NL

overeenkomst {de}

volume_up
De EER-overeenkomst is een goede overeenkomst, maar zij heeft ook haar beperkingen.
The EEA Agreement is a good agreement but it has its limitations.
Het heet een overeenkomst, maar in werkelijkheid is het een niet-overeenkomst.
It is called an agreement yet in reality it is a non-agreement.
Ten tweede moet die overeenkomst uiteraard een horizontaal karakter hebben.
Secondly, the agreement would have to be based, of course, on a horizontal agreement.
overeenkomst (ook: verdrag, pact, contract, traktaat)
Wij hebben nu weliswaar een overeenkomst, maar die mag geen lege dop blijven.
There is a treaty, but it must not be allowed to remain an empty form of words.
Als de mensenrechten niet worden geëerbiedigd, kan de overeenkomst worden geschorst.
If human rights are not respected, the treaty can be suspended.
Het ICC is gebaseerd op een overeenkomst die alleen de betrokken partijen bindt.
The ICC is based on a treaty which only binds its contracting parties.
Wij kunnen het voorstel van de heer Pimenta om een overeenkomst met de Verenigde Staten te verwerpen niet steunen.
We cannot support Mr Pimenta's motion to reject the proposed accord with the USA.
Het andere alternatief is niet een overeenkomst met betere normen.
The alternative to the accord with the USA is not some other agreement with better standards.
Dat is duidelijk iets voor een ander debat, maar voorlopig moeten we deze overeenkomst steunen.
Clearly that is a matter for another debate, but for the meantime we must support this accord.
Hij heeft echter ook verklaard dat de omzetting van de begroting volgens de interinstitutionele overeenkomst moet plaatsvinden.
However, he has also declared that the budget must be implemented in accordance with the interinstitutional agreement.
De financiering moet volgens algemene begrotingslijnen in overeenstemming met onze interinstitutionele overeenkomst plaatsvinden.
The funding must occur in accordance with general budget requirements in conjunction with our inter-institutional agreement.
In het kader van de geldende bepalingen zal het Parlement uiteraard bij de uitwerking van een dergelijke overeenkomst worden betrokken.
Parliament will of course be involved in drafting such an agreement in accordance with the provisions in force.
overeenkomst (ook: contract, verbintenis)
Zij vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen een regering en de kiezer.
It is part and parcel of a government’ s contract with the electorate.
Een vrijwillige convenant is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee partijen.
A voluntary agreement is a private law contract between two parties.
Wij kunnen deze overeenkomst voorstellen aan onze vissers tot 1999.
We can propose this contract to the fishermen up until 1999.
overeenkomst (ook: verdrag, akte, contract, verbond)
overeenkomst (ook: gelijkenis)
to bear a resemblance to
overeenkomst (ook: gelijkenis)
Gezien de overeenkomst in onderwerp, zal ik met uw toestemming nu de vraag van de heer Hatzidakis beantwoorden.
Given the similarity of the subject matter, I shall now continue, if I may, by answering the question by Mr Hatzidakis.
Mijnheer de voorzitter, de overeenkomst tussen deze verslagen is treffend.
Mr President, I am struck by the similarities between these reports.
Ze zag wat overeenkomst in één van deze foto's, maar niet genoeg voor een positieve identificatie.
She saw some similarities in one of the photographs, but couldn't quite make a positive identification.
overeenkomst (ook: overeenstemming)

Voorbeeldzinnen voor "overeenkomst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe onderhandelingen zijn afgerond en de overeenkomst is op 30 mei geparafeerd.
The negotiations have been completed and the agreement was initialled on 30 May.
DutchMaar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
DutchIk moet onderstrepen dat de overeenkomst met Canada inhoudelijk veel beter is.
I need to underline that the agreement with Canada is much better in substance.
DutchGlobaal gesproken is dat het geval met de overeenkomst die men ons voorstelt.
Overall, this has been the case with the agreement that is being proposed to us.
DutchIn concreto wil ik de Commissie feliciteren met de overeenkomst met Mauritius.
Specifically, I would like to congratulate her on the agreement with Mauritius.
DutchZij worden nu ook in deze internationale overeenkomst inzake voedselhulp ingebouwd.
These rules are now also incorporated in this international food aid agreement.
DutchZo wordt de muur rond het fort Europa met iedere overeenkomst een stukje verhoogd.
In this way, each individual agreement adds one more brick to fortress Europe.
DutchWij hebben nu weliswaar een overeenkomst, maar die mag geen lege dop blijven.
There is a treaty, but it must not be allowed to remain an empty form of words.
DutchDe mogelijkheid is geopperd om Nigeria uit te sluiten van de Overeenkomst van Lomé.
The possibility of expelling Nigeria from the Lomé Convention has been mentioned.
DutchIk heb gestemd vóór dit verslag, dat de sluiting van de overeenkomst aanbeveelt.
I voted in favour of this report, which recommends the conclusion of this agreement.
DutchOp die manier bevordert deze overeenkomst ook indirect de verstandhoudingen.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
DutchDe overeenkomst waarover wij spreken is voor beide partijen van strategisch belang.
The agreement that we are discussing is of strategic importance for both parties.
DutchDaarom mag deze overeenkomst geen afbreuk doen aan milieu- en sociale normen.
That is why this agreement should not lower environmental and social standards.
DutchMacrofinanciële bijstand wordt nooit zonder een dergelijke overeenkomst verleend.
Macro-financial assistance is never given unless there is such an agreement.
DutchHet behelst een aantal verbeteringen ten opzichte van de Overeenkomst van Dublin.
It offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
DutchWe juichen aan de andere kant toe dat Kroatië zo'n overeenkomst niet gesloten heeft.
We applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
DutchHet besluit blijft van kracht tot de TRIPs-overeenkomst definitief is geamendeerd.
It will remain in force until a permanent amendment is made to the TRIPs Agreement.
DutchDe Overeenkomst van Dublin is trouwens alleen van toepassing op eerste asiellanden.
And the Dublin Convention in fact relates only to the first country of refuge.
DutchMaar het gaat toch alleen om de overeenkomst, het verslag is een bijkomstigheid.
But the agreement itself is the substance, the report is merely incidental.
DutchIk hoop dat het onder het Britse voorzitterschap tot een overeenkomst komt.
I hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.