"opschudding" vertalen - Engels

NL

"opschudding" in het Engels

NL

opschudding {de}

volume_up
Die opmerkingen van Commissievoorzitter Prodi hebben in Nederland grote opschudding veroorzaakt.
Mr Prodi's remarks caused a huge commotion in the Netherlands.
to cause a commotion
Het is nu achttien maanden geleden dat de Erika zonk en wij weten hoeveel opschudding, emoties en uiteindelijk ook ruzies daardoor werden veroorzaakt.
It has been 18 months since the Erika sank, an event marked by commotion, emotion and by ensuing controversy.
De auto/olie-richtlijnen gaven aanleiding tot heel wat discussie en zorgden voor enige opschudding in de industrie.
The Auto-Oil directives had been the subject of considerable discussion and aroused some agitation in the world of industry.

Voorbeeldzinnen voor "opschudding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit zijn reusachtige problemen en uw interview, mijnheer de commissaris, heeft voor opschudding gezorgd.
These are major issues and your interview, Commissioner, caused some consternation.
DutchZe vinden dat we opschudding veroorzaken, en je kan begrijpen waarom.
They see us as rocking the boat, and you can understand why.
DutchEenzelfde cijfer voor ongelukken op het werk zou enorme opschudding hebben veroorzaakt.
If that had been the result of physical injury at the workplace there would have been an enormous outcry.
DutchDe opschudding die een aantal recente feiten hebben veroorzaakt moet dan ook tot grote waakzaamheid aanzetten.
The feelings aroused by certain current events therefore demand greater vigilance.
DutchHet is zeker niet de reeds langverwachte uitslag van de verkiezingen die opschudding zal veroorzaken.
When election results go as expected, they do not make big news.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb met mijn laatste speech in Straatsburg blijkbaar enige opschudding veroorzaakt.
Mr President, the last time I spoke in Strasbourg it seemed to cause a little bit of a stir.
DutchWaarom is er opschudding wanneer een privé-verzamelaar zijn collectie wil verkopen aan een buitenlands museum?
And why is there an uproar when a private collector tries to sell his collection to a foreign museum?
DutchDe opschudding die begin dit jaar over de Commissie ontstond, heeft heel wat mensen in verwarring gebracht.
Clearly the storm which swept away the Commission in the first part of this year has worried many people.
DutchDie had aanvankelijk enige opschudding veroorzaakt, maar riep ook een debat op dat vrij vruchtbaar is gebleken.
This initially led to some controversy but it also opened a debate that has proved to be quite fruitful.
DutchMensen zoals ik, anderzijds, veroorzaken opschudding.
People like me, on the other hand, rock the boat.
DutchIn mijn land is in de media grote opschudding ontstaan over een verkeerd bericht dat het Europees Parlement betreft.
In my country there has been a stir in the media about a false report concerning the European Parliament.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, de zogenaamde CIA-vluchten hebben in de politieke klasse van Europa veel opschudding veroorzaakt.
Mr President, the so-called ‘ CIA flights ’ really have got Europe’ s political class seriously rattled.
DutchArtikels over controversiële onderwerpen worden veel bewerkt, maar ze veroorzaken weinig opschudding binnen de gemeenschap.
Articles on controversial topics are edited a lot, but they don't cause much controversy within the community.
DutchMijnheer de Voorzitter, wij stemmen vandaag over een verslag dat in enige EU-lidstaten voor politieke opschudding heeft gezorgd.
Mr President, we are going to vote on a report today that has caused a political stir in certain EU States.
DutchDus, om terug te komen op tactiek en de evolutielobby, wil ik aanvoeren dat opschudding veroorzaken nu net nodig is.
So, returning to tactics and the evolution lobby, I want to argue that rocking the boat may be just the right thing to do.
DutchDat veroorzaakte opschudding.
DutchDe arrestatie en gevangenneming van aanhangers van de Nationale Liga voor Democratie in mei had terecht wereldwijde opschudding tot gevolg.
The imprisonment and arrest of militants of the National League for Democracy in May quite rightly gave rise to much feeling in the world.
DutchEen jaar geleden heeft een fractie van het Parlement in deze vergaderzaal grote opschudding veroorzaakt tijdens de stemming over de Europese Grondwet.
You may remember that, a year ago, one parliamentary group caused a major disturbance in this Chamber during the vote on the European Constitution.
DutchDe staat van permanente constitutionele opschudding die kenmerkend is voor de huidige EU is een grote tekortkoming in onze constitutionele regelingen.
The state of permanent constitutional upheaval which is a characteristic of the contemporary EU is a major shortcoming in our constitutional arrangements.
DutchHelaas heeft de formatie van uw Commissie heel wat opschudding veroorzaakt, wat meer met nationale machtsspelletjes dan met communautaire problematiek te maken heeft.
It is a Commission born, alas, amid countless arguments concerned more with national issues and hidden agendas than with problems of Community-wide scope and importance.