"onbetaald" vertalen - Engels

NL

"onbetaald" in het Engels

NL

onbetaald {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Van de betalingskredieten werd 10 miljard euro niet gebruikt en de ontwikkeling van de onbetaalde verplichtingen is dienovereenkomstig.
A total of EUR 10 billion of payment appropriations remained unspent, and, accordingly, there is an increase in the figure for outstanding commitments.
onbetaald (ook: achterstallig)
onbetaald

Voorbeeldzinnen voor "onbetaald" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet vrijwillig en onbetaald geven van bloed is het uitgangspunt en dient dat ook te blijven.
Voluntary, non-remunerated donation is, and should remain, a basic principle.
DutchDe vierde kwestie betreft het beginsel dat de donatie onbetaald moet zijn.
The fourth principle concerns the fact that donation is unpaid.
DutchHet doneren van weefsels en cellen moet vrijwillig gebeuren en onbetaald.
At the same time, human tissue and cell donations must be based on the free will of the donor, not the fee.
DutchVrouwen hebben een onevenredig groot aandeel in onbetaald werk.
Women bear a disproportionate share of unpaid work.
DutchIn tegendeel, artikel 12 stelt glashelder dat die transacties vrijwillig en onbetaald moeten zijn.
On the contrary, Article 12 conveys a very clear message as to the voluntary and unpaid character that such exchanges should have.
DutchOpnieuw, het meeste hiervan is onbetaald.
DutchDeze aanbeveling tracht een hoog niveau van veiligheid te garanderen, hiertoe dienen donaties vrijwillig en onbetaald te zijn.
This recommendation is aimed at providing a high level of safety, and for this reason donations must be both voluntary and free.
DutchHet is vanuit het oogpunt van volksgezondheid niet langer gerechtvaardigd zonder meer te eisen dat alle donaties onbetaald zijn.
There is no longer any public health justification for imposing an absolute requirement for all donations to be non-remunerated.
DutchDe heer Lisi heeft een mondeling amendement ingediend waarin hij voorstelt dat vóór eind december 2008 alle donaties vrijwillig en onbetaald moeten zijn.
An oral amendment by Mr Lisi states that by the end of December 2008 all donations must be voluntary and non-remunerated.
DutchOp de eerste plaats willen wij onderstrepen dat bloed geven moet gebeuren op basis van vrijwilligheid en dus ook onbetaald moet geschieden.
First of all, we wish to underline that blood should be donated on a voluntary basis, and that donating blood should therefore be unpaid.
DutchEr is bij de eerdere lezingen van deze richtlijn nogal wat discussie geweest over de vraag of alle donaties vrijwillig of onbetaald zouden moeten zijn.
There was quite a lot of contention at earlier readings on this directive as to whether all donations had to be voluntary or unremunerated.
DutchTot slot is het beginsel dat alle donaties vrijwillig en onbetaald moeten zijn door talloze amendementen van het Parlement bevestigd.
Finally, the principle by which all donations should take place on a voluntary non-remunerated basis has been strengthened by numerous amendments from Parliament.
DutchJe kon van dat speciaal onbetaald verlof krijgen, zoals het werd genoemd, en toch deel blijven uitmaken van de diplomatieke dienst, maar geen echt werk verzetten.
You could take these special unpaid leave, as they called them, and yet remain part of the diplomatic service, but not actually do any work.
DutchVoorzitter, landenrapporteurs wordt soms verweten dat zij onbetaald ambassadeur van hun kandidaat-lid zijn geworden, dat zij zich laten verblinden door hun liefde.
Mr President, country rapporteurs are sometimes accused of being unpaid ambassadors of their candidate state and of being blinded by their love.
DutchAnders dan de heer Lund ben ik van mening dat er absoluut geen directe relatie bestaat tussen betaald of onbetaald geven van bloed en de betrouwbaarheid dan wel de kwaliteit.
Unlike Mr Lund, I believe that there is certainly no direct link between non-remunerated and remunerated donation and safety/ quality.
DutchWie aan moeders de keuzevrijheid ontneemt om hun eigen kinderen onbetaald op te voeden, krijgt op termijn de rekening gepresenteerd in de vorm van jeugdcriminaliteit en vandalisme.
Whoever denies mothers the freedom of choice to bring up their own children unpaid, will be presented with the bill later on in the form of youth crime and vandalism.
DutchZolang overbelasting met onbetaald werk vrouwen, en in het bijzonder vrouwen met kinderen, hen hindert eigen verdiencapaciteit op te bouwen, zullen dit kwetsbare groepen blijven.
As long as the overburdening with unpaid work prevents women, and women with children, in particular, from developing their own earning capacity, they will remain vulnerable groups.