NL overige
volume_up
{het}

overige (ook: rommel, afval, restant, overblijfsel)
De overige tekst onder dit punt kan worden geschrapt.
The remainder of this paragraph would then lapse.
Voor het overige blijft unanimiteit de regel.
For the remainder, unanimity shall remain the general rule.
Juist om die reden zijn deze richtlijn en de overige maatregelen van het pakket pas in juni 2003 goedgekeurd.
For this very reason, this directive and the remainder of the package were only approved in June 2003.

Voorbeeldzinnen voor "overige" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit is een groot land, maar ook een heel ander land dan de overige kandidaten.
It is a large country and it is very different from the other candidate countries.
DutchVoor het overige verwijs ik naar mijn interventie van gisteren in dit Parlement.
For the rest, I refer to the speech I made yesterday during the debate in the House.
DutchJammer genoeg blijkt mijn vraag ingeschreven te zijn onder " Overige vragen ".
Unfortunately it appears to have been tabled at the end, under 'other Questions '.
DutchIk hoop dat deze amendementen morgen de steun krijgen van de overige fracties.
I hope these amendments are supported tomorrow by the other political groups.
DutchDe overige in de mededeling genoemde maatregelen worden momenteel uitgevoerd.
The other follow-up actions from the communication are currently being carried out.
DutchIn dit verband verdient de samenwerking met de overige overheden speciale aandacht.
I would like to highlight the importance of cooperation with other administrations.
DutchWe zullen onze overige activiteiten natuurlijk niet staken, maar voortzetten.
Of course we will not stop conducting our other activities; they will be continued.
DutchVoor het overige gaan wij volledig akkoord met de beschouwingen van de rapporteur.
In relation to everything else, we fully agree with the rapporteur's views.
DutchVoor het overige wil ik u wijzen op de rol van de verzekeringsmaatschappijen.
For the rest I would draw your attention to the role of insurance companies.
DutchVoor het overige heb ik geen aanmerkingen op het uitstekende verslag van de rapporteur.
Apart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
DutchWat de overige verslagen betreft, wil ik graag nog twee punten aan de orde stellen.
With regard to the other reports, I would like to raise two further points.
DutchVoor het overige wil ik me tot enkele meer zakelijke opmerkingen beperken.
Having said that, I will now concentrate on making a few rather sobering comments.
DutchVoor het overige zou het land op middellange termijn aan de criteria kunnen voldoen.
Otherwise the country would be able to meet the criteria in the medium term.
DutchDe Commissie meent dat alle overige lidstaten de overeenkomst kunnen ondertekenen.
The Commission finds that all of the other Member States could accede to the agreement.
DutchOverige prioriteiten van het ENB zijn regionale samenwerking en conflictbeheersing.
Further priorities under the ENP include regional cooperation and conflict settlement.
DutchDe Commissie plant een even strenge aanpak voor de overige instellingen.
For the other institutions the Commission estimates an equally strict approach.
DutchOverige EU-landen die ook lid zijn van de NAVO, geven meer passieve steun.
Other EU countries that are also members of NATO are providing more passive support.
DutchIn het verslag maken wij een onderscheid tussen overige informatie en basisinformatie.
In the report we make a distinction between other information and basic information.
DutchWij zagen hoe Australië en de overige internationale troepen de vrede hadden bewaard.
We saw how Australia and the other international troops had kept the peace.
DutchAl in 1996 lag een voorstel gereed voor scherpere eisen aan de overige vallen.
There was a proposal to tighten up the requirements for other traps as long ago as 1996.