NL

nauw {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Volgens de Conventie moet dit in nauw contact met Interpol geschieden.
In accordance with the Convention there will be close cooperation with Interpol.
Wij moeten nauw met de sociale partners samenwerken om resultaten te bereiken.
The results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
Er wordt nauw samengewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie.
There is very close cooperation with the World Health Organisation.
We hebben niet veel tijd en onze beide instellingen moeten nauw samenwerken.
Time is tight and our two institutions will need to cooperate closely.
Die verklaring zal er waarschijnlijk ook nooit komen, want de Rekenkamer zit nu wel erg in het nauw.
There probably never will be one because they have got themselves into a very tight corner now.
Het is weer erg nauw, maar ik kan der doorheen.
lt's tight again, but I can get through.
Wanneer het pad nauw en steil is, is het beter kleine stapjes te zetten dan helemaal geen.
When the path is narrow and steep, it is better to move forward in small steps than not to move forward at all.
Er zijn nauwe passages die zwaar hebben te lijden onder verschillende soorten uitstoot.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Daarom is het van groot belang dat er zeer nauwe grenzen worden gesteld aan de comitologie.
That is why it is very important to set very narrow limits to comitology.
nauw (ook: kanaal)

Voorbeeldzinnen voor "nauw" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe toepasbaarheid van de convenanten hangt nauw samen met hun juridische status.
The enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
DutchWij moeten nauw met de sociale partners samenwerken om resultaten te bereiken.
The results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
DutchDat beginsel is nauw verbonden met het beginsel van de scheiding van machten.
This in its turn is closely related to the principle of the separation of powers.
DutchDe toekomst van de Europese visserijvloot hangt nauw samen met deze overeenkomsten.
The future of the European fisheries fleet is closely tied to these agreements.
DutchDe drie andere verslagen sluiten nauw aan bij de problemen en vragen van de sector.
The three other reports closely reflect the problems and issues of the sector.
DutchWij gaan nu in onze commissie aan de slag, en zullen nauw met u samenwerken.
We are now getting down to work in committee and will cooperate closely with you.
DutchDeze kwestie hangt nauw samen met de toekomstige rechtspersoonlijkheid van de Unie.
This issue is closely linked to that of the future legal personality of the Union.
DutchMet dat doel voor ogen heb ik nauw samengewerkt met de Commissie en de Raad.
It is to this end that I have worked closely with the Commission and the Council.
DutchHet Finse voorzitterschap wil nauw met het Europees Parlement samenwerken.
The Finnish Presidency wants to work very closely with the European Parliament.
DutchIk denk dat dit alles nauw met elkaar verbonden is en dat is dus nog een uitdaging.
I believe all these things are closely linked and that is another challenge.
DutchDit houdt nauw verband met de hervorming van onze externe steunprogramma's.
This is closely linked to our efforts to reform our external assistance programmes.
DutchEen discussie die hier nauw bij aansluit is de vraag naar een kerosinetaks.
A discussion that ties in closely with this is the demand for a kerosene tax.
DutchDe Commissie moet ook nauw met het Permanent Comité voor de bosbouw samenwerken.
The Commission must also work in close cooperation with the Standing Forestry Committee.
DutchMijnheer Kristovskis, ik heb zojuist verklaard dat ik er nauw bij betrokken ben.
Mr Kristovskis, I have just stated that I myself was very much involved.
DutchWij blijven overigens allemaal nauw met het Europees Parlement samenwerken.
For the rest, we will all continue to cooperate fully with the European Parliament.
DutchGedurende ons gehele voorzitterschap hebben wij met Ankara nauw contact gehouden.
Throughout our presidency, we have remained in close contact with Ankara.
DutchOns toerisme, en met name ons ecotoerisme, houdt nauw verband met het platteland.
Our tourism, and in particular our agri-tourism, are closely linked to the countryside.
DutchWij werken daarbij nauw samen met de Commissie en het Europees Parlement.
Close contact has been maintained with the Commission and the European Parliament.
DutchDeze vraag is nauw verbonden met de doelomschrijving die men de Europese Unie geeft.
This question relates closely to the definition of the purpose of the European Union.
DutchZoals de heer Alyssandrakis weet, werken wij nu reeds nauw samen met Rusland.
As Mr Alyssandrakis is well aware, we are already cooperating very closely with Russia.