"noren" vertalen - Engels

NL

"noren" in het Engels

NL noren
volume_up
{meervoud}

1. sport en spel

Voorbeeldzinnen voor "noren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen minimumprijs zal beslist helpen, maar zal de Noren eveneens van pas komen.
A minimum price will certainly help, but it will also help the Norwegians.
DutchGelukkig hebben de Britten, Duitsers, Nederlanders en Noren ons spontaan hun hulp aangeboden.
Fortunately, the British, Germans, Dutch and Norwegians spontaneously came to our assistance.
DutchIk zou verder, wat de Noren betreft, willen zeggen dat zij hun standpunten bekend gemaakt hebben.
I would go on to say that, as far as the Norwegians are concerned, they have made their views known.
DutchDe Noren zijn schuldig bevonden en de sanctie zou tegen het einde van deze week moeten worden bekendgemaakt.
The Norwegians have been proved guilty and the penalty should be notified by the end of this week.
DutchDe grap was dat Noren altijd over vis praten.
The joke was that the Norwegians always talk about fish.
DutchHij had de gewoonte een grap over de Noren te vertellen.
He used to tell a joke about the Norwegians.
DutchDeze zalmstand wordt bedreigd door de kweekmethode op basis van netbassins zoals die door de Noren wordt bedreven in de Tenofjord.
An added danger is the net breeding that is practised by the Norwegians in the Teno fiord.
DutchWij hebben daarover met de Amerikanen en de Noren onderhandeld omdat wij de conferentie mee wilden voorzitten.
We negotiated with the Americans, we negotiated with the Norwegians, because we had hoped at least to co-chair the conference.
DutchGeen wonder dat de Noren u201Cneeu201D zeiden.
DutchTwee Noren deden het als team in 2000.
Two Norwegians did it as a team in 2000.
DutchOp basis van een wapenstilstand, die hopelijk zal worden verlengd, zijn krijgsgevangenen uitgewisseld en is de Noren opnieuw om hulp verzocht.
Following the ceasefire, which hopefully will hold up, prisoners of war have been exchanged and Norway has again asked for assistance.
DutchVooral de Schotten dienen in het voetspoor te treden van de Finnen, de Zweden en de Noren voor wat betreft de manier waarop zij hun huizen isoleren.
In particular, the Scots should take a leaf out of the book of the Finns, the Swedes and the Norwegians on how to insulate their houses.
DutchHet geluk van de Noren moet ten koste gaan van wat had moeten gebeuren, namelijk de automatische heffing van rechten op 1 juni door de Commissie.
The Norwegians ' happiness must be at the expense of what should have happened, namely the automatic imposition of duties on 1 June by the Commission.
DutchVoordat wij nu te snel het slachtbeleid van de Noren gaan imiteren, zouden we eerst deze andere mogelijkheden moeten uitproberen om te zien of wij de ramp niet kunnen beperken.
Before we jump to copy the slaughter policy of the Norwegians, we should try these other things first to see if we can mitigate the disaster.
DutchHet is dus van groot belang dat we nauw met de Noren samenwerken en voorkomen dat tegenstrijdige maatregelen worden genomen die tot concurrentievervalsing zouden kunnen leiden.
We must therefore cooperate closely with Norway in order to make sure that no conflicting measures are adopted that might lead to unfair competition.
DutchDat gebied was ook afgesloten toen de Noren met het project bezig waren en wetenschappers hebben daaruit nieuwe conclusies getrokken die voor de visserij geen verdere consequenties hadden.
That area was also closed when the Norwegians were working on the project, and scientists came forward with new conclusions that did not affect the industry.
DutchMet het dreigende anti-dumpingproces dat de Noren boven het hoofd hangt, is de kans groot dat zij zich tot Kerstmis een stuk beter zullen gedragen dan vorig jaar.
With the threat of an antidumping case hanging over the Norwegians, there is a good chance that they will behave themselves rather better in the run-up to this Christmas than they did last time.