"opslagplaats" vertalen - Engels

NL

"opslagplaats" in het Engels

NL

opslagplaats {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "opslagplaats" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTen noorden van Londen is een enorme brand uitgebroken in een olie-opslagplaats.
There has been an accident at a depot storing oil products near London.
DutchEen bezoek aan zo'n opslagplaats heeft wel wat weg van een bezoek aan Fort Knox.
It is a bit like going to Fort Knox to go to visit a whisky bond.
DutchHet is een eindproduct waarvoor geen opslagplaats is.
That is the end product, and there is nowhere to dump it.
DutchWe missen eveneens blauwe koolstof, wat trouwens de grootste opslagplaats van koolstof is -- meer dan 55 procent.
What we're also missing is blue carbon, which, by the way, is the largest store of carbon -- more than 55 percent.
DutchIn principe staat het Duitsland, Frankrijk en Engeland vrij hun radioactief afval in een opslagplaats in Zweden op te slaan.
It would in principle be open to Germany, France or the UK to store their nuclear waste in a waste dump in Sweden.
DutchSinds het begin van de jaren zestig fungeert deze boot als opslagplaats voor atomair afval afkomstig van nucleair aangedreven ijsbrekers.
Since the early sixties, this ship has served as a warehouse for atomic waste originating from nuclear-powered ice breakers.
DutchOns doel is een opslagplaats met openbare ontwerpen die zo duidelijk, zo volledig zijn dat één enkele DVD volstaat als startpakket voor een beschaving.
Our goal is a repository of published designs so clear, so complete, that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit.
DutchEen enorme opslagplaats van koolstof, met een verbazingwekkende biodiversiteit, maar wat mensen eigenlijk niet weten is dat het ook een regenfabriek is.
It's a massive store of carbon, it's an amazing store of biodiversity, but what people don't really know is this also is a rain factory.
DutchNu bereikt ons informatie dat daar radioactief afval in een bovenaardse opslagplaats ligt, maar over de definitieve opslag bestaat nog onduidelijkheid.
We have been informed that irradiated waste is being stored in a surface storage facility, but that final storage has not yet been decided.
DutchToen de meesten van ons naar de universiteit gingen was de grootste opslagplaats van kennis dit ding en het blijkt dat dit nu niet zo belangrijk meer is.
The greatest repository of knowledge when most of us went to college was this thing, and it turns out that this is not so important any more.
DutchDaar komt nog bij dat het bij deze transporten slechts om voorlopige transporten en opslag gaat, omdat er nog geen definitieve opslagplaats voor atoomafval bestaat.
It should also be remembered that these consignments are merely in transit; there is still no final place of storage for nuclear waste.
DutchMoet de consument er nu ook in de toekomst nog van doordrongen blijven dat hoevedieren tot tijdelijke opslagplaats van dubieus voeder zijn gedegradeerd?
Should the consumer really be convinced, in the future too, that farm animals have been reduced to the status of interim depositories for dubious feedingstuffs?
DutchIk had honderden foto's van dodoskeletten opgeslagen in mijn "Creatieve Projecten" mapje -- het is een opslagplaats voor m'n hersenen, alles wat me eventueel interesseert.
I had saved a few hundred photos of dodo skeletons into my "Creative Projects" folder -- it's a repository for my brain, everything that I could possibly be interested in.
DutchUiteraard heb ik niets tegen een centrale opslagplaats voor prijsgevoelige informatie, maar ik maak me wel zorgen over het feit of deze officieel aangewezen moet worden op nationale basis.
Needless to say, I have nothing against a central storage facility for price-sensitive information, but I wonder whether such facilities should be officially designated on a national basis.