NL

op {voorzetsel}

volume_up
op (ook: in, van, te, met, over, aan, om, tot, bij, door)
Het recht op leven en het recht op abortus kun je niet op hetzelfde plan plaatsen.
The right to life and the right to abortion cannot be put on the same footing.
Ofwel: beleid op basis van op feiten gefundeerde bewijzen en op feiten gefundeerde meningen.
I might add that these are policies based on practical proofs and practical opinions.
De Commissie wil op de feiten worden beoordeeld; alleen op de feiten en op haar resultaten.
The Commission wishes to be judged on results and results alone - on what we achieve.
Dit richt zich bovenal op ondernemingen en anderen die op de economisch markt opereren.
It is aimed, above all, at companies and other financial operators.
Het is vooral op dit punt dat het Britse voorzitterschap zal worden beoordeeld.
It is on this point above all that the British Presidency will be judged.
Gezien het voorgaande hebben wij de amendementen op het verslag-González Triviño gesteund.
Considering the above we supported the amendments to the González Triviño.
op (ook: te, met, voor, om, aan, naar, bij, tot, tegen, ieder)
Koerden terugsturen naar Turkije op dit moment is op z'n minst niet op z'n plaats.
Sending Kurds back to Turkey at present is inappropriate, to say the least.
Er staat immers zeer veel op het spel, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
The stakes remain very high at a national and an international level.
Maar op Raadsniveau wordt op dit moment een buitengewoon vies spelletje gespeeld.
But at Council level at the moment an extraordinarily dirty game is being played.
op (ook: te, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen, per)
Op presidentieel bevel worden alle voertuigen doorzocht... op wapens en drugs.
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Dit verslag is gebaseerd op overtuigingen en niet op provocaties.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Op mijn 19de was ik een volwassen filmactrice maar nog steeds op zoek naar definitie.
By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition.
Ze inspecteren hem, onderzoeken hem op barsten, op boorschade, op butsen en deuken.
They inspect it, they check it for cracks, for drill damage, for spalls, for chips.
De resolutie wijst op duidelijke en verhelderende wijze op de noodzaak hiervan.
The resolution points out the need for such action in a clear and elucidatory way.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
I would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
op (ook: ver-)
Ik wachtte op de wind en hield een schildersdoek omhoog. ~~~ En dat gaf kunst.
I waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
Dat was de democratie, maar ook de wetenschap werd op hetzelfde moment volwassen.
And that was democracy growing up, but it was also science growing up at the same time.
Je stijgt op korte termijn, en dan stijg je nog verder op de lange termijn.
You go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
Ze berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Enkele collega's hebben het hier reeds over gehad en ik zal er niet verder op ingaan.
Others have touched upon these, so I shall not comment further upon them.
op (ook: aan)
volume_up
onto {vz.} [Am. Eng.] (on to)
Dit wordt op de consument, maar in dit geval met name ook op de producent verhaald.
Competition is passing this onto the consumer and, in this instance, onto producers in particular.
Er zijn niet voldoende alternatieven om de vrachtwagens op het spoor te krijgen.
There are too few facilities for getting lorries onto the railways.
Op die wijze verhinderen we dat deze producten op de Europese markten gebracht worden.
We will thereby prevent the entry of these products onto the European market.
Ten eerste, mijn antwoord op mevrouw Kinnock: we staan inderdaad in nauw contact met de civiele maatschappij.
Do it for the sake of Zimbabwe's citizens, and do it for the sake of Africa.
Deze zijn eveneens noodzakelijk voor het aspect mobiliteit en voor het onderzoek op zich.
That is something we also need for the sake of mobility but also for the sake of research itself.
Daar werd om interne politieke redenen tactisch gespeeld, met het oog op komende verkiezingen.
This was domestic politicking for the sake of a forthcoming election.
Vanwege de nadelen op korte termijn roept iedere vangstbeperking verontwaardiging en verzet op.
Owing to the short-term disadvantages, everyone expresses outrage and opposition to fishing quotas.
Er waren nog veel meer vragen, maar gezien de tijdsdruk kan ik daar verder niet meer op ingaan nu.
There were many other questions, but I cannot go into more detail now owing to time constraints.
Stedelijke agglomeraties hebben op grond van de economische en sociale verschillen juist meer behoefte aan ondersteuning.
Owing to their economic and social disparities, conurbations are in particular need of increased assistance.
EN

op-ed [afkorting]

volume_up
1. "opinion editorial"
op-ed
volume_up
op-ed [afk.] (redactie opinie)

Voorbeeldzinnen voor "op" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchIk beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
I promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchLeden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchDie registratie moet bovendien op internet beschikbaar zijn en oproepbaar zijn.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchIn een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
DutchDe vorige spreker heeft de Commissie aangesproken op wat zij allemaal moet doen.
The previous speaker referred to the Commission and everything that it has to do.
DutchAnderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
Others prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
DutchDe Europese Unie zal dan afgestemd zijn op de bevolking en haar veiligheidseisen.
The European Union would then be in line with the public and its safety demands.
DutchDe Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
DutchDaarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
That is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
DutchWij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
There are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.

Synoniemen (Engels) voor "co-op":

co-op