAls er daaromtrent eenmaal duidelijkheid is, kunnen wij een evenwichtig debat voeren om hier een passend vergelijk te vinden.
Once this has been made clear, then we can hold a balanced debate to find a fair balance here.
DutchIn eerste instantie leek het de Commissie passend om de regelgeving voor deze groepen producten te handhaven.
Initially the Commission considered it advisable to keep the Community's regulations for these product groups.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, het Parlement heeft altijd passend gereageerd op mensenrechtenschendingen.
Mr President, ladies and gentlemen, Parliament has always reacted appropriately to violations of human rights.
DutchDe heer Belder gaf daarbij een passend voorbeeld van een lidstaat die van mening is dat het akkoord al wordt toegepast.
Mr Belder gave a very precise example of a Member State, which considers that this Agreement is being applied.