"opslokken" vertalen - Engels

NL

"opslokken" in het Engels

NL

opslokken {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "opslokken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen zwart gat waarin alle sceptici zich laten opslokken om daar hun gal te spuien.
It is a black hole in which sceptics of all kinds are swallowed up, there to dispense their venom.
DutchGod zal de aarde doen openen en dit kwade nest opslokken, en de Heer maakt geen geintjes.
God is gonna cause the earth to open and swallow up this nest of evil, and the Lord ain't fooling.
DutchWant je bedrijven zullen altijd je leven opslokken, maar niet je vakantie -- kunnen ze niet, in theorie.
Because your companies will always take away your life, but they can never take away your vacation -- in theory.
DutchGrote bedrijven zullen kleinere opslokken.
Large businesses will swallow up smaller ones.
DutchHet Europa waarover deze toelichting spreekt, kan geen armoedeval accepteren die toekomstige generaties zal opslokken.
The Europe of which this statement speaks cannot acquiesce in a poverty trap that will swallow up future generations.
DutchHet bestaan van twee Duitslanden, twee Viëtnams en twee Jemens werd uiteindelijk beëindigd doordat het ene het andere kon opslokken.
The existence of two Germanies, two Vietnams and two Yemens ultimately came to an end because one was able to swallow up the other.
DutchDe volledige openstelling van de overheidsopdrachten heeft alleen tot gevolg dat de grote aanbieders de kleine overal in de wereld opslokken.
Placing no limit on opening public procurement merely allows large suppliers to swallow up small suppliers all over the world.
DutchEr is een soort van mythe dat zwarte gaten alles in het universum opslokken, maar je moet er eigenlijk heel dichtbij komen om erin te vallen.
There's a sort of myth that black holes devour everything in the universe, but you actually have to get very close to fall in.
DutchBijna de helft van de begroting van deze instelling wordt verkwist in naam van de landbouwers, waarbij 20 % bevoorrechten ongeveer 80 % van dit begrotingsdeel opslokken.
Nearly half the budget of this institution is handed out to farmers and 20 % of privileged farmers absorb some 80 % of this slice of the budget.
DutchBetekent dit dat we onze opgetogenheid zullen laten varen over de technologieën die op productievergroting zijn gericht en natuurlijke hulpbronnen opslokken en zeer mensonvriendelijk zijn?
Does this mean that we are abandoning our wonder at productivist technologies, so voracious in their use of natural resources and so misanthropic?
DutchDe door de Commissie voorgestelde hervorming van de suikermarkt zal resulteren in een monopolie van enkele grote ondernemingen die nu reeds de ene concurrent na de andere opslokken.
The Commission’ s proposal for reform of the sugar market will result in a monopoly by the large undertakings that are already absorbing their competitors.
DutchIndien in de indicatieve toewijzing van de Commissie moet worden gesnoeid, moeten middelen worden gevonden bij de internationale betrekkingen, die het grootste deel van het budget opslokken.
If cuts need to be made in the Commission’ s indicative budget, savings should be found from the international relations area, the largest budget area.