NL passen
volume_up
[paste|gepast] {werkwoord}

In die omstandigheden gaat het niet aan het voorzorgsbeginsel toe te passen.
In those circumstances it is not appropriate to apply the precautionary principle.
Het is goed om dezelfde institutionele regelingen en procedures toe te passen.
It is appropriate that the same institutional arrangements and procedures should apply.
Wat is een passend tijdschema voor de oprichting van een dergelijke instantie?
What is an appropriate timetable for setting up an authority of this kind?
Deze besteding moet passen in het beleid van gerichte armoedebestrijding.
This spending must fit in with the policy of targeted poverty reduction.
Het is eveneens mogelijk om deze werkwijze in te passen in het kader van deze richtlijn.
It is also possible to fit that in to the framework of this directive.
Wat betreft rubriek 5: hoe passen we dit alles in met de huidige plafonds?
Regarding category 5: how do we fit everything into the existing ceilings?
Deze besteding moet passen in het beleid van gerichte armoedebestrijding.
This spending must fit in with the policy of targeted poverty reduction.
Het is eveneens mogelijk om deze werkwijze in te passen in het kader van deze richtlijn.
It is also possible to fit that in to the framework of this directive.
Het is onacceptabel de wetenschap aan de regelgeving aan te passen.
It is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Het is niet gepast om uit politieke overwegingen een aanval te doen op de Nederlandseu2026
It is not appropriate for him to attempt, for political reasons, to attack the Dutch...
Tegelijkertijd probeert het zogenaamde normatieve psychosociale kijkpatronen toe te passen.
And at the same time, it attempts to engage in what you might call familiar psycho-social gaze behaviors.
Wie heeft ooit zulke onzin gehoord: een project voorstellen en dan pas een definitie proberen vast te stellen?
Who ever heard of such nonsense: to suggest a project and then attempt a definition?
Je ziet hier een groter stuk in een kleiner stuk passen.
So you see larger pieces fitting in within smaller pieces here.
Dat uitgangspunt ligt nu echter onder vuur, omdat het niet in hun spel om de macht past.
It is attacked for not fitting in with their power game.
Dat zou een passend hoogtepunt zijn voor het Jaar van opvoeding door sport.
That would be a fitting climax for the Year of Education through Sport.
De situatie van immigranten in Europa is zeker niet aangenaam, prettig of gepast.
The immigration situation in Europe is certainly not pleasant, appealing or suitable.
Die creativiteit van de lidstaten krijgt nu met dit voorstel een gepast antwoord.
This creativity by the Member States is finally getting a suitable response.
In dat opzicht lijkt een federaal institutioneel kader bijzonder passend.
In this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
De houding van commissaris Rehn is niet passend voor een commissaris.
Commissioner Rehn’ s attitude does not befit a Member of the European Commission.
We moeten dus vertrouwen hebben en in elkaar geloven, zoals past bij de Latijnse wortels van Frankrijk.
We therefore need confidence, and trust in each other as befits its Latin roots.
Het past de EU echter niet voor zedenmeester te spelen, wanneer zijzelf niet in staat blijkt tot een effectief en coherent buitenlands beleid.
It does not befit the EU, however, to play the role of moralist if the EU itself is unable to pursue an effective and consistent foreign policy.
passen (ook: betamen)
Ook past ons kritiek ten aanzien van de nog steeds niet geregelde betrekkingen tussen Rusland en de Baltische Staten.
It also behoves us to criticise the relations between Russia and the Baltic States, which are still to be regularised.
Ik heb de waarheid niet in pacht en ik meen dat ons nederigheid past.
I have no monopoly on truth and I believe that it behoves us to show humility.
Ik heb de nieuwe regering gevraagd haar programma aan te passen om het verenigbaar te maken met onze internationale verplichtingen.
I have asked the new government to amend its platform in order to conform to these international commitments.
Men moet de plaatselijke overheden en de afvalverwerkers voldoende tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften.
It is important to allow enough time for local authorities and waste sector operators to conform to the directive.
Ten eerste, de vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de inschrijving van schepen in de nationale scheepsregisters, die de lidstaten verplicht worden toe te passen.
First, the establishment of common criteria which the Member States will be obliged to conform with when placing ships on their registers.
Er zijn alleen verschillende soorten mosterd, die passen bij verschillende soorten mensen.
There are only different kinds of mustards that suit different kinds of people.
Alsof we in staat zijn natuurwetten aan te passen aan onze behoeften.
I find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.
Dit zijn naar mijn mening onderzoeksdoelen van kernsplitsing die goed bij dit programma passen.
I believe these will be areas of nuclear fission research which will be well suited to this programme.
