NL

omhoog {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De man staan min of meer stil hier, terwijl de vrouwen omhoog schieten in die hooggeschoolde banen.
The men sort of stagnate there, while the women zoom up in those high-skill jobs.
En ik - (Gelach) Ik was op zoek naar een aandrijfsysteem dat als een raket van misschien een meter hoog enkele kilometer omhoog kon gaan.
And I -- (Laughter) I was looking for a -- a propulsion system that would like, make a rocket, like, maybe about four feet high go up a couple of miles.
Als het tot slot erom gaat de achterstand in te halen, nemen sommigen een supersnelle lift naar de vastgestelde verdieping, maar moeten anderen via de trap omhoog klauteren.
Finally, when it comes to catching up, some are travelling in a high-speed elevator to the designated floor, while others have to struggle on the stairs.

Voorbeeldzinnen voor "omhoog" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe middelen voor wetenschap en nieuwe technologieën moeten in alle landen omhoog.
We need to increase funding for science and new technologies in all countries.
DutchEn de bubbel blijft daar omhoog bewegen, en dit is hoe de wereld er nu uitziet.
And the bubbles keep moving up there, and this is what the world looks like today.
DutchJe kunt de eilanden zien -- er zijn acht eilanden -- die uit het water omhoog komen.
You can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
DutchIk wachtte op de wind en hield een schildersdoek omhoog. ~~~ En dat gaf kunst.
I waited for the wind to come up and held up a canvas, and that produced art.
DutchWe hadden iets nodig om het net mee omhoog te houden midden op het verkeersplein.
We needed something to hold the net up out there in the middle of the traffic circle.
DutchAls je omhoog gaat naar de top van de grafiek stelt elk punt een proef voor.
And as you go up towards the top of the graph, what you see is each dot is a trial.
DutchDit is de weg naar boven van kamp drie naar vier, in en omhoog door de wolken.
This is on the way up from Camp Three to Camp Four, moving in, up through the clouds.
DutchZelfs al is de linkeras van de curve logaritmisch, dan krult ze nog omhoog.
And also, even though it's plotted on a log curve on the left, it's curving upwards.
DutchJongens, dit is een logaritmische schaal; je ziet niet vaak lijnen die zo omhoog lopen.
Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
DutchVerbrande ogen -- dat is het gevolg voor de mensen in Miami die omhoog kijken.
Eyeburn: this is what happens to the people in Miami who are looking up.
DutchJe gaat dat blauwe stuk een omhoog doen om de lavendelkleurige een naar rechts te doen.
You're going to move the blue one up in order to get the lavender one to the right.
DutchEn dan kruip ik omhoog totdat ik op 79 punten kom, wat net onder het gemiddelde is.
And then I creep up to the point that I get a score of 79, which is just below average.
DutchHet tempo moet omhoog, maar het externe politieke klimaat is niet meer hetzelfde.
It needs to be faster, but there has been a change in the external political environment.
DutchAfhankelijk van wie je het vraagt, moest de troepenversterking het nog verder omhoog duwen.
And depending on who you ask, the surge was supposed to push it up even further.
DutchVanaf hier is het ongeveer 500 m omhoog, met een helling van 30 graden, tot de top.
From here, it's about 1,500 feet up at a 30-degree angle to the summit.
DutchOm Europa dichter bij de burgers te brengen, moet het gehalte aan echte democratie omhoog.
In order to bring Europe closer to the citizens, we need more real democracy.
DutchDe verhouding tussen zogenaamd actieven en niet-actieven moet omhoog.
The ratio between the so-called active and non-active population should go up.
DutchIk probeerde omhoog te komen voor lucht, en mijn onderrug raakte de onderkant van de band.
And I tried to come up for air, and my lower back hit the bottom of the inner tube.
DutchAls de olieprijzen omhoog gaan, doen we aan energiebesparing, als ze dalen niet.
When oil prices rise we conserve energy, when they fall we do not.
DutchAls je de snelheid van alle rotoren verhoogt, vliegt hij omhoog en versnelt hij.
If you increase the speed of each of these rotors, then the robot flies up, it accelerates up.