NL opknappen
volume_up
{het}

Voorbeeldzinnen voor "opknappen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDeze markt is belangrijk voor mensen die oude voertuigen verzamelen en opknappen.
Yet the trade in used car parts is important, especially for those who collect and renovate older vehicles.
DutchZe zullen het opknappen zoals Ray het zou hebben gedaan.
They'll handle this the same way Ray would have.
DutchMensen gingen hun eigen structuren weer opknappen.
And people started renovating their own structures.
DutchWe moeten niet proberen schone handen te houden door onze partners aan de zuidelijke oever het vuile werk te laten opknappen.
Let us not think about keeping our hands clean while we let our southern partners do the dirty work.
DutchHij moet ons nieuwe huis in Hong Kong opknappen.
He has to fix up our new home in Hong Kong.
DutchMaar enkele andere winkelcentra gaan we opknappen.
Some of them we're going to fix, though.
DutchZe moeten vaak het zware werk opknappen, heel veel kinderen baren en opvoeden en worden hiervoor nauwelijks beloond.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
DutchVlak voor ik New York verliet besloot ik dat ik mijn studio zou kunnen opknappen en het dan helemaal aan hen overlaten.
Just before I left New York I decided I could actually renovate my studio. ~~~ And then just leave it all to them.
DutchKom op, kampioen, ze gaan je opknappen.
Come on, champ, they'll get you all fixed up.
DutchNee, serieus, laat mij dit opknappen.
No, seriously, let me take care of this.
DutchDat betekent dat het milieu pas over vijftien tot twintig jaar vanaf nu merkbaar zal opknappen in Oost-Europa.
This means that the environment in Eastern Europe will not undergo any noticeable improvements until fifteen to twenty years from now.
DutchWij moesten je vuile werk opknappen.
DutchNieuwe zeemuur, die pier opknappen.
DutchLaat mij het maar opknappen.
DutchVolgens kritiek uit sommige hoeken was het verkeerd dit door een comité van onafhankelijke personen te laten doen en had het Parlement dit werk zelf moeten opknappen.
There has been some criticism of the fact that the task was given to outside experts instead of being carried out by Parliament itself.
DutchIk bevond me op een achtbaan want nadat ze haar stabiliseerden, ging ze naar een intensive care-afdeling, en ik hoopte tegen beter weten in dat ze zou opknappen.
And I went through this roller coaster, because after they stabilized her, she went to the intensive care unit, and I hoped against hope that she would recover.
DutchEn we gaan ze opknappen door gebruik te maken van patronen van straat- en gebouwenblokken en terug te keren naar het bouwterrein als normaal uitgangspunt van de ontwikkeling.
And we're going to fix them by imposing back on them street and block systems and returning to the building lot as the normal increment of development.
DutchDe Commissie heeft reeds maatregelen getroffen om het vrij verkeer van essentiële goederen en personen te herstellen door middel van het opknappen van wegen en bruggen.
The Commission has already envisaged the re-establishment of the free movement of essential goods and persons through the rehabilitation of roads and bridges.
DutchDe vraag kan dan ook worden gesteld waarom uw collega's dat bijna nooit in het openbaar, maar alleen achter gesloten deuren doen en u het werk laten opknappen.
The question can certainly be asked as to why your fellow Heads of Government so seldom do this in public, why they only do things behind closed doors and leave you to it.
DutchIn dit geval: robotapparaten als tussenpersoon die daadwerkelijk een deel van dat voorbereidend werk voor ons kunnen opknappen, om alle mogelijke leven dat we vinden, te beschermen.
And in this case, we're imagining intermediary robotic devices that can actually do some of that front-end work for us, to protect any potential life that we find.