"oogsten" vertalen - Engels

NL

"oogsten" in het Engels

NL oogsten
volume_up
[oogstte|geoogst] {werkwoord}

Daarom kunnen wij het verbod op behandeling na de oogst onmogelijk goedkeuren.
This is what would result if we agreed to ban treatment after gathering.
Het eerste heeft tot doel het gebruik van schimmelwerende middelen te verbieden tijdens de behandeling na de oogst.
The first of these concerns a ban on the use of fungicides in treatments after gathering.
want het waren de tempels die de oogst organiseerden, het graan verzamelden, het offerden aan de goden, en daarna het graan dat de goden niet aten, terug gaven aan de mensen.
Because it was the temples that organized the harvest, gathered in the grain, offered it to the gods, and then offered the grain that the gods didn't eat back to the people.
oogsten (ook: maaien)
U zaait met uw volksvijandige maatregelen wind en zult stormen van volksmanifestaties oogsten!
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Wie dit soort politieke onzin zaait, zal democratisch onheil oogsten als uiteindelijk puntje bij paaltje komt.
Anyone who sows this kind of political nonsense will reap a democratic disaster when it comes to the crunch.
Wat je niet zaait, kun je niet oogsten.
What you do not sow, you cannot reap!

Voorbeeldzinnen voor "oogsten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij kunnen hier alleen succes oogsten indien de drie instellingen samenwerken.
We can only be successful in this matter if all three institutions work together.
DutchWe konden niet genoeg cellen oogsten om ze buiten het lichaam te laten groeien.
We could not get enough of your cells to grow outside of your body.
DutchDe armsten in Zimbabwe willen niet schieten, moorden, plunderen en oogsten vernietigen.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
DutchDe hoop is dat deze meer stamcellen kan oogsten. ~~~ Wat zich vertaalt in betere resultaten.
The hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.
DutchWe kunnen condensatie beginnen te oogsten, en de woestijn beginnen groener te maken van binnenuit.
We can start harvesting condensation, and start greening the desert from within.
DutchVandaar dat het Nederlandse protest en de aangedragen alternatieven nergens bijval oogsten.
That is why the Dutch protest and the alternatives put forward do not win approval anywhere.
DutchAls wij daarnaast nog lauweren kunnen oogsten, is dat des te beter!
If some laurels can be reaped along the way, so much the better!
DutchHet is dus niet verbazingwekkend dat wij nu storm moeten oogsten.
It is hardly surprising then that we are now reaping a hurricane.
DutchDenken zij werkelijk dat hun dreigementen resultaat zullen oogsten?
Do they really think their threats will bring results?
DutchDit is de eerste methode die ze gebruiken om regen te oogsten.
So, this is the first device they use in harvesting rain.
DutchIk hoop dat zij in haar nieuwe leven, na Brussel, net zoveel succes zal oogsten als in de afgelopen jaren.
I hope that she will be just as successful over the coming years in her new life beyond Brussels.
DutchKleine machteloze landen die binnenslands hun mensenrechten schenden, oogsten daarvoor terecht buitenlandse kritiek.
Small, powerless countries that breach human rights at home, rightly attract foreign criticism.
DutchHij zou slechts lof moeten oogsten voor zijn houding, een houding die hem en zijn gezin zoveel pijn en leed heeft berokkend.
He should be commended for his efforts, which have caused him and his family such torment.
DutchHevige regenval en plaatselijke overstromingen bemoeilijkten vervolgens het oogsten en maakten de verliezen nog groter.
Then heavy rainfall and localised flooding made harvesting difficult and compounded the losses.
DutchHet moet omdat ze alle voedingsstoffen uit de grond hebben gehaald door steeds hetzelfde gewas te oogsten.
They do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again.
DutchNa twee goede oogsten nemen de voorraden weer toe, de prijzen op de interne markt zijn zeer flauw geworden.
After two good harvests the supplies are building up again and the internal market prices have weakened considerably.
DutchOp de cacaoplantages werken meestal jongens die vaak het zware werk van het oogsten van de cacaobonen moeten doen.
The cacao plantations mainly use boys, who often have to carry out the heavy work of harvesting the cacao beans.
DutchIk wil mij ook aansluiten bij de voorgaande interventie van mevrouw Rodríguez Ramos waarin zij over gemiddelde oogsten sprak.
I would also like to say I agree with the previous speaker, Mrs Rodríguez Ramos, regarding average yields.
DutchZelfs nu nog staat de Zimbabwaanse wet inzake landaankoop niet toe de gewassen te oogsten om de hongerlijdende bevolking te eten te geven.
The Land Acquisition Act is even now preventing the harvesting of the crops to feed the hungry.
DutchWie wind zaait zal storm oogsten, en wie zonder enige terughoudendheid geweld inzet zal daar nog vele jaren de gevolgen van ondervinden.
The indiscriminate use of force will only serve to fan the flames of conflict for many years to come.