NL

onrust {de}

volume_up
1. algemeen
Toch hebben de voorstellen van de Europese Commissie en commissaris Bolkestein voor heel wat onrust gezorgd.
However, the European Commission's and Commissioner Bolkestein's proposals have unleashed quite a commotion.
In Nederland zij deze helaas bijna onopgemerkt gebleven door de commotie en onrust van de laatste weken.
Unfortunately, these have remained virtually unnoticed in the Netherlands amidst the commotion and unrest in recent weeks.
These disturbances lead to large-scale migration.
Wij begrijpen de golf van protest en onrust die in Venezuela ontstaan is naar aanleiding van dat besluit.
We understand the wave of protest and disturbances in Venezuela in the wake of that decision.
Met verontrusting stellen wij vast dat het democratiseringsproces in Colombia voortdurend hinder ondervindt van de onrust in het land.
We note with concern that the democratisation process in Colombia is constantly being disrupted by disturbances in the country.
De tragische gebeurtenissen van dit jaar wijzen erop dat er nogal wat onrust heerst.
I see a lot of turmoil behind the tragic events of this year.
Een recent interview aan een Duitse krant heeft voor enige onrust gezorgd.
A recent interview with a German newspaper stirred up some turmoil.
Op dezelfde manier heeft de samenwerking binnen de EMU ervoor gezorgd dat veel van de door de crises in Rusland en Oost-Azië veroorzaakte onrust op de valutamarkt aan Europa voorbijgaat.
Equally, cooperation on EMU has helped us steer clear of much of the currency turmoil triggered by the crisis in Russia and south east Asia.
2. "van een klok"
onrust (ook: gulp)
3. "in horloge", technologie
Onze keus is alleen te rechtvaardigen als we hiermee de kans op een snelle en redelijke overeenkomst vergroten die de huidige twijfels en onrust wegneemt.
Only the opportunity to facilitate a quick, balanced and fair agreement, which clears up any doubts and anxieties at this time, could justify this.

Voorbeeldzinnen voor "onrust" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe willen onrust, want in dat klimaat is er ruimte voor corruptie en criminaliteit.
They want strife because strife gives them scope for corruption and crime.
DutchEen tweede punt is dat dit voorstel in Macedonië nogal voor wat onrust heeft gezorgd.
Secondly, this proposal has caused quite a bit of unrest in Macedonia.
DutchWanneer we te maken hebben met geweldige sociale onrust moeten we ook naar de kosten kijken.
When we are dealing with huge social upheaval we must also look at the costs.
DutchEconomische problemen komen juist vaak voort uit binnenlandse instabiliteit en onrust.
Economic difficulties are, for example, also often caused by internal insecurity and unrest.
DutchOok in dit geval zijn de signalen onduidelijk, wat voor onrust zorgt in de kandidaat-landen.
Even in that case, the signals are unclear, which is alarming for the candidate States.
DutchEen recent interview aan een Duitse krant heeft voor enige onrust gezorgd.
A recent interview with a German newspaper stirred up some turmoil.
DutchHet is een fantastisch gevoel, maar de vreugde wordt een beetje getemperd door een knagende onrust.
It is a fantastic feeling, but the joy is tempered slightly by a nagging unease.
DutchDe tragische gebeurtenissen van dit jaar wijzen erop dat er nogal wat onrust heerst.
I see a lot of turmoil behind the tragic events of this year.
DutchMijnheer de Voorzitter, de huidige politieke onrust in Oekraïne kan op geen ongelukkiger tijdstip komen.
Mr President, the current political unrest in Ukraine is extremely ill-timed.
DutchNegatief is dat het werkeloosheidscijfer de 7% heeft bereikt, wat tot onrust onder werknemers leidt.
On the negative side the unemployment rate has reached 7 % causing unrest among workers.
DutchEr heerst in scheepskringen onrust over de behandeling van scheepsbemanningen in sommige gevallen.
In shipping circles, there is disquiet about the treatment of shipping crew in some cases.
DutchDe onrust in Kosovo bergt gevaren in zich voor heel het omringend gebied.
Events in Kosovo are creating dangers for the whole region.
DutchDit kan in de komende jaren alleen maar leiden tot onrust en strijd.
This can only lead to discord and strife in the years to come.
DutchHet feit dat die in Servië zijn opgesloten ligt mede aan de basis van de onrust en het geweld in Kosova.
The fact that they are locked up in Serbia also fuels the unrest and violence in Kosovo.
DutchHet is ons onmogelijk voorbij te gaan aan deze sociale en economische onrust.
We cannot ignore these social and economic worries.
DutchDat veroorzaakt grote onrust bij de mensen die dit werk moeten doen.
This causes great unease in those who have to do this work.
DutchAls de regering nalaat deze hervormingen door te voeren, zal deze sociale onrust in Algerije blijven voortduren.
Otherwise, this fire will continue to smoulder beneath the surface of Algeria.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, deze richtlijn veroorzaakt onrust onder vrachtrijders in het Verenigd Koninkrijk.
Mr President, this directive is causing alarm amongst hauliers in the UK.
DutchAls de plenaire vergadering diezelfde lijn volgt voorkomt dat veel onrust en ergernis.
If the plenary follows the same line of thinking, we could save ourselves a great deal of upheaval and bother.
DutchIk vind dit een zeer ernstige zaak en de onrust die daardoor is ontstaan, is volkomen gerechtvaardigd.
This is a serious fact and the following uproar demonstrates this.