"op ... na" vertalen - Engels

NL

"op ... na" in het Engels

NL

op ... na {voorzetsel}

volume_up
In Duitsland houdt de publieke opinie er echter een totaal andere mening op na dan in Spanje.
But public opinion in Germany, for example, is quite the opposite of what it is in Spain.
Ze zaten in een compagnie, we splitsten ze op, na de dood van de Sullivans op de Juneau.
All four were in the 29th Division, but we split them up after the Sullivan brothers died on the Juneau.
Ik zal ze hier niet allemaal opsommen, maar ik raad u aan om er amendement 24 eens op na te slaan.
I will not read them out but you should all look at Amendment No 24 where you will see positive examples.
op ... na (ook: aan, tot, naar, tot aan)
Uiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.
And finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J.
Ze zaten in een compagnie, we splitsten ze op, na de dood van de Sullivans op de Juneau.
All four were in the 29th Division, but we split them up after the Sullivan brothers died on the Juneau.
Een vrouw zocht me op na de vertoning en zei: "Weet je, ik weet dat dit gek is: ik zag dat bommen in vliegtuigen werden geladen, ik zag het leger ten oorlog trekken.
This woman came up to me after the screening and said, "You know, I know this is crazy.

Voorbeeldzinnen voor "op ... na" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
DutchDat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.
This was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
DutchNiet alleen Azarias Ruberwa en Jean-Pierre Bemba houden er nog privélegers op na.
It is not only Azarias Ruberwa and Jean-Pierre Bemba who retain private armies.
DutchUiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.
And finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J. Abrams.
DutchDat is mijn, op één na, meest favoriete zin uit het hele oeuvre van Alfred Kinsey.
(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
DutchWe zijn nog op geen stukken na daar waar we met de spoorwegen zouden moeten zijn.
We have made nothing like the progress on railways which we ought to have achieved.
DutchCorruptie is het op één na grootste obstakel voor het geven van hulp aan de armen.
Corruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.
DutchIn Ierland is openbaar vervoer de op twee na grootste veroorzaker van CO2-emissies.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
DutchNigeria's telecommarkt is de op één na snelst groeiende ter wereld, na China.
Nigeria's telecoms market is the second-fastest growing in the world, after China.
DutchDe meeste van hen, op de Baltische staten na, hanteren al hogere tarieven.
Most of them, except the Baltic States, are already at levels above those rates.
DutchOp wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
They produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
DutchHet zou het op één na beste zijn als alle lidstaten van de EU het tegelijkertijd deden.
The next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
DutchVoorzitter, hoe vangt een land een economische crisis op na de komst van de euro?
Mr President, how are countries to cope with an economic crisis once we have the euro?
DutchHet cijfer is het op een na hoogste van de vijftien lidstaten van de Europese Unie.
This figure is the second highest amongst the 15 Member States of the European Union.
DutchDe EU is op de Verenigde Staten na Canada's belangrijkste handelspartner.
The EU is Canada's second most important trading partner after the United States.
DutchHet blokkeren van de financiën staat dus al op het programma voor na de uitbreiding.
The financial block is therefore scheduled to take place after enlargement.
DutchDe Commissie kan instemmen met de strekking van al deze amendementen op één na.
The Commission can approve the purport of these amendments, barring one.
DutchOp het ene gebied na het andere dringt men dan ook aan op deregulering en liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
DutchDie aandacht is er en ik zou daarmee niet op de situatie na 1999 willen wachten.
We are aware of that and I would not wish to wait till 1999 to see what the situation is.
DutchOp een paar uitzonderingen na kunnen wij de amendementen dan ook in hoofdzaak steunen.
On the whole we are also able to support the amendments with some exceptions.

Vergelijkbare vertalingen voor "op ... na" in Engels

na voorzetsel
op voorzetsel
op bijwoord
op bijvoeglijk naamwoord
op voegwoord
English