NL

om {voorzetsel}

volume_up
Het gaat dus niet om harmonisatie, maar om gemeenschappelijke doelstellingen.
It is not, therefore, about harmonisation but about common objectives.
Daarbij gaat het om de duurzaamheid, maar ook om het concurrentievermogen van onze sector.
Whilst it is about sustainability, it is also about the sector's competitiveness.
Het gaat niet om de software-industrie, om Microsoft versus Europese bedrijven.
It is not about the software industry, about Microsoft versus European companies.
om (ook: op, te, met, voor, aan, naar, bij, tot, tegen, ieder)
Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.
What is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.
( De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken voor de plechtige vergadering en om 12.
( The sitting was suspended at 11.58 a. m. for a formal sitting and resumed at 12.
De stemming vindt morgen om 12.00 uur en donderdag om 12.00 uur plaats.
The vote will take place tomorrow at 12.00 p. m. and on Thursday at 12.00 p. m.
om (ook: te, op, met, door, aan, tot, bij, naar, tegen, per)
Het gaat om een stapsgewijze aanpak om het embargo definitief op te heffen.
What is at issue is a step-by-step approach to the ultimate lifting of the embargo.
Het is niet gerechtvaardigd om de democratie in te perken om een goede zaak te dienen.
You cannot justify restrictions on democracy by the fact that it serves a good cause.
Is het haalbaar om die besluiten vóór 16 mei op een geloofwaardige manier om te zetten?
Will it be possible for them to be implemented in a credible way by 16 May?
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om die reden heb ik niet om een herhaling van de stemming verzocht, maar om een correctie.
That is why I have not asked for the vote to be retaken but for it to be rectified.
Taal is naar mijn idee een middel om te communiceren en niet om je te isoleren.
I believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
om (ook: op, in, van, te, met, over, aan, tot, bij, door)
De stemming vindt morgen om 12.00 uur en donderdag om 12.00 uur plaats.
The vote will take place tomorrow at 12.00 p. m. and on Thursday at 12.00 p. m.
De stemming vindt morgen om 11.30 uur en donderdag om 9.30 uur plaats.
The votes will take place tomorrow at 11.30 a. m. and on Thursday at 9.30 a. m.
Mijn verzoek is derhalve om dit verzoek om terugverwijzing te verwerpen.
I therefore call on you to reject the proposal for referral back to committee.
om (ook: te, met, voor, aan, tot, naar, bij, tegen, per, om te)
Omdat mensen geen middelen hebben om ermee om te gaan, om ze te boven te komen.
Because people don't have tools to cope with it, to get over it.
Het gaat hier niet om persoonlijke, maar om institutionele verantwoordelijkheden.
The responsibilities belong to the institution and not to the person.
We gaan proberen om fotosynthese om te vormen om waterstof rechtstreeks uit zonlicht te produceren.
We're trying to modify photosynthesis to produce hydrogen directly from sunlight.
Hij ging een keer om de wereld, hij ging twee keer om de wereld, hij ging drie keer om de wereld.
He went around once, he went around twice, he went around thrice.
Het is mogelijk om de dichtheid van de gemeenschappen om ons heen te verhogen.
And it is possible, of course, to increase the density of the communities around us.
BJ: De uitdaging is natuurlijk, om te weten wanneer je om moet keren.
BJ: And then of course, the challenge is knowing when to turn around.
Het gaat om een houding ten opzichte van de mens, een houding ten opzichte van de mensheid.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Het past de Commissie om dankbaarheid uit te spreken aan het adres van de rapporteur.
It befits the Commission to express its gratitude towards the rapporteur.
Natuurlijk is het de taak van de Europese Commissie om zich daarvoor in te zetten.
It is of course the European Commission's task to work towards this.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Het is nu aan de Democratic Unionist Party om met mijn partij om de tafel te gaan zitten.
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Dit ding volgt een baan om de Zon aan 15 à 30 kilometer per seconde.
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Omdat ons het aantal kilometer per liter niet kan schelen, we geven om het aantal liter per kilometer.
Because we don't care about miles per gallon, we care about gallons per mile.
Ik ben van mening dat wij werken om te leven en dat wij niet leven om te werken.
I am of the opinion that we work to live and not the other way round.
Bijdragen aan deze ronde moeten zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit om bij te dragen.
Contributions to the round should be based on capacity to contribute.
De opdracht was om dit in een juridisch sluitende tekst af te ronden.
The assignment was to round this off in a legally conclusive text.

Voorbeeldzinnen voor "om" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchMaar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchBovendien tellen mensenlevens kennelijk niet en om vluchtelingen maalt men niet.
Also, human life appears to be of no consequence and refugees are of no concern.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchHet gaat zowel om de bedragen zelf als om de begrotingsopmerkingen en dergelijke.
It applies to the actual amounts involved, as well as to budgetary remarks, etc.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchOm een en ander geloofwaardig te maken, moeten er concrete daden worden gesteld.
If we are actually to make a difference in this area, we need practical measures.
DutchOm het vervuiler-betaalt-principe op een goede manier in werking te doen treden.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
DutchWe hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchBSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
DutchWe zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
We therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
DutchIs het werkelijk in het belang van de lid-staten om deze maatregelen te treffen?
Will there be really any interest among the Member States to take these measures?
DutchVanzelfsprekend ben ik er geen voorstander van om de geldkraan open te draaien.
But that does not mean I favour simply opening up the gates, quite the contrary.
DutchStaat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
However, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
DutchIk weet dat men honderden kilometers omrijdt om goedkope diesel te kunnen kopen.
I know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.
DutchPas dan is het realistisch en haalbaar om de accijns op diesel te harmoniseren.
Only in this context would the alignment of diesel tax be sensible and feasible.
DutchDe portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."