"nakijken" vertalen - Engels

NL

"nakijken" in het Engels

NL nakijken
volume_up
[keek na|nagekeken] {werkwoord}

Ik verzeker u dat de taaldiensten dit punt zullen nakijken.
I can assure you that the translation service will check this.
- Ik zou moeten nakijken of het er op dit moment inderdaad slechts 24 zijn.
I need to check whether in fact there are only twenty-four.
U kunt het nakijken op de video, mijnheer de Voorzitter.
You can check it on the video, Mr President.
Maybe he should have his head examined.
Iemand die verplicht onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen eist, moet zich toch eens laten nakijken.
Anyone who demands compulsory schooling for the children of these refugees must need his state of mind examined.
Ik zou willen vragen dat dit nog eens wordt nagekeken, want er bestaat in elk land een heel specifieke terminologie.
I would ask for this to be re-examined, for the terminology in each country is quite distinct.
nakijken (ook: langslopen)

Voorbeeldzinnen voor "nakijken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZe liet de scan opnieuw nakijken, ze wilde dat, en haar arts stuurde haar weg.
So she had it read again, she wanted to have it read again, and her doctor fired her.
DutchBij het nakijken van de presentielijst zie ik dat mijn naam er niet op voorkomt.
Going over the attendance register, I noticed that my name is not on it.
DutchOntwikkelingslanden hadden er al vaker het nakijken, met alle fatale gevolgen van dien.
Developing countries would be overlooked once again, with disastrous consequences for them.
Dutch- Ik zou moeten nakijken of het er op dit moment inderdaad slechts 24 zijn.
I need to check whether in fact there are only twenty-four.
DutchVoorzitter, u moet nu gaan nakijken waarover het eerst is gestemd.
Mr President, I think you need to find out what we voted on first.
DutchMaar deze kwestie is zo belangrijk dat we het zullen nakijken.
Nevertheless, this matter is so important that it will be checked.
DutchDat had zij natuurlijk allemaal heel makkelijk kunnen nakijken.
It would, of course, have been very easy for them to check that.
DutchIk verzeker u dat de taaldiensten dit punt zullen nakijken.
I can assure you that the translation service will check this.
DutchWij zullen dat nakijken en het amendement intrekken als wij bij nader inzien vinden dat wij te ver zijn gegaan.
We will check that and withdraw the amendment if, on reflection, we think we have gone too far.
DutchKunt u alstublieft nog een keer nakijken wat het nu precies was?
Could you please check exactly what happened?
DutchU kunt het nakijken op de video, mijnheer de Voorzitter.
You can check it on the video, Mr President.
DutchMisschien kan de Voorzitter dat eens nakijken.
That is something the President might want to look at.
DutchIemand die verplicht onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen eist, moet zich toch eens laten nakijken.
Anyone who demands compulsory schooling for the children of these refugees must need his state of mind examined.
DutchOf hij moet zich laten nakijken.
Maybe he should have his head examined.
DutchDuizenden kleine Afrikaanse vissers hebben het nakijken en spoedig zal voor de kust van West-Afrika de opbrengst ook afnemen.
Thousands of small-scale African fishermen are missing out, and shortly yields off the West African coast will also decrease.
DutchMaar we zullen het nakijken.
However, we shall look into the matter.
Dutch-- Ik zal dit in het Reglement nakijken, maar ondertussen geef ik toch het woord aan de heer Yañez-Barnuevo García.
   – I am going to check this item of the Rules of Procedure, but, in the meantime, I will still give the floor to Mr Yañez-Barnuevo García.
Dutch- Voorzitter, ik dacht dat men mijn spreektijd met één minuutje had verlengd, maar misschien kunt u dat nakijken, terwijl ik aan het praten ben.
Mr President, I thought my speaking time had been extended by one minute, but you many want to check this out while I am talking.
DutchWe zullen dit nakijken.
DutchMevrouw Aelvoet, we zullen de notulen nakijken om na te gaan wat er gebeurd is, al is dit niet het moment om opmerkingen te maken over de notulen.
Mrs Aelvoet, we will check the Minutes to find out what happened, although this is not the right time to comment on the Minutes.