"officieel" vertalen - Engels

NL

"officieel" in het Engels

NL officieel
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

officieel (ook: officiële, ambtelijk)
Heeft de Commissie daarover een officieel, duidelijk en ondubbelzinnig antwoord?
Does the Commission have a clear, official and unambiguous answer to this?
Wat dat betreft wordt ons informatie aangeboden, geen officieel consultatierecht.
We are offered information, not official right of consultation.
Tot nu toe heeft de Commissie geen officieel wetgevingsvoorstel ingediend.
To date, the Commission has not submitted any official proposal for an Act.
officieel (ook: ceremonieel, plechtig)

Voorbeeldzinnen voor "officieel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMij is niet bekend dat de Commissie dit voorstel officieel zou hebben ingetrokken.
If the Commission has officially withdrawn that proposal, I am not aware of it.
DutchHet begrotingstekort werd officieel als buitensporig gekwalificeerd door de EU.
The European Union officially described the budgetary deficit as excessive.
DutchNog eens een derde gaat officieel naar regionale ontwikkeling en de structuurfondsen.
Another third goes officially to regional development and the Structural Funds.
DutchEn dit speciale land kan zichzelf laten vergaan en mij officieel tot koning kronen.
Then this pathetic country can humiliate itself... by crowning me officially.
DutchWij willen officieel laten vastleggen dat de Commissie deze beloften gebroken heeft.
We wish to record formally the breaking of these promises by the Commission. '
DutchDit is nog niet officieel bevestigd, maar naar mijn oordeel is dit wel het geval.
This has not yet been officially confirmed but I believe it to be the case.
DutchIk zou u of uw diensten willen vragen hiernaar te kijken en dit officieel vast te leggen.
I would ask that you or your services look at that and that it be put on record.
DutchOfficieel erkende bedrijven kunnen dat ongetwijfeld optimaal garanderen.
Plants supervised by the public authorities are surely the best safeguard.
DutchWij moeten de regels voor de onderhandelingen vastleggen zodat deze officieel kunnen starten.
We must determine the negotiating rules so that talks can be launched formally.
DutchZou ik officieel om een aparte stemming over de amendementen 2, 11, 23 en 24 mogen vragen?
Could I just formally ask you for a separate vote on Amendments Nos 2, 11, 23 and 24?
DutchDe toetredingsonderhandelingen werden officieel geopend op 15 februari 2000.
On 15 February 2000 the accession negotiations were formally opened.
DutchWe hebben dit officieel verboden, en alle lidstaten van de Unie moeten zich hieraan houden.
We have imposed a ban here, and all the Member States of the Union should enforce it.
DutchDit zal officieel aangekondigd worden tijdens de topconferentie van Cardiff.
This will be officially announced at the European Summit in Cardiff.
DutchTwee jaar geleden werd in België de doodstraf voor criminele feiten ook officieel afgeschaft.
The death penalty for a felony has also been officially abolished in Belgium.
DutchWaarom zijn de resultaten van de MKB-studie nog niet officieel bekend?
Why have the results of the SME study not yet been officially made known?
DutchTot nog toe hebben de 100 000 officieel geregistreerde gedupeerden 300 dollar per persoon ontvangen.
So far, the 100 000 officially registered as victims have received USD 300 each.
DutchTen tweede bereikt dit voorstel exact het tegenovergestelde van wat officieel beoogd wordt.
Secondly, this proposal accomplishes the precise opposite of what is officially intended.
DutchDe gerechtelijke bescherming bestaat officieel wel, maar wordt niet gerespecteerd in Cambodja.
The legal safeguards exist but they are not being respected in Cambodia.
DutchIk heb begrepen dat het Parlement deze niet officieel in zijn overwegingen zal betrekken.
Parliament, I understand, will not officially be considering these.
DutchEn toch mocht mijnheer Meles enkele dagen later aanzitten bij een officieel diner in Duitsland.
Yet, a few days later Mr Meles was officially wined and dined in Germany.