NL

over {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Dat wil zeggen dat het aan de partijen is deze aanbevelingen over te nemen.
That is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Van de democratie is niks meer over en de vooruitzichten zijn somber.
There is nothing left of democracy, and the prospects are gloomy.
Dit laatste type aanpak wordt over het algemeen aan de lidstaten overgelaten.
This latter kind of approach is usually left to the Member States.
De werkzaamheden over de andere aspecten van het pact worden voortgezet.
Work is advancing on the remaining features of the pact.
De overige stemmingen zullen vanmiddag plaatsvinden na de stemming over de actualiteiten.
The remaining votes will take place after the votes on topical and urgent subjects.
Nu blijft alleen de eis van een algemene arbeidstijdverkorting over.
The only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.
Voor alle maatregelen die gericht zijn op schadebeperking blijft er maar weinig over.
For anything that is aimed at minimising the damage, there is a very small amount left over.
Is het werkelijk zo dat wij eerst eens moeten kijken wat wij nog over hebben?
Should we really have to check first and see what is left over?
Dat kunnen wij niet met die paar stuivers die wij hier nog over hebben, omdat alles naar fusie gaat.
We cannot do that with the pittance left over because everything is going into fusion.
Dan gaan we opnieuw praten over de left over van Nice in plaats van over de toekomst van Europa.
We would then once again talk about the Nice leftovers instead of the future of Europe.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank collega Piecyk voor zijn goed verslag en voor de beschikking die een erfenis is van onze beschikking over trans-Europese netwerken.
Mr President, I would like to thank Mr Piecyk for a good report and a resolution which is a leftover from our resolution on trans-European networks.
Tijdens de Conferentie van Nice, tot slot, werd met veel pijn en moeite een tijdelijk en ingewikkeld compromis bereikt over de van Amsterdam.
After laborious negotiations, the Nice Conference managed, in the end, to reach a complex temporary compromise on the leftovers of Amsterdam.
EN

over {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
over (ook: hyper)
In four years' time, it's estimated it'll be worth over 80 billion dollars.
Over vier jaar, is de schatting dat de waarde hoger is dan 80 miljard dollar.
All that is left to play is the part of Pluto, the dog that keeps guard over American interests.
Voor u blijft slechts de rol van Pluto over, de hond die over de Amerikaanse belangen waakt.
It wasn't just India that had smallpox deities; smallpox deities were prevalent all over the world.
. ~~~ Pokkengoden vond je over de hele wereld.

Voorbeeldzinnen voor "over" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchUndine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
DutchIk wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
I want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchDe lidstaten moeten voor zichzelf en de Unie over een rechtsgrondslag beschikken.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union's sakes.
DutchHet vierde uitgangspunt is dat er niet wordt gesproken over de overheidsdiensten.
Fourth principle: kingly services are excluded from the scope of the discussion.
DutchWat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
What shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
DutchWe zijn dan ook heel verbaasd over die data 2004-2007 voor Roemenië en Bulgarije.
We are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
DutchOmdat de vragen over een soortgelijk onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, Question Nos 4 and 5 will be taken together.
DutchHet debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties is gesloten.
The debate on items on topical and urgent subjects of major importance is closed.
DutchIk wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
I would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
DutchIk zou het willen hebben over enkele gebieden die mijn fractie van belang vindt.
I would like to refer to just a few areas which my group feels to be important.
DutchTen vierde, ze gaan een gezamenlijk advies uitbrengen over de structuurfondsen.
And fourthly, they are going to produce a joint opinion on the structural funds.
DutchDe 107 andere gaan over veiligheid op zee en dat is waar we hier mee bezig zijn.
The other 107 are about safety at sea, and that is what we are dealing with here.
DutchMaar daarna, hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik moest toegeven aan mezelf.
But then, the more I thought about it, the more I had to be honest with myself.
DutchWij roepen u dan ook op u van nu af aan zeer serieus over deze vragen te buigen.
We would therefore ask you right now to take a very serious look at these issues.
DutchIk hoop dat u uw steun tijdens de stemming over dit voorstel zult bekrachtigen.
I would hope that you can confirm your support during the vote on this proposal.
DutchAls dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
If that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
DutchIk had echter namens mijn fractie eigenlijk het woord gevraagd over iets anders.
However, I wish to draw attention to another item, that of the name of our group.
DutchTen slotte is er de voorlopig genomen scheidsrechterlijke beslissing over Brcko.
Finally, the arbitration decision regarding Brcko has been provisionally adopted.

Synoniemen (Engels) voor "over":

over
over and over again