NL

overzicht {het}

volume_up
overzicht
Het overzicht is nuttig en zorgt voor een grote doorzichtigheid op gebied van energie.
The overview is useful and a contribution to more transparency in the field of energy.
Het is werkelijk een voortreffelijk overzicht van dit zeer belangrijke onderwerp.
It really does provide an excellent overview of this very important subject.
Tot zover een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de top in Wenen.
I have given you a brief overview of the most important themes of the Vienna summit.
overzicht (ook: totaalbeeld)
Erez en ik dachten na hoe we een overzicht konden krijgen van onze cultuur en geschiedenis: de verandering door de tijd.
So Erez and I were thinking about ways to get a big picture of human culture and human history: change over time.
De mededeling van de Commissie biedt een uitstekend overzicht van de huidige toestand.
The Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
Ik zou graag een kort overzicht willen geven.
I would take the liberty of providing a short résumé.
Ik kan u derhalve nu nog geen gedetailleerd overzicht geven van de standpunten van de lidstaten.
For that reason, I cannot provide you with a résumé of the Member States ' positions at the present time.
Als u wilt, zal ik u dit samenvattend overzicht overhandigen.
I can give you this summary table if you wish, Mrs Gutiérrez-Cortines.
Ik geloof dat uit het overzicht dat Javier Solana ons gaf, twee lessen te trekken zijn.
I think that we could draw two lessons from the summary which Mr Solana presented to us.
Ik denk dat zo'n overzicht in de diverse verkiezingscampagnes best nuttig gebruikt kan worden.
I think that a summary like that could be put to good use in the various election campaigns.
Een overzicht zou alle in potentie gevaarlijke stoffen moeten omvatten.
The review should cover all potential hazardous substances.
Mijnheer de Voorzitter, mijn hartelijke dank voor dit overzicht aan de commissaris.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
Wij hebben er nota van genomen dat de eerste gelegenheid voor een volledig overzicht zich halverwege 2005 zal aandienen.
We have taken note that the first opportunity for an overall review will be in mid-2005.

Voorbeeldzinnen voor "overzicht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZo een overzicht, vind ik, moet ook in het Parlement aan de orde kunnen komen.
I believe a report of this kind should be discussed in this Parliament as well.
DutchHet is werkelijk een voortreffelijk overzicht van dit zeer belangrijke onderwerp.
It really does provide an excellent overview of this very important subject.
DutchTot zover een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de top in Wenen.
I have given you a brief overview of the most important themes of the Vienna summit.
DutchDe mededeling van de Commissie biedt een uitstekend overzicht van de huidige toestand.
The Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
DutchDit deeltje werd dus in het jaar 2000 ontdekt, dus dit is een relatief jong overzicht.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.
DutchDit is dus geen nieuw dossier, maar ik zal geen historisch overzicht geven.
So there is nothing new about the matter, and I will spare you the historical details.
DutchHet overzicht is nuttig en zorgt voor een grote doorzichtigheid op gebied van energie.
The overview is useful and a contribution to more transparency in the field of energy.
DutchDe afgevaardigden zullen een volledig overzicht van deze maatregelen ontvangen.
A full list of these will be communicated to the honourable Members.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijn hartelijke dank voor dit overzicht aan de commissaris.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
DutchWij hebben een goed overzicht van de resultaten van MEDIA I en MEDIA II.
We do, of course, have a good general idea of what MEDIA I and MEDIA II have achieved.
DutchIk wil geen langdradig overzicht geven van alles wat uit Rio is voortgekomen.
I do not want to launch into a long-winded overview of everything that has stemmed from Rio.
DutchIk zal u een kort historisch overzicht geven en zeggen wat de inhoud van de richtlijnen is.
I will start by filling in some of the background and the content of the directives.
DutchIk geloof dat uit het overzicht dat Javier Solana ons gaf, twee lessen te trekken zijn.
I think that we could draw two lessons from the summary which Mr Solana presented to us.
DutchIk vind dit noodzakelijk, want het wordt tijd dat we een overzicht geven van waar we nu staan.
I believe it is necessary to do so, as we must now recapitulate our position.
DutchDus eigenlijk pleit ik ervoor om af en toe eens een overzicht van de stand van zaken te maken.
I therefore call for occasional reviews to be drawn up of the situation as it stands.
Dutch. ~~~ Ik maakte een kort overzicht.
And so I began thinking more about other kinds of dimensions, and I made a quick list.
DutchIk vertrouw erop dat dit overzicht wordt opgenomen in de notulen van deze vergadering.
I trust that this will be included in the minutes of this session.
DutchVolgens mij hebben wij ook geen volledig overzicht van het probleem.
In my view, furthermore, there is no precise list detailing the problem.
DutchIk zou ook andere geïnteresseerden willen uitnodigen dit overzicht te bekijken.
Others who might be interested can also look at this table.
DutchOp dit moment hebben we zelfs nog geen volledig overzicht van de binnen Schengen geldende bepalingen.
The whole question of the legal status of Schengen has not even been settled yet.