NL

omzetten [zette om|omgezet] {werkwoord}

volume_up
Laten wij onze woorden in daden omzetten en serieuze economische sancties instellen.
Let us move from words to deeds and actually apply proper economic sanctions.
De controle en de coördinatie moeten worden omgezet in een volledige deelname aan dit proces.
It must move from observation and coordination to fully-fledged participation.
Bij het industriebeleid is tijd een schaars goed en we moeten onze ambities vlugger in maatregelen omzetten.
The time is short so far as industrial policy is concerned and we need to go faster and move from ambition to action.
Er liggen amendementen voor welke die doelstelling waarmaken en een werkelijke Europese aanpak beogen, namelijk de voornoemde eerbied voor de respectieve tradities in een richtlijn omzetten.
We have resolutions before us that would achieve this and would aim at a truly European initiative, namely casting the above mentioned respect for differing traditions into the shape of a guideline.
Belangrijk vinden wij dat dit soort principes in het beleid worden omgezet.
Yet we think it is important that these kind of principles are transferred into policy.
De Commissie had dienovereenkomstig de bepalingen van de JAA, gewijzigd of ongewijzigd, kunnen omzetten in communautair recht - gewoonweg op grond van verordening 3922/91.
The Commission could in this respect have taken the terms of the JAA changed or unchanged and transferred them into Community law - quite simply in accordance with Regulation No 3922/ 91.
Er zijn concrete Europese richtlijnen, die in nationaal recht zijn omgezet, over collectieve ontslagen, overdracht van ondernemingen en Europese ondernemingsraden.
There are concrete European directives which have been transposed into national law relating to collective redundancies, transfers of undertakings and European works councils.

Voorbeeldzinnen voor "omzetten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls we Tampere willen omzetten, hebben we immers dat Europees arrestatiebevel nodig.
Because if we want to implement Tampere, we need the European arrest warrant.
DutchLaten wij onze woorden in daden omzetten en serieuze economische sancties instellen.
Let us move from words to deeds and actually apply proper economic sanctions.
DutchWaar het om gaat is dat wij de plechtige verklaringen nu in concreet beleid omzetten.
On the contrary, what matters is that we make a reality of our solemn declarations.
DutchZo zouden we alle voorstellen, die hier gedaan worden, kunnen omzetten in vragen.
We could go on in this way, paraphrasing the proposals made in this text.
DutchVóór 7 april 2006 moeten alle lidstaten de richtlijn in nationaal recht omzetten.
The directive has to be transposed by 7 April 2006 in all Member States.
DutchDe desbetreffende voorstellen kennen we al; we moeten ze alleen nog in wetgeving omzetten.
Proposals have already been made to this effect; we only have to implement them.
DutchLaten wij, nu het op wetgeving aankomt, die woorden eens omzetten in daden.
Now that legislation is to be introduced, we should finally put our words into action.
DutchHet bestuur dient participatieprocessen te kunnen organiseren en omzetten.
It needs to be able to organise and implement procedures to allow them to participate.
DutchWe willen elke interactie met de wereld omzetten in een kant en klaar te gebruiken bouwsteen.
We want to make every single interaction in the world into a ready-to-use brick.
DutchWe maken keer op keer mee dat wij IMO-regels moeten omzetten in Gemeenschapsrecht.
Again and again we come up against the need to incorporate IMO measures into Community law.
DutchWe mogen dromen koesteren, als we maar weten hoe we deze dromen in daden moeten omzetten.
We can cherish dreams, as long as we know how to translate them into action.
DutchEerst moeten we alle lidstaten zover krijgen dat ze de wetgeving omzetten.
First of all we must get each Member State to transpose the legislation.
DutchDaarom moeten we deze tekst zo snel mogelijk goedkeuren en in de lidstaten omzetten.
The text ought, therefore, to be adopted without delay and transposed by the Member States.
DutchDat vereist als voorwaarde dat de nationale regeringen onze bevindingen in wetgeving omzetten.
This presupposes that the national governments transpose what we specify into law.
DutchIn oktober hadden de lidstaten die richtlijn eigenlijk in nationaal recht moeten omzetten.
The Member States should have implemented it in national law by October.
DutchEen andere zaak is echter de tenuitvoerlegging: het omzetten van woorden in daden.
But implementation, turning it into reality, is another thing.
DutchWe moeten onze aandacht nu richten op het omzetten van de doelstellingen in de praktijk.
We need to concentrate on translating our objectives into realities.
DutchHet is de taak van de Commissie te verzekeren dat de lidstaten deze in hun wetgeving omzetten.
It is the Commission's duty to ensure that Member States transpose them into their law.
DutchHoe kunnen we onze gemeenschappelijke ideeën omzetten in een gemeenschappelijke werkelijkheid?
We should consider how we turn the ideas we share into a common reality.
DutchNu moeten wij deze mooie woorden echter omzetten in daden.
The words to date have been splendid, but they need to be backed up by actions.