NL

nummer {het}

volume_up
Om nummer een te selecteren, druk je op een of zeg je "nummer een".
To select number one, you can press one or say "number one."
Dat verklaart waarom wij het produkt het nummer 407a en geen ander nummer geven.
That is the key to why we give it 407a and not a different number.
Recept nummer 7: de arbeidsmobiliteit vergemakkelijken, op geografisch en beroepsgebied.
Potion number 7: facilitate labour mobility, both geographical and occupational.
Vanavond 'n nieuw nummer voor uw... persoonlijke verbazing.
Tonight, a new act for your...... personal amazement.
nummer (ook: cijfer)
Het idee dat elk schaap dat vervoerd wordt geregistreerd zou kunnen worden met een nummer bestaande uit veertien cijfers is volstrekt belachelijk.
The idea that every sheep could be recorded with a 14-digit number when it is being moved is completely ridiculous.
Hier hebben we de nummers een tot tien, de cijfers nul tot negen, eigenlijk.
Here we have the numbers one through 10, the digits zero through nine, actually.
Je vindt wel een manier -- roken, drinken -- om ze te vervullen maar de laatste twee, nummer vijf: persoonlijke groei.
You'll figure a way -- smoke, drink, do whatever -- to meet the first four, but the last two -- number five: you must grow.
De Zwitserse psychoanalist, Carl Jung, sprak ook over het belang van het nummer 3 in alle culturen, dus ik dacht: ik ben ingedekt. ~~~ Nou...
And the Swiss psychoanalyst, Carl Jung, also spoke about the importance of the number three in all cultures, so I figure I'm covered.
En op een dag kon hij geen nummers meer optellen En toen was het tijd voor ons om zuurstof toe te voegen.
And one day he couldn't add up a line of figures. And it was time for us to put oxygen in.
nummer (ook: lied, liedje, zang, gezang)
Misschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.
You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"
Prince schreef een geweldig nummer: "Little Red Corvette."
Prince wrote a great song: "Little Red Corvette."
Het nummer was "I Just Want to Fly" van Sugar Ray.
It was set to the pop song "I Just Want To Fly" by Sugar Ray.

Voorbeeldzinnen voor "nummer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wil dus laten vastleggen dat ik tegen amendement nummer 6 had willen stemmen.
I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.
DutchNummer één, ze hebben de afgelopen 400 jaar vrijwel zonder veranderingen geleefd.
Number one is, they have been living essentially unchanged for the past 400 years.
DutchElk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, mijn vraag is nummer 20, en komt na vier andere vragen.
   – Mr President, number 20, which is the fourth question in line, is my question.
DutchEén fout is nog altijd niet gecorrigeerd, en die staat in amendement nummer 4.
There is an error which has still not been corrected and that is on Amendment No 4.
DutchNummer drie: De 99 stenen hebben alle vanbinnen een mechanisme dat zichzelf bijwerkt.
Number three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.
DutchDeze rechtszaak is bij het Europees Hof van Justitie onder nummer C2-65/95 aanhangig.
That case is pending before the Court of Justice under Registry number C-265/ 95.
DutchRecept nummer 7: de arbeidsmobiliteit vergemakkelijken, op geografisch en beroepsgebied.
Potion number 7: facilitate labour mobility, both geographical and occupational.
DutchIk zal het nummer van mijn creditcard niet zonder meer via Internet opgeven.
I am not going to put my credit card number on the Internet just like that.
DutchElke kolonie heeft een naam, een nummer. ~~~ Dat is op een rots geschilderd.
And every colony has a name, which is a number, which is painted on a rock.
DutchDe strijd tegen de terroristische criminele infrastructuur moet prioriteit nummer 1 zijn.
The fight against the terrorist criminal infrastructure must be our top priority.
DutchMisschien herinner je je dat nummer 'We Are the World' of 'Do They Know It's Christmas?'.
You may remember that song, "We Are the World," or, "Do They Know It's Christmas?"
DutchNummer 2: Ik ga een ongelooflijke lijst aan sprekers samenstellen voor volgend jaar.
Number two: I am going to put together an incredible line up of speakers for next year.
DutchNummer vijf, een van mijn favorieten: omkering van het magnetisch veld van de Aarde.
Number five, one of my favorites: reversal of the Earth's magnetic field.
DutchZitten op ons gat terwijl die Rourk zijn sensaties met het slachtoffertje nummer 4 heeft
Sit on our ass while that sick Rourk brat gets his sick thrills with victim number 4
DutchDe Commissie stelde voor om elke factuur van een specifiek nummer te voorzien.
The Commission proposed that the invoice should have a single number.
DutchBeide groepen eerbiedigen beginsel nummer één, respect voor verschillen.
Both identities fully respect principle number one, respect for difference.
DutchDat verklaart waarom wij het produkt het nummer 407a en geen ander nummer geven.
That is the key to why we give it 407a and not a different number.
DutchMevrouw Berger, in uw amendement nummer 2 op overweging 6 heeft u het over rechtszekerheid.
Mrs Berger, in your Amendment No 2 to Recital 6, you mention legal security.
DutchHij hield de hoorn vast en verwachtte dat ik een nummer voor hem draaide.
He would hold on to the receiver and expect me to dial a number for him.