NL

naast {voorzetsel}

volume_up
Zoals iedereen zal begrijpen, bestaan er naast rechten natuurlijk ook plichten..
Alongside rights, of course, as everyone realises, there are duties.
Ze dulden geen onafhankelijke organisaties en andere machtscentra naast zich.
They do not tolerate independent organisations and other centres of power alongside them.
Het is een bijzonder genoegen hier het woord te mogen voeren naast voorzitter Barroso.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
naast (ook: op, te, met, voor, om, aan, naar, bij, tot, tegen)
Wij mogen de huidige, sterk uiteenlopende modellen niet naast elkaar laten bestaan.
We cannot organize the coexistence of such different models as those that exist at present.
Naast deze opmerking betreft onze kritiek op de Europese begroting de volgende punten.
But beyond all that, our criticism of the European budget is directed at the following points.
Ik wil naast het formele aspect een principiële kanttekening maken over de procedure.
Allow me to comment on the procedure in terms of principle, leaving aside the point at issue.
Voor anderen, de enige familie waren de mannen waar ze naast hadden gebloed.
For others, their only family would be the men they bled beside.
Ik zie dat de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Industrie naast u zit.
I can see the gentleman from the Industry Directorate-General sitting beside you.
Het eerste waar ik aan dacht, was mijn moeder die naast me zat te huilen.
The first thing I thought about was my mom, who was crying over beside me.
naast (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen)
Naast de voorgestelde richtlijnen is er een voorstel voor een actieprogramma.
The proposed directives are complemented by a proposal for an action programme.
Naast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Dit jaar vertoont drie bijzondere kenmerken waar wij niet naast kunnen zien.
This year is characterized by three particular features which come clearly to mind.
naast
Hij zei dat hij een appartementencomplex ging bouwen naast een parkeergarage.
And he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure.
Er worden 2000 nieuwe huizen gebouwd naast deze energiecentrale.
And there are 2,000 new homes being built next to this power station.
Als je het naast hedendaagse architectuur neerzet, voelt het totaal natuurlijk voor mij.
If you put it next to contemporary architecture, it feels totally natural to me.
Hij zei dat hij een appartementencomplex ging bouwen naast een parkeergarage.
And he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure.
Er worden 2000 nieuwe huizen gebouwd naast deze energiecentrale.
And there are 2,000 new homes being built next to this power station.
Als je het naast hedendaagse architectuur neerzet, voelt het totaal natuurlijk voor mij.
If you put it next to contemporary architecture, it feels totally natural to me.
Het is belangrijk dat een groot aantal stelsels naast elkaar kan blijven bestaan.
It is important that a large number of systems should exist side by side.
Ik vraag mij af of het niet zinvol is deze systemen naast elkaar te laten bestaan.
I wonder if it would not be advantageous to allow these systems to exist side by side.
Niet vergeten moet worden dat wij ons naast de Commissie hebben opgesteld.
Please bear in mind that we have stood side by side with the Commission.

Voorbeeldzinnen voor "naast" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNaast Rusland zal de Europese Unie ook aan Wit-Rusland en de Oekraïne grenzen.
In future, the EU will border on Byelorussia and the Ukraine, as well as Russia.
DutchBiobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
Biofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
DutchVoorzitter, naast positieve punten zijn er ook wat negatieve punten te vinden.
Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
DutchNaast de voorgestelde richtlijnen is er een voorstel voor een actieprogramma.
The proposed directives are complemented by a proposal for an action programme.
DutchToch zijn er naast economische redenen ook redenen die politiek belangrijk zijn.
However, in addition to economic reasons there are important political ones.
DutchNaast dit formeel juridische argument van de Raad heeft ook de Commissie bezwaren.
Alongside the Council's formal legal argument, the Commission also has objections.
DutchIk zie dat de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Industrie naast u zit.
I can see the gentleman from the Industry Directorate-General sitting beside you.
DutchDaarom leg ik naast het geval van Safia ook deze twee nieuwe gevallen in uw handen.
I therefore place in your hands these two new cases as well as that of Safiya.
DutchNaast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
DutchHet is misschien geen gek idee hen naast Prozac ook eens wat Viagra toe te dienen.
Perhaps we could suggest that they have a little Viagra as well as a little Prozac.
DutchDaarom is - naast mainstreaming - specifieke, op vrouwen gerichte actie geboden.
This is why specific action for women is needed, as well as mainstreaming.
DutchNaast de verplichtingen in het Verdrag schrijft de Raad transparantie voor.
Besides the obligations laid down in the Treaty, the Council requires openness.
DutchHet is oorlog en we moeten onvoorwaardelijk naast onze Amerikaanse bondgenoten staan.
War has been declared and we should unequivocally stand by our American allies.
DutchHier zie je een kogel die net naast de ruggengraat van deze persoon is blijven steken.
Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
DutchWe hebben nog wat belachelijke dingen nodig, naast "Cabinet Of Natural Cursiosities".
We need some more ridiculous things besides "The Cabinet of Natural Curiosities."
DutchHij zei dat hij een appartementencomplex ging bouwen naast een parkeergarage.
And he said that he was going to do an apartment block next to a parking structure.
DutchNaast één tekst en één regeling moet er nu ook een specifieke beheerseenheid komen.
A single text and a single regulation require that we have a single management unit.
DutchWe stelden een projector op op een muur in de parking naast zijn ziekenhuis.
And we set up a projector on a wall out in the parking lot outside of his hospital.
DutchNaast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
DutchDit jaar vertoont drie bijzondere kenmerken waar wij niet naast kunnen zien.
This year is characterized by three particular features which come clearly to mind.