NL

ontvangst {de}

volume_up
Ik veronderstel dat hij nu in Zweden zit om de een of andere medaille van de Europese beweging in ontvangst te nemen voor het bepleiten van goedkeuring van deze zeer verregaande richtlijn.
I imagine that he is now back in Sweden receiving some sort of European movement medal for proposing the acceptance of this very intrusive directive.
De rapporteur heeft daarom grote bedragen gereserveerd voor de ontvangst van nieuwe lidstaten.
For that reason the rapporteur has set aside considerable sums of money for the new Member State's admission to the EU.
De totale ontvangsten voor het begrotingsjaar 1999 bedroegen 86,9 miljard euro.
The total income for the 1999 financial year amounted to EUR 86.9 billion.
De onrechtvaardigheid kan niet aan de ontvangsten- maar alleen aan de uitgavenzijde worden weggewerkt.
The justice gap can only be closed on the income side and not on the expenditure side.
Verder wordt niet vermeld dat de ontvangsten uit de octroi de mer dienen om diverse sociale hulpfondsen te financieren.
Furthermore, the fact that income from dock dues is used, in particular, to finance various social aid funds is not mentioned.
Er worden ook bepaalde minimumrechten en voorwaarden verbonden aan de ontvangst van vluchtelingen.
It also establishes certain minimum rights and conditions for the reception of refugees.
O, waar ik zat had je niet zo'n goeie ontvangst.
I guess in the projects we didn't get real good reception.
Het Groenboek behandelt uitsluitend het aspect van de illegale ontvangst van geëncrypteerde diensten.
The Green Paper addresses only the aspect of unauthorized reception of encrypted services.
ontvangst (ook: opbrengst, vangst)
Dergelijke besluiten moeten binnen twee maanden na ontvangst van een volledige aanmelding worden genomen.
Such decisions must be taken within two months following the receipt of a complete notification.
Wij moeten ook dankbaar zijn voor de manier waarop de Voorzitter onze kritiek in ontvangst neemt.
We should also be grateful for the style and manner in which our President is taking on board our criticism.
De secretaris-generaal heeft toegezegd uw vragen en opmerkingen schriftelijk in ontvangst te nemen, zodat ze later gepubliceerd kunnen worden.
The Secretary-General has agreed that he will take written letters from you that will be published later.
ontvangst

Voorbeeldzinnen voor "ontvangst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk neem zijn felicitaties voor het standpunt van de Raad in dezen graag in ontvangst.
I gladly accept his congratulations on the Council's view on this matter.
DutchDe lidstaat van ontvangst verplicht de immigrant immers niet te komen.
The truth is that the host State does not force the immigrants to move there.
DutchIk dank hen dat ze hier vandaag wilden zijn en neem de prijs ook namens hen in ontvangst.
I thank them for joining us today and I accept this prize in their name too.
DutchNa ontvangst van de mededeling zal de Raad hieraan zeker de hoogste prioriteit verlenen.
Once it has been presented, the Council will certainly accord it the greatest priority.
DutchStuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, hartelijk dank voor deze ontvangst.
Mr President, ladies and gentlemen, many thanks for that welcome.
DutchNa ontvangst van deze documenten zal de Raad zo spoedig mogelijk met zijn werkzaamheden beginnen.
When this document is received, the Council will start work as quickly as possible.
DutchBlijkbaar wordt noch in het land van oorsprong noch in het land van ontvangst gecontroleerd.
Apparently neither the country of origin nor the receiving country carries out controls.
DutchHet is jammer dat hij er vanavond niet bij kan zijn om hiervoor de complimenten in ontvangst te nemen.
It is a great pity he is not here this evening to reap the rewards, as it were.
DutchVoor de ontvangst van deze vreemdelingen is een Europees fonds opgericht.
There is a European fund to provide support for the consequences of receiving these people here.
DutchMaar geen van hen heeft de moeite genomen ontvangst van mijn schrijven te bevestigen.
None of them have even acknowledged any of my correspondence.
DutchAlle vraagstukken betreffende de bemanning moeten worden geregeld door het land van ontvangst.
All issues relating to manning levels must be decided in a uniform manner by the host state.
DutchEr worden ook bepaalde minimumrechten en voorwaarden verbonden aan de ontvangst van vluchtelingen.
It also establishes certain minimum rights and conditions for the reception of refugees.
DutchHet voorstel kon ook rekenen op een zeer positieve ontvangst door de Raad.
I should mention that the Council responded very positively.
DutchBetekent dat dan dat controle door het land van ontvangst altijd in strijd met het Verdrag is?
Does this mean that controls by the country of destination are always contrary to the Treaty?
DutchIk ben trots dat ik de Sacharovprijs in ontvangst mag nemen ter nagedachtenis van hen.
I am proud to accept the Sakharov prize in memory of them.
DutchLaten we dus niet in zak en as zitten, gele kaarten in ontvangst nemen of in een depressie raken.
Let us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
DutchHet Groenboek behandelt uitsluitend het aspect van de illegale ontvangst van geëncrypteerde diensten.
The Green Paper addresses only the aspect of unauthorized reception of encrypted services.
DutchOnze winnares van de Sacharov-prijs, Leyla Zana, mocht niet hierheen komen om de prijs in ontvangst te nemen.
Our Sakharov prizewinner, Leyla Zana was unable to come here to collect her prize.
DutchIk ben erg dankbaar uw antwoord in ontvangst te mogen nemen.
I am very grateful that I am here and able to receive this answer.