NL

opzicht {het}

volume_up
In dat opzicht vormen de financiële vooruitzichten inderdaad een cruciale kwestie.
It is in this respect that the financial perspectives are indeed a major issue.
In dit opzicht onderschrijf ik de conclusies van de rapporteur volledig.
In this respect, I am in total agreement with the conclusions of the rapporteur.
De Europese Commissie moet in dit opzicht een belangrijke rol kunnen spelen.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
Wij kunnen hem in alle opzichten perfect verdedigen zowel wat de transacties tussen handelaars als de transacties tussen handelaars en overheid betreft.
We can defend it perfectly from all angles, both with regard to transactions between traders and transactions between traders and the government.

Voorbeeldzinnen voor "opzicht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
DutchEuropa is met China verbonden in cultureel, economisch en strategisch opzicht.
In fact, Europe is engaged with China in cultural, economic and strategic terms.
DutchIk betreur dit en ik vrees dat wij onze procedures in dat opzicht moeten wijzigen.
This is unfortunate, and we shall have to change our procedures in this respect.
DutchIn dat opzicht ben ik het eens met de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner.
From this point of view, I approve the statement by Commissioner Ferrero-Waldner.
DutchDaarom is het zeer belangrijk dat wij al onze reserves in dat opzicht bundelen.
It is very important, therefore, that we pool all our reserves in that respect.
DutchWij willen echter niet dat deze zaak in politiek opzicht tegen ons wordt gebruikt.
We do not, however, want this issue to be used against us for political purposes.
DutchDe Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft in dit opzicht haar werk gedaan.
On this point, the Committee on Development and Cooperation has done a good job.
DutchIk wil de heer Hegyi bedanken voor zijn zeer constructieve werk in dat opzicht.
I would like to thank Mr Hegyi for his very constructive work in that respect.
DutchIn dat opzicht vormen de financiële vooruitzichten inderdaad een cruciale kwestie.
It is in this respect that the financial perspectives are indeed a major issue.
DutchIn dit opzicht was het Commissievoorstel naar mijn mening al een zeer goede basis.
In this respect, I believe that the Commission proposal formed a very good basis.
DutchIn dit opzicht hebben wij mijns inziens nog geen aanvaardbaar compromis bereikt.
This is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
DutchEen alomvattende en evenwichtige aanpak zijn in dit opzicht van wezenlijk belang.
This immigration and asylum policy must be based on a balanced and global approach.
DutchTunesië is in dit opzicht in de ogen van de Arabische wereld een ontwikkeld land.
Tunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
DutchIk vind dat de bijdrage van de heer Bourlanges in dit opzicht uiterst waardevol is.
That is where I think Mr Bourlanges has made an extremely important contribution.
DutchZoals u weet, mijnheer de commissaris, is het land in menig opzicht ons zorgenkind.
It is our biggest headache in several respects, as you well know, Commissioner.
DutchIn dit opzicht heb ik in eerste lezing een amendement ingediend dat is aangenomen.
In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
DutchIn dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
We therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
DutchOok in dit opzicht beginnen de mensenrechten thuis, en vooral daarom gaat het nu.
In this sense human rights begins at home and that is mainly what the issue is now.
DutchIntussen heeft de Unie haar inspanningen in dit opzicht aanzienlijk verhoogd.
In the meantime the Union has considerably intensified its efforts in this regard.
DutchIk hoop dat de Europese Unie in dit opzicht specifieke initiatieven zal ontplooien.
I hope that the European Union will take particular initiatives in this area.