"onder de aandacht brengen" vertalen - Engels

NL

"onder de aandacht brengen" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "onder de aandacht brengen" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "onder de aandacht brengen" in Engels

onder bijwoord
onder voorzetsel
onder voegwoord
de lidwoord
English
aandacht zelfstandig naamwoord
brengen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "onder de aandacht brengen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk wil met name de positie van de minst ontwikkelende landen onder de aandacht brengen.
I would especially like to stress the position of the least developed countries.
DutchIn verband met het overschot wil ik twee zaken onder de aandacht brengen.
Still in connection with the surplus, there are two other things I would like to mention.
DutchTot slot wil ik nog de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen onder de aandacht brengen.
Finally, I want to highlight the most extreme form of violence against women.
DutchTenslotte wil ik het probleem van het Europees Parlement nog onder de aandacht brengen.
Lastly, I feel I should mention the problem of the European Parliament.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil de kwestie-Zimbabwe onder de aandacht brengen.
Mr President, I should like to raise the question of Zimbabwe.
DutchWilt u dat onder de aandacht brengen van de bevoegde autoriteiten?
Would you mind bringing this to the attention of the competent authorities?
DutchMijnheer de Voorzitter, enkele zaken wil ik graag nog onder de aandacht brengen.
I should like to bring to your attention a few other matters.
DutchMag ik in dit verband nog eens iets onder de aandacht brengen van de commissaris tot besluit.
May I, in conclusion, bring something to the Commissioner's attention in this respect.
DutchIk wil slechts drie gebieden onder de aandacht brengen waarop we snelle vooruitgang dienen te boeken.
I just want to highlight three areas among many where we need quick progress.
Dutch- Ik zal het commentaar van mijnheer Harbour zeker onder de aandacht brengen van de heer Michel.
I will certainly bring Mr Harbour's comments to Mr Michel's attention.
DutchDat moeten wij onder de aandacht brengen als een van de zeer grote successen van de Europese ontwikkeling.
We should publicise this as a really great success for European development.
DutchMag ik een paar punten die ook door mevrouw de commissaris zijn aangestipt, hier onder de aandacht brengen.
Could I highlight a few points which have also been touched upon by the Commissioner?
DutchVertegenwoordigers van de Unie moeten deze zaken onder de aandacht brengen van de Argentijnse regering.
The Union's representatives must draw the Argentine Government's attention to these issues.
DutchTenslotte wil ik nog één ander punt onder de aandacht brengen.
Finally, I want to draw Members ' attention to one other point.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag een paar specifieke groepen werknemers onder de aandacht brengen.
Mr President, I would like to bring a few particular groups of workers into this discussion.
DutchIk wil met name de zaak van Berhanu Nega, de gekozen burgemeester van Addis Abeba, onder de aandacht brengen.
I would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa.
DutchNaar aanleiding van dit grotendeels uitstekende verslag wil ik bepaalde delen onder de aandacht brengen.
While this annual report is good on the whole, I would draw special attention to certain points.
DutchIk wil graag nog een tweede invalshoek onder de aandacht brengen.
Let me turn now to a second aspect of the programme.
DutchIk wil ze van harte ondersteunen, maar daarnaast wil ik een derde factor onder de aandacht brengen.
I want to give them my wholehearted support, but I want at the same time to draw attention to a third factor.
DutchIn verband met de strijd tegen het terrorisme en zijn financiering wil ik een laatste punt onder de aandacht brengen.
I would like to stress one last point relating to the fight against terrorism and its funding.

Andere woorden

Dutch
  • onder de aandacht brengen

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.