"ontmoeten" vertalen - Engels

NL

"ontmoeten" in het Engels

NL ontmoeten
volume_up
[ontmoette|ontmoet] {werkwoord}

Zij moeten de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten, want waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaat diplomatie.
They must be given the opportunity to meet because when people meet diplomacy is created.
Hij is naar ons Parlement gekomen om een aantal van onze collega's te ontmoeten.
He is visiting the European Parliament in order to meet with colleagues.
Mijn vrienden in Dublin ontmoeten Bertie Ahern regelmatig in de plaatselijke pub.
My friends in Dublin sometimes meet Bertie Ahern at the local pub.
Wij ontmoeten hen in de gemeenschappelijke vergaderingen.
We encounter them in the joint meetings.
Verder zijn er twee amendementen ingediend die morgen waarschijnlijk enige tegenstand zullen ontmoeten in het Parlement.
There are two further amendments which are likely to encounter some opposition in the House tomorrow.
Als God in alle mensen is, dan is er een ontmoetingsplaats waar mijn verwantschap met u een drievoudig ontmoeten wordt.
If God is in all people, then there is a meeting place where my relationship with you becomes a three-way encounter.
ontmoeten (ook: afgaan, treffen, bezoeken, opzoeken)
Vandaag en morgen ontmoeten twee Europa's elkaar in deze zaal.
Today and tomorrow see two Europes meeting head-on in this Chamber.
En eenmaal van het ego bevrijd, zijn we gereed het goddelijke te ontmoeten.
And once we get rid of ego, then we're ready to see the Divine.
Hij was zo vriendelijk dat ook te doen, waarop de mullahs besloten mij in een moskee te ontmoeten.
He was kind enough to do so and the mullahs decided to see me in the mosque.
Ik ontmoet bijna elke week een bedrijf dat zegt: u201CWe zouden wel een aantal dingen met het spoor willen doen, maar het gaat niet.
Nearly every week I come across a company that says ‘ We should indeed like to do a number of things by rail, but it is not possible.
. ~~~ Doorheen mijn verhaal zal je verschillende cirkels ontmoeten.
I will do so with the help of words, of course, but also a geometrical shape, the circle, so throughout my talk, you will come across several circles.
Ik heb nog nooit een meisje zoals jou ontmoet.
I've never hooked up with a girl like you before.
ontmoeten

Voorbeeldzinnen voor "ontmoeten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHij is naar ons Parlement gekomen om een aantal van onze collega's te ontmoeten.
He is visiting the European Parliament in order to meet with colleagues.
DutchWe werden bij elkaar gezet en geen van ons wilde echt de ander ontmoeten.
We were pushed together, and neither one of us really wanted to meet the other.
DutchIk wist dat ik haar ooit zou vinden, dat we elkaar ooit zouden ontmoeten.
Because, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.
DutchVertegenwoordigers van het Timorese volk ontmoeten Indonesische democraten.
Representatives of the Timorese people are meeting Indonesian democrats.
DutchVijf maanden later gingen we terug naar Zuid-Afrika om Avelile opnieuw te ontmoeten.
Five months later, we went back to South Africa to meet Avelile again.
DutchNou, "Rare Earth" heeft me eigenlijk heel veel geleerd over het ontmoeten van het publiek.
Well, "Rare Earth" actually taught me an awful lot about meeting the public.
DutchMijn vrienden in Dublin ontmoeten Bertie Ahern regelmatig in de plaatselijke pub.
My friends in Dublin sometimes meet Bertie Ahern at the local pub.
DutchWie anders die ik niet ken, kan ik nog ontmoeten, iemand zo anders als ik?"
Who else can I meet that I don't know, or that I'm so different from?"
DutchJe zal je woordenschat uitbreiden, nieuwe mensen ontmoeten, en je zal gezonder gaan leven.
You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle.
Dutch" Het is goed nieuws dat Milosevic en Rugova elkaar vrijdag van man tot man zullen ontmoeten.
' It is good news that Milosovic and Rugova will meet face to face on Friday.
DutchIk stel voor dat u uw laatste moment wijdt om uw eigen Gaya te ontmoeten.
I suggest you take your last few months and prepare to meet your Gaya.
DutchAls jonge advocaat had ik het voorrecht om Rosa Parks te ontmoeten.
I had the great privilege, when I was a young lawyer, of meeting Rosa Parks.
DutchIk hoop dat wij elkaar nog vaak zullen ontmoeten, ook nadat je het Parlement hebt verlaten.
I hope we shall meet on numerous occasions when you have left Parliament.
DutchEn hij zei: "Laten we elkaar eerst ontmoeten voordat we iets beslissen."
And he said, "Well, we should meet first, before we decide anything."
DutchOok heb ik de eer om jullie te ontmoeten, de toekomstige leiders van Groot-Brittannië en de wereld.
And I'm honored to meet you, the future leaders of Great Britain and this world.
DutchJe moet 1000 km reizen om iemand te ontmoeten die jouw naam niet kent.
You'd have to go 1000 miles to meet someone who didn't know your name.
DutchMaar hij was er ook naartoe verhuisd om andere mensen te ontmoeten die hetzelfde deden.
But he also moved here to meet other people doing what he's doing.
DutchEn hij vroeg zich af of hij eigenlijk wel weer eens een arts wilde ontmoeten.
And he was saying: Does he really want to meet another doctor?
DutchHij was zo vriendelijk dat ook te doen, waarop de mullahs besloten mij in een moskee te ontmoeten.
He was kind enough to do so and the mullahs decided to see me in the mosque.
DutchIk bel naar Katie en vraag Nancy om haar kleren aan te doen en haar op haar plaats te ontmoeten
I put in a call to Katie's and ask Nancy to get her clothes on and meet me at her place