NL

nadat {voorzetsel}

volume_up
Zij ging niet sneller stijgen nadat deze landen onafhankelijk werden.
It doesn't rise any faster after these countries become independent.
Nadat ik dit heb nagegaan, heb ik besloten, deze amendementen toe te laten.
After due consideration, I decided to rule that these amendments were admissible.
Dit idee zal worden bestudeerd, nadat een lijst van de reeds bestaande beroepen is opgemaakt.
A study will be undertaken, after a stocktake of what is already in existence.

Voorbeeldzinnen voor "nadat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNadat ik ze gered had, was een van de grootste uitdagingen waar ik moest beginnen.
When I rescued them, one of the biggest challenges I had was where do I begin.
Dutch. ~~~ Hij leerde piano spelen nadat hij het implantaat had gekregen.
He's deaf, and he learned to play the piano after he received the cochlear implant.
DutchNadat je de Jedi in de tempel hebt gedood, moet je naar het Mustafarstelsel gaan.
After you have killed all the Jedi in the Temple, go to the Mustafar system.
DutchMaar nadat de massa het kreeg, ontstond er zoveel activiteit, zoveel voordelen.
But when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
DutchDat kunnen we pas met zekerheid zeggen nadat deze zaak in een rechtbank is behandeld.
That will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
DutchDie komt er, tweeëneenhalfjaar nadat de richtlijn effectief uitwerking zal hebben.
We are getting one, two and a half years after the directive has entered into force.
DutchHoe werd de wereld ooit weer zoals ie was...... nadat er zo veel kwaad was geschied?
How could the world go back to the way It was...... when so much bad had happened?
DutchHet Parlement zal om zijn advies worden gevraagd nadat dit verslag is gepubliceerd.
Parliament will be asked for its opinion after the report has been published.
DutchNadat ik dit heb nagegaan, heb ik besloten, deze amendementen toe te laten.
After due consideration, I decided to rule that these amendments were admissible.
DutchZij blijven deze immuniteit genieten nadat zij hun ambt hebben neergelegd;
They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;
DutchBinnen één generatie nadat het petrischaaltje nog half leeg was, is het helemaal vol.
Within one generation after the petri dish still being half empty, it is full.
DutchDeze passage is toegevoegd nadat wij in 1996 de richtlijn hadden afgekeurd.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
DutchIs de Commissie nadat zijzelf gefaald heeft wel in staat om over anderen te oordelen?
Despite renewed promises, the impact studies are unofficial, biased and incomplete.
DutchMaar er heeft zeker iets aan haar liggen knagen...... nadat ze hier gedumpt is.
But something was definitely chewing on her... after she was dumped here.
DutchEr zat geen slotmeer op de voordeur nadat de politie, of wie dan ook, 'm had ingetrapt.
There was no lock on the front door from when the police or whoever kicked it in.
DutchAls deze marshmallow er nog is nadat ik ben teruggekomen, dan krijg je er nog een.
If, after I come back, this marshmallow is here, you will get another one.
DutchNadat hij Jasmine had gered... gingen een aantal jaren voorbij, geweldige jaren.
Well, after he rescued Jasmine, several years passed, wonderful years.
DutchDit ding is ontworpen drie jaar nadat Gagarin voor het eerst in de ruimte vloog in 1961.
This thing was designed three years after Gagarin first flew in space in 1961.
DutchWe spelen de toon opnieuw af nadat hij in verband is gebracht met angst.
So what we do is we play that tone again after it's been associated with fear.
DutchNadat ik PCR (Polymerase Chain Reaction) had uitgevonden, had ik wat afwisseling nodig.
I -- you know, when I -- after I had invented PCR, I kind of needed a change.