NL

op de {voorzetsel}

volume_up
Landbouwnatie Frankrijk staat er alleen voor, op de steun van Ierland na.
The French farmers are on their own again, apart from some support from Ireland.
We verzamelen gegevens van satellieten, van vliegtuigen, van voertuigen op de weg, van mensen.
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Dat is niets nieuws; dat kunt u lezen in de kranten en zien op de televisie en horen op de radio.
That is nothing new; you know that from the papers, from television and the radio.
Latijns-Amerikaanse kinderen: twee op de drie aten de marshmallow op.
Hispanic kids, two out of three ate the marshmallow; one out of three did not.
Bovendien wordt in het verslag gewezen op de noodzakelijke wijziging van de richtlijnen.
In addition the report points out the necessary modification of the guidelines.
Daarin wordt gewezen op de negatieve effecten van grootschalige ontbossing.
These point out the negative effects of wholesale deforestation.

Voorbeeldzinnen voor "op de" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchDe Europese Unie zal dan afgestemd zijn op de bevolking en haar veiligheidseisen.
The European Union would then be in line with the public and its safety demands.
DutchMijnheer de commissaris, u heeft onder meer op de noodzaak van preventie gewezen.
You mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
DutchDit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
Dutch- Ik wil mijn aandacht richten op innovatie, een van de hoofdthema's van de Top.
I want to focus my remarks on one of the key topics for the summit: innovation.
DutchHet tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
The second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
DutchPas dan is het realistisch en haalbaar om de accijns op diesel te harmoniseren.
Only in this context would the alignment of diesel tax be sensible and feasible.
DutchEn TAP Plastics heeft -- hoewel het niet op de foto staat -- een vitrine gemaakt.
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
DutchDus zijn ze met eigen regels op de proppen gekomen, de 'Regels van het Internet'.
And so they've come up with their own set of rules, the "Rules of the Internet."
DutchWe plakken portretten op -- beide portretten in de straten op een drukke markt.
We're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.
DutchDie wapenstromen zijn olie op het vuur dat de geweldspiraal verder zal aanstuwen.
They are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
DutchOp de langere termijn is evenwel belangrijker dat BSE volledig wordt uitgeroeid.
Of even greater importance in the longer term is the complete eradication of BSE.
DutchHet is een dubbele moord: een moord op de persoon en een moord op de democratie.
It is a double murder: the murder of an individual and the murder of democracy.
DutchVeiligheid en lawaaibeperking moeten op de voorgrond staan, niet de mededinging.
The crucial factors must be safety and limiting noise levels, not competitiveness.
DutchWat is daar eigenlijk op dat gebied de afgelopen jaren daadwerkelijk verbeterd?
What improvements have actually been made in that region over the past few years?

Vergelijkbare vertalingen voor "op de" in Engels

de lidwoord
English
op voorzetsel
op bijwoord
op bijvoeglijk naamwoord
op voegwoord
English
op de wijze van bijwoord
English