NL

ondanks {bijwoord}

volume_up
Ondanks de gunstige herfstprognose moet hier verder handelend worden opgetreden.
In spite of the favourable autumn forecasts, further action is needed in this area.
Ondanks deze verschillen horen de diverse bevolkingsgroepen gewoon op Fiji thuis.
Moreover, in spite of these differences, all these people are at home in Fiji.
Die samenwerking heeft ondanks de nodige twijfels een uitstekend eindresultaat opgeleverd.
This cooperation produced an excellent result, in spite of some misgivings.

Voorbeeldzinnen voor "ondanks" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOndanks deze verschillen horen de diverse bevolkingsgroepen gewoon op Fiji thuis.
Moreover, in spite of these differences, all these people are at home in Fiji.
DutchDeze dreiging is blijven bestaan ondanks de aan opdrachten gebonden bedrijfssteun.
The Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
DutchOndanks de gunstige herfstprognose moet hier verder handelend worden opgetreden.
In spite of the favourable autumn forecasts, further action is needed in this area.
DutchMaar, ondanks hun wonderbaarlijke levensduur, worden ze nu met uitsterven bedreigd.
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
DutchHet is niet in het belang van de mensen, ondanks hetgeen u hier tracht te zeggen.
It will not be in the interests of people, despite what you are trying to say here.
DutchMaar ondanks de ontwikkeling die heeft plaatsgehad, blijft er nog veel te doen.
In spite of the development which has taken place, there is still a lot left to do.
DutchDe vooruitgang geschiedde ondanks, en niet dankzij, een armzalige sociale zekerheid.
Progress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
DutchOndanks deze bedenkingen vind ik nog steeds dat het Verdrag onze steun waard is.
Despite these reservations I still believe the treaty is worthy of support.
DutchOndanks die beperkingen is, denk ik, een goed oordeel op dit moment mogelijk.
Despite these restrictions, we are able to pass a sound verdict now, in my opinion.
DutchDit ondanks het feit dat de Europese Unie veel meer vrouwen dan mannen telt.
This is despite the fact that there are more women than men in the European Union.
DutchOndanks een gebrek aan regelgeving kunnen we toch alvast de daad bij het woord voegen.
Despite a lack of legislation, we can at least put our money where our mouth is.
DutchToch vinden velen hier dat ondanks deze bewijzen de inspecties moeten doorgaan.
Yet despite this evidence, many people here have said the inspections should continue.
DutchHet blijkt dat fusie niet kan op een tafelblad, ondanks alle koude fusie onzin.
It turns out you can't do fusion on a table top despite all that cold fusion nonsense.
DutchOndanks mijn twijfels heb ik mijn steun voor de Commissie Barroso uitgesproken.
Despite my reservations, I have voted in favour of the Barroso Commission.
DutchIk hoop echter dat wij ondanks alles, op alle vlakken hulp zullen kunnen bieden.
I hope that in spite of everything, we may yet be able to reach agreement on all areas.
DutchDe conferentie is uitstekend verlopen, ondanks alle ongerustheid die er heeft bestaan.
It took place in excellent conditions, despite all the fears that we may have had.
DutchOndanks een late start is het programma JEUGD van onschatbaar belang gebleken.
Despite a belated start, the YOUTH programme has proved to be an invaluable programme.
DutchGALILEO is er gekomen ondanks de uitgesproken tegenstand van bepaalde landen.
Galileo came into existence after marked opposition from certain countries.
DutchOndanks deze feiten wordt er nu voorgesteld om de gebouwen in Straatsburg te kopen.
Despite these facts, we should make a decision on purchasing the Strasbourg building.
DutchOndanks deze opmerkingen zullen wij onze steun aan de associatie-overeenkomst geven.
In spite of what I have said we shall give our support to the association agreement.