NL

op grond van {voegwoord}

volume_up
Het Parlement kan evenwel op grond van artikel 138 B verzoeken om een wetgevingsvoorstel.
Nevertheless, Parliament can request such a proposal because of article 138b.
Op grond van die aarzelingen zijn ook in de resoluties twee kritische passages opgenomen.
Indeed it is because of these doubts that two critical passages have been included in the resolutions.
Ze zal daarbij al haar bevoegdheden behouden omdat ze op grond van artikel 159 ontslag heeft genomen.
It retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.

Voorbeeldzinnen voor "op grond van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn wie waarden schaadt, kan op grond van het recht be- en veroordeeld worden.
And anyone who violates these values can be judged and condemned under the law.
DutchOp grond van de huidige voorstellen zou dat in grote lijnen toegestaan zijn.
This would, to a large extent, be allowed on the basis of the current proposals.
DutchOp grond van de nieuwe bepalingen wordt het vragenuur opgesplitst in twee delen.
According to the new arrangements, there are now two parts to Question Time.
DutchOp grond van de beschikbare informatie kan ik zeggen dat dit niet het geval is.
I can categorically say that on the best information available that is not the case.
DutchIk ben gekozen op grond van een mandaat om te strijden tegen politieke bemoeizucht.
I was elected on a mandate to combat politicians ' inability to leave things alone.
DutchOp grond van de zojuist geschetste redenen vind ik dit amendement te ver gaan.
For the reasons which I have stated I feel that this amendment goes too far.
DutchZe zegt dit op grond van de handel met het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.
She based this on our trade flows with the United Kingdom and the rest of Europe.
DutchHij moet Kongo verlaten op grond van de Internationale afspraken in Lusaka.
He must leave the Congo in accordance with the international agreements in Lusaka.
DutchSectoren waarin mannen op grond van hun traditionele beroepskeuzes de overhand hebben.
These are areas where men are well entrenched through traditional career choices.
DutchEr zijn dus allerlei mogelijkheden tot samenwerking op grond van de bestaande regels.
We therefore have a host of opportunities for cooperating under the existing rules.
DutchZo'n hervorming is echter alleen te verantwoorden op grond van een diepgaande analyse.
Such a reform can, however, only be justified on the basis of a detailed analysis.
DutchMevrouw de Voorzitter, het gaat om een beroep op het Reglement op grond van artikel 101.
Madam President, I would like to speak on a point of order pursuant to Rule 101.
DutchDat zou het probleem van discriminatie op grond van nationaliteit echter niet oplossen.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
DutchDaartoe zijn zij op grond van de inhoud van deze associatieovereenkomst verplicht.
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
DutchOp grond van de christelijke ethiek wijzen wij dit ultieme zelfverdedigingsmiddel af.
Based on Christian beliefs, we denounce this ultimate means of self-defence.
DutchIk denk bijvoorbeeld aan ongewenste intimiteiten als discriminatie op grond van geslacht.
I am thinking, for example, of sexual harassment as gender-based discrimination.
DutchHet is logisch om autobelastingen te heffen op grond van milieubescherming.
To collect car taxes for a reason like environmental protection makes sense.
DutchBetreft: Discriminatie op grond van seksuele geaardheid bij de verstrekking van visa
Subject: Discrimination on the grounds of sexual orientation in the granting of visas
DutchUiteraard zal een en ander op grond van uw opmerking nader gecontroleerd worden.
A further check will, of course, be made on the basis of your remarks.
DutchOp grond van artikel 4 van de richtlijn is er al sprake van enkele voorafgaande controles.
There are already some ex ante controls laid down in article 4 of the directive.

Vergelijkbare vertalingen voor "op grond van" in Engels

grond zelfstandig naamwoord
van voorzetsel
van bijwoord
English
op voorzetsel
op bijwoord
English
op bijvoeglijk naamwoord
English