"openbare orde" vertalen - Engels

NL

"openbare orde" in het Engels

NL

openbare orde {de}

volume_up
We hebben een regering die vastbesloten is het gezag en de openbare orde te bewaren.
We have a government that is determined to uphold law and order.
Ik erken evenwel dat het vraagstuk van de openbare orde ook een Europese dimensie heeft.
I acknowledge, however, that the question of law and order also has a European dimension.
Geld is nodig voor iets simpels als het handhaven van de openbare orde.
Money is needed for a simple thing like keeping law and order.
openbare orde
De Raad hecht vooral aan openbare orde, veiligheid en defensie.
The Council set particular store by issues of public order, security and defence.
Dat is toch in strijd met de belangen in verband met de openbare orde der lidstaten.
Surely this is contrary to interests of public order within the Member States.
De openbare orde vereist een openbare macht en een bestel die dwang kunnen uitoefenen.
Public order requires a public power, an imperium which can exercise coercion.

Voorbeeldzinnen voor "openbare orde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat is toch in strijd met de belangen in verband met de openbare orde der lidstaten.
Surely this is contrary to interests of public order within the Member States.
DutchDe openbare orde vereist een openbare macht en een bestel die dwang kunnen uitoefenen.
Public order requires a public power, an imperium which can exercise coercion.
DutchMaar ook op grond van de openbare orde mag de toegang niet worden ontzegd.
Access should not, however, be denied on the grounds of public order either.
DutchBovendien moet de immigrant geen gevaar vormen voor de openbare orde.
Furthermore, the person in question must not represent a threat to public order.
DutchIk erken evenwel dat het vraagstuk van de openbare orde ook een Europese dimensie heeft.
I acknowledge, however, that the question of law and order also has a European dimension.
DutchDe Raad hecht vooral aan openbare orde, veiligheid en defensie.
The Council set particular store by issues of public order, security and defence.
DutchEn natuurlijk spelen de openbare orde en veiligheid hierbij een cruciale rol.
Obviously, issues of public order and security are some of the most vital political priorities.
DutchWe hebben een regering die vastbesloten is het gezag en de openbare orde te bewaren.
We have a government that is determined to uphold law and order.
DutchEen verantwoordelijk beleid van openbare orde moet deze rechten juist waarborgen en niet onderdrukken.
A responsible public order policy must guarantee those rights, not repress them.
DutchGeld is nodig voor iets simpels als het handhaven van de openbare orde.
Money is needed for a simple thing like keeping law and order.
DutchIk maak mij eveneens ernstig zorgen over de ineenstorting van de openbare orde in het algemeen.
I am also very concerned at the breakdown of general law and order.
DutchEen uit het land te zetten vreemdeling is in de eerste plaats een kwestie van veiligheid en openbare orde.
A foreigner to be expelled is first and foremost a security and public order issue.
DutchDe situatie van de openbare orde is aanzienlijk verbeterd, al is Colombia nog steeds een onveilig land.
Public order has improved, although Colombia remains an insecure country.
DutchDe rapporteur heeft de kwestie van de openbare gebouwen aan de orde gesteld.
Mrs Rothe, the rapporteur, mentioned public buildings.
DutchIs het soms een bedreiging van de openbare orde of een daad van terrorisme als je opkomt voor de mensenrechten?
Is there any threat to public order or act of terrorism in defending human rights?
DutchDe motivering voor de strenge invoerbeperkingen heeft onder andere met de openbare orde te maken.
One reason for keeping stringent restrictions on imports is, for example, the matter of public order.
DutchVerder komt er maar weinig verbetering in de economische situatie en blijft de openbare orde een heikel punt.
The economic climate is not improving significantly and public order is still precarious.
DutchIn 1977 heeft de Raad een gemeenschappelijk optreden goedgekeurd op het gebied van de handhaving van de openbare orde.
In 1997, the Council approved a joint action on the maintenance of law and order.
DutchBittere armoede kan de openbare orde van een land ernstig verstoren of een intern conflict uitlokken.
Poverty in a country may result in severe disruptions to public order or create internal conflict.
DutchHet Nigeriaanse leger is niet in staat de openbare orde te herstellen, hetgeen overigens ook niet zijn taak is.
The Nigerian army is incapable of restoring law and order; moreover, this is not its role.

Vergelijkbare vertalingen voor "openbare orde" in Engels

orde zelfstandig naamwoord
English
openbare bijvoeglijk naamwoord
English
in orde bijvoeglijk naamwoord
in orde tussenwerpsel
in orde bijwoord
openbare aangelegenheden zelfstandig naamwoord
openbare ruimte zelfstandig naamwoord
niet helemaal in orde bijvoeglijk naamwoord
English
aan de orde bijvoeglijk naamwoord
English
voor de goede orde
openbare verkoop zelfstandig naamwoord
openbare werken zelfstandig naamwoord
oude orde zelfstandig naamwoord
English
niet aan de orde
tot de orde tussenwerpsel
English