"of" vertalen - Engels

NL

"of" in het Engels

EN
EN

"of" in het Nederlands

NL of
volume_up
{voegwoord}

of (ook: oftewel)
volume_up
or {vw.}
Het is aan de parlementen om te beslissen of ze wel of niet komen opdagen.
It is up to the parliaments to decide whether or not they turn up.
De essentiële vraag is: gemeenschappelijke onderhandelingen openen of niet?
The fundamental question is this: is there to be a joint start to negotiations or not?
Zijn mededeling van 3 juli gaat niet zo ver als die van Zwitserland of Turkije!
Its communiqué of 3 July does not go as far as that of Switzerland or Turkey!
of (ook: hetzij)
De vraag blijft altijd of dat voldoende is, of we misschien nog meer kunnen doen.
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Het is niet duidelijk of ze hebben gelogen of dat zij het niet helemaal hebben gesnapt.
It is not clear whether they were lying or whether they were confused.
Hij weet niet of het een infectie is of dat het te maken heeft met ondervoeding.
But he doesn't know whether it's an infection, whether it's to do with malnutrition.

Voorbeeldzinnen voor "of" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchVan inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
There is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
DutchOok nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
I therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchDat gif komt in het schaarse water terecht of verontreinigt verdroogde gronden.
Those toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
DutchIk zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DutchKomt er één elementaire wetgeving voor overnames of laten we de chaos voortduren?
Will we have a single basic law for takeovers or will we let the chaos continue?
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchDe portier vertelde me: "Ze komen elke dag om te zien of het centrum opengaat."
And the gatekeeper told me, "They come everyday to see if the center will open."
DutchNieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
What's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
DutchEr zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."
There would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."
DutchDat geldt ook voor studenten of zeer creatieve mensen, schrijvers en dergelijke.
The same with students or highly creative people, writers and people like that.
DutchIn India zijn het vooral moslims of Adivasi, de tribale bevolking, de Naxalieten.
If you're in India, it's either Muslims or Adivasis, our tribals, the Naxalites.
DutchZe denken meer in termen van rijken en hiërarchieën, meestal Chinese of Japanse.
They think more in terms of empires and hierarchies, usually Chinese or Japanese.
DutchDat is waarom ik ben voor bemande -- of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.
That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
DutchDe tweede vraag is of we de grenzen van de uitbreiding misschien hebben bereikt.
The second question is this: have we perhaps reached the limits of enlargement?
DutchMevrouw de Voorzitter, het gaat in eerste instantie niet om godsdienst of geloof.
Madam President, this is not first and foremost a question of religion or faith.
DutchNu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
DutchUiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
Yes, there are always potential risks in any new technology product or process.
DutchDe voedselcrisis is in sommige van deze landen of regio's niet algemeen verbreid.
In some of these countries or regions, the food crisis is not a general crisis.