Het past niet in dit kader omdat de voorgestelde testmethode 20 jaar lang getest is op auto's in een categorie tot 2500 kg.
It does not apply here, because the test method proposed has been tested on vehicles in the category up to 2 500 kg for 20 years.
Het stelt ons als ondernemer in staat dingen te testen, naar de markt te gaan, in gesprek te gaan met mensen, te luisteren, iets aan te passen en terug te gaan.
It allows us to test things as an entrepreneur, to go to market, to be in conversation with people, listen, refine something and go back.
Volgend jaar kan pas echt geconcludeerd worden of de hervorming van de Commissie zoden aan de dijk begint te zetten.
Next year will be the beginning of the real test as to whether the Commission's reform has started to bite at all.
Ik stel voor dat we ons hiervoor gezamenlijk inzetten en deze aanpak breder proberen toe te passen.
I propose to make a concerted effort in this sense and to try to generalise the approach.
Dan kun je er achter gaan staan om ze aan te passen.
And then you can just walk behind them and try them on.
Hij probeert zijn gang aan te passen om er goed overheen te komen.
So, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
passen (ook: aanpassen)
Ik stel voor dat we ons hiervoor gezamenlijk inzetten en deze aanpak breder proberen toe te passen.
I propose to make a concerted effort in this sense and to try to generalise the approach.
Dan kun je er achter gaan staan om ze aan te passen.
And then you can just walk behind them and try them on.
May I try this on, please?
Maar aan de daden die bij die woorden zouden passen ontbreekt het soms.
What it does not always get is the action to match those words.
Ik wil wedden dat al jullie schoenen bij elkaar passen.
I'll bet all your shoes match.
Kijk naar hetgeen mensen doen -- pas de wereld aan, zodat die voldoet aan hun verwachting.
Look at what people do -- adjust the world to match their expectation.

Voorbeeldzinnen voor "passen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchGaat u echt alleen op de winkel passen in afwachting van bondskanselier Merkel?
Will you really mind the shop single-handedly while we wait for Chancellor Merkel?
DutchDit is natuurlijk nog steeds experimenteel, niet om toe te passen bij patiënten.
And this is actually still, of course, experimental, not for use in patients.
DutchWat betreft de toe te passen instrumenten, beveelt mijn verslag subsidiariteit aan.
As regards the instruments to be implemented, my report advocates subsidiarity.
DutchAls Europa over democratie spreekt, passen we dus maar beter op onze tellen.
It follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
DutchOnze steun aan het werelddeel als geheel moet binnen een samenhangend kader passen.
Our assistance to the continent as a whole should be set in a coherent framework.
DutchAlle Schengen-landen hebben al vele jaren zo'n regeling en passen die ook toe.
All Schengen countries have had such a scheme in place for many years and apply it.
DutchEn dan passen we TMS toe op de RTPJ en kijken hoe het morele oordeel verandert.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
DutchIn alle tijden wist de mens zich aan het natuurlijke klimaat aan te passen.
Since the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
DutchZijn voorstellen passen in de modetrend van het eind van de twintigste eeuw.
His proposals are in line with views held at the end of the twentieth century.
DutchIk geloof dat het nuttig zou zijn om dit ook in dit halfrond toe te passen.
I believe it would be extremely useful to proceed in this way in this Assembly.
DutchDaarom zijn wij er absoluut op tegen om het Stabiliteits- en Groeipact aan te passen.
That is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
DutchHet is dus zinvol om dit beleid ook toe te passen voor andere instellingen.
It therefore makes sense to replicate this policy for other institutions as well.
DutchHet is aan de lidstaten om het subsidiariteitsbeginsel hierin toe te passen.
It is up to the Member States to apply the principle of subsidiarity in this area.
DutchDeze kredieten passen in een door het IMF gecoördineerde algemene strategie.
These credits are part of an overall strategy which is coordinated by the IMF.
DutchPortugal heeft een overgangsperiode gekregen om de nationale wetgeving aan te passen.
Portugal has had a transitional period in which to adapt national legislation.
DutchDe drie aangekondigde initiatieven van de Commissie zullen daar zeker in passen.
The three initiatives announced by the Commission will certainly have a place in those.
DutchMaar alleen in het bovenste deel passen ze zich volkomen aan mensen aan.
But only at the very top of this pyramid do these things become completely human.
DutchTurkije zou slecht in dat geheel passen, en wel om de volgende redenen:
Integrating Turkey into this whole would be problematic for a number of reasons.
DutchWe hebben vandaag de Commissie het groene licht gegeven om de regelingen aan te passen.
Today, we have given the Commission the green light to change the regulations.
DutchDat mag echter geen excuus zijn om de aanbestedingsregels van de EU niet toe te passen.
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.