NL

overdragen [droeg over|overgedragen] {werkwoord}

volume_up
U weet dat het virus ook wordt overgedragen door trekvogels.
As you well know, the virus is also carried by wild birds as their flocks move.
We zagen dus hoe genetische informatie overgedragen wordt.
So we saw how genetic information is carried.
Wij zullen dus, in overleg met de Commissie en andere lidstaten, verder werken aan de dossiers die het Luxemburgse voorzitterschap aan ons heeft overgedragen.
So, in consultation with the Commission and other Member States, we will carry forward work on the dossiers left by the Luxembourg Presidency.
Het zou jammer zijn dat wij geld kwijtraken omdat wij het niet kunnen overdragen.
It would be a pity to lose money because of those teething troubles by not being able to transfer it.
Het overdragen van een aantal vissersboten zal niet tegemoetkomen aan de heersende behoeften.
Transferring a number of fishing boats will not meet existing needs.
Het zijn daarentegen de lidstaten die via het agentschap een aantal bevoegdheden aan de Gemeenschap overdragen.
The Member States are simply transferring some of their powers to the Community through the intermediary of the Agency.
Voordat Hongkong aan China werd overgedragen, waren er zoals bekend zelfs velen die meenden dat het ideëel eerder zo was dat Hongkong China overnam.
In the run-up to the handover to China, there were many who felt that, ideologically, Hong Kong was taking over China.

Voorbeeldzinnen voor "overdragen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMet mooie hiervan is, dat we dit dan kunnen overdragen aan onze kinderen.
But the beauty of this, too, is we can then disseminate it to children.
DutchZiedaar de geloofsbekentenis die ik aan het begin van mijn antwoord op u wilde overdragen.
This is the profession of faith that I wanted to give to you at the beginning of my answer.
DutchIk ga het voorzitterschap aan de heer Avreginos overdragen en ik dank u.
I am going to hand over the chair to Mr Avgerinos, with my thanks.
DutchHet overdragen van een aantal vissersboten zal niet tegemoetkomen aan de heersende behoeften.
Transferring a number of fishing boats will not meet existing needs.
DutchWelk Europa kunnen wij aan de opkomende generaties overdragen?
What kind of Europe are we going to hand on to the younger generation?
DutchHun kiezers en verkozen parlementsleden moeten hun macht aan ambtenaren en ministers overdragen.
Their electors and elected representatives are to surrender power to officials and ministers.
DutchHet overdragen van de verantwoording mag niet betekenen dat niemand meer de verantwoording draagt!
When you delegate responsibility, you must take care not to surrender your key responsibility!
DutchKunnen wij de verantwoordelijkheid overdragen aan de lokale en nationale autoriteiten?
Can we delegate to the local and national authorities?
DutchWaarom zouden wij in Europa deze kans en dit potentieel overdragen aan Nieuw-Zeeland en Australië?
Why should we in Europe hand over this opportunity and this potential to New Zealand and Australia.
DutchZij zouden veel van hun waardevolle ervaring op jongeren kunnen overdragen.
On the basis of their own experience, they could impart a great deal of useful information and advice to junior staff.
DutchWe zijn bang dat het resultaat er niet beter op zal worden als we het gehele proces aan de Commissie overdragen.
We are concerned that if we hand the whole process over to the Commission, it will be no better.
DutchOver een halfjaar zult u een nieuwe Europese Unie overdragen aan het volgende voorzitterland.
It is a new European Union that, in six months’ time, you will hand over to the next country to hold the Presidency.
DutchWat de mensen verwachten, zijn vaste overtuigingen en duidelijke boodschappen, en die moeten wij aan hen overdragen.
What people expect are firm convictions and clear messages, and that is what we have to give them.
DutchFeit is dat we in een overgangsjaar zitten, waarin onze instellingen de fakkel zullen overdragen.
We are aware that this is a transition year and that our institutions are due to pass the baton on to their successors.
DutchDe Raad wil al maar meer bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie, maar daarvoor tegelijkertijd minder betalen.
The Council orders more and more powers for the European Union, while being willing to pay less and less for them.
DutchHet zijn daarentegen de lidstaten die via het agentschap een aantal bevoegdheden aan de Gemeenschap overdragen.
The Member States are simply transferring some of their powers to the Community through the intermediary of the Agency.
DutchMet behulp van dit beginsel kunnen we ons erfgoed, onze cultuur en onze tradities handhaven, ontwikkelen en aan anderen overdragen.
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
DutchNa alles wat we met de gekke-koeienziekte hebben meegemaakt, moet het Parlement deze taak niet aan de Commissie overdragen.
After all we have seen with mad cow disease, Parliament should not hand over this responsibility to the Commission.
DutchÓf we hebben het contact met die waarden verloren, óf, net zo erg, we denken dat we die waarden niet hoeven of überhaupt kunnen overdragen.
Either we have lost touch with those values or, no better, believe they need not or cannot be taught.
DutchDus waarom zouden we het overdragen van die vangstmogelijkheden verplicht moeten stellen, ongeacht de redenen waarom ze niet zijn benut?
So why should we say that it should be reallocated regardless of the reasons for its not being utilised?