"overvloed" vertalen - Engels

NL

"overvloed" in het Engels

NL overvloed
volume_up
{de}

Er is een overvloed aan jonge sterren, dat is dus exact tegengesteld aan de voorspelling.
There is an abundance of young stars, so it's the exact opposite of the prediction.
Ze waren letterlijk vervuiling aan het veranderen in overvloed voor de mensen in de woestijn.
They were literally turning pollution into abundance for a desert people.
Terwijl het hier gaat over synergieën en overvloed en optimaliseren.
But here it's about synergies and abundance and optimizing.
overvloed (ook: abundantie)
volume_up
plenty {znw.}
Mijnheer de Voorzitter, wat de EU-begroting betreft kan men stellen dat wij in een wereld van overvloed leven.
Mr President, it could be claimed that the EU budgetary economy thrives in a world of plenty.
Geen maagdelijkheid, maar vruchtbaarheid, overvloed, tuinen bevloeid door stromende wateren.
. ~~~ It's plenty. ~~~ It's gardens watered by running streams.
Maar hoe dan ook hebben wij dus aardgas in overvloed.
But anyway, whether they say they're right or whatever, we have plenty of natural gas.
overvloed
overvloed (ook: overdaad)
Er is, ten tweede, een overvloed aan regelingen.
Secondly, there is a profusion of regulations.

Voorbeeldzinnen voor "overvloed" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe overvloed aan informatie onderscheidt ons van degenen die armer zijn dan wij.
The fact that we are saturated with information separates us from the less well-off.
DutchEen overvloed aan informatie kan in plaats van een handicap juist een verrijking zijn.
An overabundance of information, far from being a handicap, can be very rewarding.
DutchDie A is een hoofdletter A, wat suggereert dat overvloed een doel op zich is.
That A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.
DutchIk wil weten hoe zij afhankelijk zijn van de overvloed van de zee voor hun bestaan.
I want to know how they rely on the water's bounty for their living.
DutchDe belangrijkste markten worden nu gekenmerkt door overschotten en overvloed.
Today, there is a surplus - a glut - in all the key markets.
DutchDe pers meldt een overvloed aan details over dit wijdvertakte netwerk voor elektronische bewaking.
The press is crammed full of details about this all-pervasive electronic monitoring network.
DutchAls we energie in overvloed hebben, hebben we ook water in overvloed.
And if we have abundant energy, we also have abundant water.
DutchMijnheer de Voorzitter, energie-efficiëntie is onmiskenbaar het stiefkindje in deze wereld van overvloed.
Mr President, energy efficiency is arguably the poor relation in the overall supply situation.
DutchNu weten we dat kamerlucht heerlijk gratis is, het is in overvloed aanwezig en bevat al 21 procent zuurstof.
Now we know room air is gloriously free, it is abundant, and it's already 21 percent oxygen.
DutchHeeft het ene land een overvloed aan snelheidscontroles, het andere controleert slechts op grove overtredingen.
Where one country has a surplus of speed controls, the other only monitors serious offences.
DutchDesondanks bevat het verslag een overvloed aan voorstellen voor een toerismebeleid op EU-niveau, dat inhoudt dat:
In spite of that, the report contains a host of proposals for a tourism policy at EU level.
DutchMaar er zijn plekken waar voedsel in overvloed is.
There may be other places we could live where food is plentiful.
DutchDe dialoog moet ook worden voortgezet als de buit binnen is, als er overvloed is en er sprake is van een kopersmarkt.
It must be pursued also when the boot is on our foot, when there is a glut and a buyer's market.
DutchOfwel, impact is veroorzaakt door mensen, door wat zij consumeren in hun overvloed, en hoe het wordt geproduceerd.
That is, impact is generated by people, what they consume in their affluence, and how it is produced.
DutchDe visserij voor deze tilapia had vis in overvloed en verdiende meer dan gemiddeld in Ghana.
And the fisheries for this tilapia sustained lots of fish and they had a good time and they earned more than average in Ghana.
DutchDe keuzevrijheid in geïndustrialiseerde landen komt voort uit materiële overvloed.
There are lots of places in the world, and we have heard about several of them, where their problem is not that they have too much choice.
DutchEn ik begon na te denken over wat ik 'het rentmeesterschap van overvloed' noem en 'het rentmeesterschap van invloed'.
And I began to think about what I call the "stewardship of affluence" and the "stewardship of influence."
DutchTen eerste is er een overvloed aan projecten in de Europese landen, die vroeg of laat onder een noemer moeten worden gebracht.
First, there is a medley of policies in the Member States, which need to be more or less unified.
DutchUniversitair geschoolden zijn er in overvloed.
College graduates are not in short supply.
DutchWij willen echter benadrukken dat diversiteit en een overvloed aan ideeën de beste drijfveren zijn voor succesvol onderzoek.
We would, however, emphasise that diversity and a wealth of ideas provide the best impetus to successful research.